نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۳۶,۱۸۶ نتیجه (۰.۲۳۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فرآیند بازنمایی سبک زندگی «دهه شصت» در سینمای دهه نود ایران-پژوهشکده... http://quarterly.risstudies.org/.../article_85230_b640acbd3cca0... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  ند بررسي چ است؟ اسلامي جمهوريگفتمان همراستا با ،شده یيدهه نود بازنما ينمايس دهد ينشان م، با استفاده از روش تحليل محتوا نودتوليدشده در دهه هايفيلم مورد از دهه...  
PDF نشریه اطلاع رسانی کتابخانه تصصی وزارت امور خارجه، سال دهم ، شماره نود... http://www.lpis.ir/uploads/97.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ -  7 9413 آبان ، نود و هفتم، شماره تصصی وزارت امور خارجه، سال دهم نشریه اطلاع رسانی کتابخانه ثزجبْ در تحّیُ ولاٖ ٚ خزد -2 تبِیف: ٔحٕذ سؼیذ احذيبٖ...  
PDF دانلود با لینک مستقیم-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline55-12.pdf ۱۳۹۶/۶/۸ -  منفی نیز در شبکه چندین کلاس دارند و بوسیله هر کلاس از مشتریان منفی مسئول تغییر تصمیم مسیریابی از یک کلاس خاص مشتریان مثبت در یک نود است که تواند به چند نود سفر کند...  
PDF اصل مقاله (403 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://hph.alzahra.ac.ir/.../pdf_840_d26abe9ce7f59e86e753592f69... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  به آن سرزمین مهاجرت کردندایرانی شاعران و ای از دانشمندان عده ،دوره ایـن ی دین رازی از جملهلا نجم. ه آناتولی بردندبهمراه نود بهنیز و عارفانی بودند که پیروانشان را...  
PDF اصل مقاله (799 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://ebtp.malayeriau.ac.ir/.../article_526418_63f16676b02773f... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  0با امتیاز نرمال شده "ایجاد تعلق مکانی فضایی"و نود پیرامون شهر ها در ي نسبت به سایر گزینهبیش ترگانه داراي رتبه و امتیاز ششهاي فضاي طبیعی در خوشه ها )نودها( در...  
PDF جهت دانلود راهنمای تدوین بر روی این لینک کلیک نمایید http://childmentalhealth.ir/files/site1/.../Format-95-22-26.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۸ -  استموردی مقا هکوتاه و مقا ه، م وری، پژوهشی رعایت گ دد. نویسیپژوهک در مقا ه یقاخلا اصول .ب ای سای مجلات ارسال نشود نحوه تنظیم مقالات ار ده فارسی نود.نونته در دو...  
PDF معنای زندگی از دیدگاه ابن عربی http://makhavan.ir/wp-content/.../معنای-زندگی-در-ابن-عربی.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۹ -  که از ارزش و اهمیت زندگی انسای در نظام آفرینش هبر مهی مربوط به طح اول و دوم معناداری زندگی ا هت کهه نهناه ی نهام از آی محسهوب آیهد، در مهی نود این نناهت که از وریهد...  
PDF fuzzy-fuzzy http://blog.zaghari.com/wp-content/uploads/2016/08/fuzzy.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۱ -  انرژي مصرف در تعادل موجب موضوع این که بپردازد بین جابجایی تا دهند انتقال تاخیر با و کنند ذخیره را هاداده کهاین یا دهند انتقال ايدوره صورت به را هاداده توانندمی نودها...  
PDF اصل مقاله (410 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://journal.alzahra.ac.ir/.../article_123_a03d08258d32be98c1... ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  که از ارزش و اهمیت زندگی انسای در نظام آفرینش هبر مهی مربوط به طح اول و دوم معناداری زندگی ا هت کهه نهناه ی نهام از آی محسهوب آیهد، در مهی نود این نناهت که از وریهد...  
PDF اصل مقاله (410 K)-دانشگاه الزهرا(س) http://jml.alzahra.ac.ir/.../article_123_a03d08258d32be98c1d385... ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ -  که از ارزش و اهمیت زندگی انسای در نظام آفرینش هبر مهی مربوط به طح اول و دوم معناداری زندگی ا هت کهه نهناه ی نهام از آی محسهوب آیهد، در مهی نود این نناهت که از وریهد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.