نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۵,۶۱۸ نتیجه (۰.۲۰۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1052-206311.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  a موجۀود در نقلیۀ های موردی سیار است که نودهای آن را وسایل ای از شبکه گونهخودرویی های موردی بین شبکهچکیده: و نقلیۀه وسۀایل نظیر سرعت بۀایی ها، آنفرد های...  
PDF تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین بانتین... http://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/.../11887 ۱۳۹۶/۷/۲۰ -  متن دد شته با شدباید نهان«رمانی د ست که های ناگ، و دی، دنودع فرهنگ جغردفیایی، فرهنگ نامهای زندگینامهرمان پسدددامدرن باید کتاب باشددد تا هر زمان که به نام کتابی،...  
PDF متن کامل (PDF) http://www.ijs.ir/library/upload/.../af_37356277 Breast-Dr.pdf ۱۳۹۳/۳/۳۰ -  بنابراین نسبت بیمارانی که بیش ۱۰ لنف نود خارج شده داشت هاند در ایران بسیار کمتر از کشورهای غربی است. با مقایسه لنف نودهای خارج شده در ایران و کشورهای منطقه نتیجه...  
PDF اصل مقاله (1266 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1422_dc7334007640c... ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  با این حال، بین نقش اطلاع رسانی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.سازی بر اساس جنسیت تفاوت معنا برنامه نود، اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش، فرهنگ سازی.  
PDF دانلود مجله شماره دو گردشگر دانلود مجله شماره یک گردشگر-با یک کلیک... https://beyamooz.com/images/sport/magazine/Gar02.pdf ۱۳۹۶/۹/۷ -  مریم مشیرپناهی، رضوان وطن خواه شـــــــــــمــاره دوم نیمه دوم بهمن ماه نود وسه 52 دلار کمترین قیمت غذاهایش بود. پشت ویترین ایستاده بودم و فکر می کردم که دلم نمی...  
PDF دانلود مجله شماره دو گردشگر دانلود مجله شماره یک گردشگر-با یک کلیک... http://beyamooz.com/images/sport/magazine/Gar02.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  مریم مشیرپناهی، رضوان وطن خواه شـــــــــــمــاره دوم نیمه دوم بهمن ماه نود وسه 52 دلار کمترین قیمت غذاهایش بود. پشت ویترین ایستاده بودم و فکر می کردم که دلم نمی...  
PDF مقایسه جراحی زیر بغل در بیماران سرطان پستان ایرانی با کشورهای... http://eprints.bpums.ac.ir/3617/1/af_37356277 Breast-Dr.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ -  ر از کشورهاي غربي استـاند در ايران بسيار کمت داشته لنف نود خارج شده ۰۱بيش که ارانيـنسبت بيم بنابراين . باشد مي کشورهاي منطقه اما مشابه كشورهاي غربي در ايران کمتر...  
PDF اصل مقاله (410 K)-صنعتی اصفهان http://rpll.ui.ac.ir/.../article_22684_2f669168bd03b8c23a483e03... ۱۳۹۷/۴/۸ -  ‌این‌رن‌ریایی‌در‌داسران‌ ره‌‌‌نود ‌ر‌ن ود‌ری‌‌داسران‌ی‌نهر‌از‌دیفگاه‌ای‌ اان‌ری اش‌‌یزررره‌تردیف‌خود‌نرا ر‌یرا‌نویسرنفه ‌ر‌چنانکره‌در‌زنرفگی‌ر‌‌‌‌‌‌‌رهری...  
PDF اصل مقاله (316 K)-sinaweb http://entezami.sinaweb.net/.../article_16009_4a57ec10e809f4acd... ۱۳۹۵/۶/۸ -  دارد وجود ایران حقوق در نظارت از نوع این اعمال امکان ایران، حقوق در ضابطان عملکرد بر غیرقضایی با اساسی قانون نود اصل کمیسیون و خود نظارتی عام وظیفۀ به توجه با...  
PDF افق روشنب رای اقتصاد و صنعت کشور-سندیکای صنعت برق ایران http://www.ieis.ir/.../3876000f_3ba3_4b3b_8584_801647fbe2a8.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -  هزار و ششصد و پنجاه و شش بیست و هفتم دی ماه هزار و سیصد و نود و چهار 3 بازگشت به عناوین اخبار صنعت برق تعادل/ دبیر سندیکاي صنعت برق ایران در گفت وگو با «تعادل»...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.