نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۴۰,۱۶۴ نتیجه (۰.۲۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل pdf http://bese.ir/index.php/bese/article/download/341/140 ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  ایون اا مناا راحی ااد ولسعهداد قرار لر ش ند مقاوم. خطی عملکرد خعیف با ها لزله مقاب در اا وارد و ببینود آاوی بوزر یوا متواوط ها لزله در مقاب و بوه 6610ها بر...  
PDF تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین بانتین... https://jls.um.ac.ir/article/view/46140/11887 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ -  متن دد شته با شدباید نهان«رمانی د ست که های ناگ، و دی، دنودع فرهنگ جغردفیایی، فرهنگ نامهای زندگینامهرمان پسدددامدرن باید کتاب باشددد تا هر زمان که به نام کتابی،...  
PDF متن کامل (PDF) http://ijs.ir/library/upload/.../af_37356277 Breast-Dr.pdf ۱۳۹۳/۴/۶ -  بنابراین نسبت بیمارانی که بیش ۱۰ لنف نود خارج شده داشت هاند در ایران بسیار کمتر از کشورهای غربی است. با مقایسه لنف نودهای خارج شده در ایران و کشورهای منطقه نتیجه...  
PDF اصل مقاله 561.46 K بررسی شگرد‌های طنز و مطایبه در افسانه‌های عامیانه‌... https://jll.uk.ac.ir/.../article_2296_6a22f9fdd8aac21bd9353426c... ۱۳۹۸/۹/۲۸ -  شک و شماي ويژه ها و نیازهای روحی گوناگونو تربیت هشدار دهنده است، در احساس ترين شگرد و شـیوة بیـان در ) و مه 12: 4391(پناهی سمنانی،» كندو دمساز نود را پیدا...  
PDF دانلود مجله شماره دو گردشگر دانلود مجله شماره یک گردشگر-با یک کلیک... https://beyamooz.com/images/sport/magazine/Gar02.pdf ۱۳۹۶/۹/۷ -  مریم مشیرپناهی، رضوان وطن خواه شـــــــــــمــاره دوم نیمه دوم بهمن ماه نود وسه 52 دلار کمترین قیمت غذاهایش بود. پشت ویترین ایستاده بودم و فکر می کردم که دلم نمی...  
PDF دانلود مجله شماره دو گردشگر دانلود مجله شماره یک گردشگر-با یک کلیک... http://beyamooz.com/images/sport/magazine/Gar02.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  مریم مشیرپناهی، رضوان وطن خواه شـــــــــــمــاره دوم نیمه دوم بهمن ماه نود وسه 52 دلار کمترین قیمت غذاهایش بود. پشت ویترین ایستاده بودم و فکر می کردم که دلم نمی...  
PDF اصل مقاله (1266 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1422_dc7334007640c... ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  با این حال، بین نقش اطلاع رسانی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.سازی بر اساس جنسیت تفاوت معنا برنامه نود، اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش، فرهنگ سازی.  
PDF مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای... http://eprints.bpums.ac.ir/3617/1/af_37356277 Breast-Dr.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ -  ر از کشورهاي غربي استـاند در ايران بسيار کمت داشته لنف نود خارج شده ۰۱بيش که ارانيـنسبت بيم بنابراين . باشد مي کشورهاي منطقه اما مشابه كشورهاي غربي در ايران کمتر...  
PDF دانلود اصل مقاله (790 KB) http://johs.ir/dlarticle?id=6239 ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  نما و مرد شذش میض ده دل ل کراه ی که اض همسر نود دارد درنواس طلا می و ع او در اضدوا ن ام مارد اض بر كای کاه در اضدوا داشا اا در يا ل شاذرد ولای اام مهار همسار ناود...  
PDF اصل مقاله (410 K)-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_22684_2f669168bd03b8c23a483e03... ۱۳۹۷/۴/۸ -  ‌این‌رن‌ریایی‌در‌داسران‌ ره‌‌‌نود ‌ر‌ن ود‌ری‌‌داسران‌ی‌نهر‌از‌دیفگاه‌ای‌ اان‌ری اش‌‌یزررره‌تردیف‌خود‌نرا ر‌یرا‌نویسرنفه ‌ر‌چنانکره‌در‌زنرفگی‌ر‌‌‌‌‌‌‌رهری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.