نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۳۹,۶۹۸ نتیجه (۰.۳۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود پیش نمایش دانلود پیش نمایش فایل به صورت یک صفحه درمیان-پایان... http://tanbal-khan.com/download.htm?id=2148 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  نودهـا شود و زماني كه يك بسته اطلاعات از نودي به نود ديگر فرستاده مي . نيست كردنـد تفـاوت جا شود ديگرسريعترين راه انتقال اين بسته با زماني كه آن دو نود به صورت ثابـت...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140824163917-9911-122.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  گزیللاا هااایو را نااراا تاانطا طلااافم طلااو نرطااو ایااکرات ا طرفو را ناایگرااو نود که در جلگ جهااو اول و دو ایکرات ا نو . اش اادی ه ااگاشکه شا طرفو در لاش...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  بررسیهاي انجام شده در این پژوهش نشان داد که اکثریت پاسخگویان در زمینه فوتبال بیشتر از مطبوعات ورزشی براي کسب اطلاعات استفاده میکنند، بیشتر افراد برنامه نود را به...  
PDF استفاده از شایعه پراکنی جهت کاهش سربار کنترلی و افزایش طول عمر شبکه... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../608.pdf ۱۳۹۴/۹/۱ -  بسته را ارسال قرار داشته باشد چاهکروی مسیر مستقیم تا ها از مسریر مسرتقیم دورترر نودژی نود تقلیل یابد و یا کند ویی هر چه انر می د که دهن میسازیها نشان شود شبیهتری ارسال...  
PDF اصل مقاله (255 K) تحوّل روند ایجاد قاعده حقوقی در عصر جهانی‌شدن... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_5701_8babfbe1e83b9fba5c... ۱۳۹۵/۸/۲۹ -  ١ شدن حقوقحقوقی در عصر جهانی ل روند ایجاد قاعدهتحو 2فر، سمانه رحمتی1مهدي شهابی چکیده نود قرن بیستم میلادي، حقوق نیز مانند بسیاري از علوم، جهانی...  
PDF ارتباط تحمل آشفتگی و شفقت به خود با علائم شخصیت مرزی در بیماران مبتلا... http://teb.police.ir/teb/article-1-377-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  نشانه نان اای قی دا ره را ه مؤلفه رر م الرا ماشاه نشان م اای شی یت مرهی در اعراد دشفاه ن شفقت ه نود ا نشانه قوان مام مها در جهت م اص ه اناصن شی یت مرهی ره م اای ارققا...  
PDF نیروی انتظامی-Full-Text (PDF) http://teb.police.ir/teb/article-1-377-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۷ -  نشانه نان اای قی دا ره را ه مؤلفه رر م الرا ماشاه نشان م اای شی یت مرهی در اعراد دشفاه ن شفقت ه نود ا نشانه قوان مام مها در جهت م اص ه اناصن شی یت مرهی ره م اای ارققا...  
PDF اصل مقاله (425 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_51924_e5ac3a61ee943bc45130d37... ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  قانونذذار ایراني به منظرور تريمین معرلحت حفرظ خرانواده و فقدان نود یا نابراروري و نیرز يلاقره بره پیشررفت و ۀممانعت از طلاق زوجین به بهان هرای ضرهرچنرد فر تعوی...  
PDF اصل مقاله (425 K) بررسی فقهی قانون باروری مصنوعی سال 1382-  دانشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_51924_e5ac3a61ee943bc4513... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  قانونذذار ایراني به منظرور تريمین معرلحت حفرظ خرانواده و فقدان نود یا نابراروري و نیرز يلاقره بره پیشررفت و ۀممانعت از طلاق زوجین به بهان هرای ضرهرچنرد فر تعوی...  
PDF دانلود فایل pdf http://bese.ir/index.php/bese/article/download/341/140 ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  ایون اا مناا راحی ااد ولسعهداد قرار لر ش ند مقاوم. خطی عملکرد خعیف با ها لزله مقاب در اا وارد و ببینود آاوی بوزر یوا متواوط ها لزله در مقاب و بوه 6610ها بر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.