نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۴,۸۹۶ نتیجه (۰.۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (409 K)-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://jap.isca.ac.ir/.../article_2421_d8e1b4045ca7bf73083bb5c9... ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ -  (ص 51) و همین امر موجب بروز واکنش هم از ســوی حکومت قاجار و هم روحانیت شــیعه شــد و به ســه جنگ بزرگ میــان بابیــان و قــوای دولتــی در مازنــدران و زنجــان...  
PDF بهداشت، درمان و آ.پ-دانلود برنامه http://mohme.gov.ir/uploads/13910822.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  کودکان بیمارستانرییس - ٢١ باشگاه خبرنگاران - دیدار سازمان بھداشت جھانی در ایران با رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ٣١ خبرگزاری مجلس - پاسخگو باشد وزیر بھداشت/ با...  
PDF عنوان مشاغل خانگی مورد تائید در سال 95 http://www.agri-falavarjan.ir/.../eteleye-95-10-mashaghel.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  يآذر. لر. مازندران "یبـاف وهی ـگ. يکـلاش دوز . يچمـوش دوز . يچـاروق دوز . وهی ـگ یتخت کش:) یسنت يپوش ها يپا  (يدوز وهیگ. "يدوز ی، ملک یرووارباف چاپ هاي سنتی–...  
PDF شماره 832-831-www.irica.ir http://www.irica.ir/.../1529991092798ifh6ca52q05ptifkvnqmvcb175... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  با این حال به نظر می رسد که رفع مشکلات بخش تولید با اقدامات یا حمایت های یک یا چند سازمان امکان پذیر نیست و همه عوامل و نهادهای اجرایی ذی ربط ازجمله بانک ها،...  
PDF شناسایی واولویت بندی عوامل موثر در سودآوری واحدهای صنفی عرضه کننده... http://www.iranpejohesh.com/wp-content/uploads/2012/.../143.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  منجر به مرگ واحدهای صنفی گردد ونیازهای بازار می تواند دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۰۹۳۱سومین کنفرانس ملی مهندسی نساجی و پوشاک، یزد، اردیبهشت 1102 lirpA - dzaY...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://irhj.sbu.ac.ir/article/download/3236/3226 ۱۳۹۷/۹/۷ -  این شکل از صنعتی شدن در پی بروز بحران سود ناکافی و اجبار جوامع سرمایه داری صنعتی برای عبور از این بحران از طریق صدور سرمایه های مالی و کالاهای سرمایه ای به جوامع...  
PDF اصل مقاله (1.09 MB)-دانشگاه تبریز https://jiba.tabrizu.ac.ir/.../article_9801_a71d769d0ee04dd857c... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  است نوآوری دارای شناسی روش لحاظ به هم و تریناولویت با الگو این با مطابق. است داده توسعه مختلف سطح سه در را پیشنهادی الگوی موثر، عامل حیطم از هاخوشه عمومی شناخت...  
PDF توزیع سبد کالا بین نیمی از جمعیت کشور http://www.payamdaily.ir/.../All- 29 Aban.pdf low.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۵ -  و نساجی رشــد 5 برابری داشت که با اقدامات وزارت اطلاعات اکنون شاهد روند کاهش قیمت ها در این بازار هســتیم و این کاهش همچنان ادامه دارد. در فضای مجازی منتشر شد؛ توضیحات...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2762-fa.pdf ۱۳۹۹/۳/۵ -  در سبز وری بهره تحقیقات اکثر .باشد می ضرورت یک باره این در تحقیق انجام و بوده بهره وری سبز اشاره داشته و برخی بهبه موانع و مشکلات است. برخی از آن ها شده انجام خدماتی...  
PDF گزارش تحلیل بازار مهارت مبتنی بر دینامیک کسب و کار و اشتغال- استان... https://karafarini.mcls.gov.ir/icm_content/.../265070_orig.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -  اندشده تهیه استان این در ایتوسعه فعلی، وضعیت به منتهی هایسال در کار نیروی تقاضای و عرضه پویایی و استان در موجود وکاریسیستم کسب قدقی شناخت ان در در آنها بتو ایه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.