نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۳۹,۱۳۵ نتیجه (۱.۸۴۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جهت دانلود راهنمای تدوین بر روی این لینک کلیک نمایید http://childmentalhealth.ir/files/site1/.../Format-96-04-27.pdf ۱۳۹۷/۶/۱۹ -  این قسمت استنامل اطلاعات کلی در مورد ن وه انجام پژوهک :روش باید نونته نود یبه نحو( آوری اطلاعاتنحوه جمع گ ی،های ورود و خ وج به مطا عه، ابزار اندازهنمونه، ملاکاف اد...  
PDF دریافت مقاله http://ebarkhat.ac.ir/.../خوشه-بندي-نود-هاي-تاثير-گذار-در-شبکه-... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  نتایج بهتری را ارائه قایسه نشان می دهد الگوریتم پیشنهادینتایج حاصل از ممقایسه شده است. MOSشبکه های اجتماعی، شبکه نود های تاثیر گذار درکلمات کلیدی: شبکه های...  
PDF قایسه کارآیی پروتکلهای مسیریابی در شبکه های با تضمین کیفیت... http://gigapaper.ir/Articles/Computer/.../1350.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ -  چنانچه گره ها شده اند که با همدیگر به طور بی سیم ارتباط دارند . نودها می توانند در شبکه به هر سو حرکت کنند یا شبکه را ترک کنند هر مسیر کامپیوترمیزبان یا مسیریاب باشند...  
PDF اصل مقاله 837.27 K http://fp.ipisjournals.ir/.../article_37101_703cccc050c38346ccc... ۱۳۹۸/۹/۲ -  بازیگران بسیط و عقلانی در م یط آنارشی و خودیار رفتارهاه مشاب اتخا می عووان ب قوا، بازدارندگی، خلو ی مانود موازن مشابههاه بارگ معاولاً راهبردهاه قدرب خاوصاًنشورها...  
PDF اصل مقاله (817.26 K)-وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان https://jusg.uk.ac.ir/.../article_2319_568c65fd88bee0ca32f8a2b0... ۱۳۹۸/۹/۲۸ -  PNAبندي و به تبع آن مدل مفهومي ها و اطلاعات اوليه طبقهو ويژگي مسائل شهر بروجرد، داده )PNA(«شبكه افزارگزينه )نود/زيرگروه( با استفاده از نرم 91خوشه )معيار/گروه( و...  
PDF اصل مقاله 387.08 K-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم http://aqojap.journal.qom-iau.ac.ir/.../article_539898_5b697921... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  رضا ی مرد و زنی هه سانقاا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یدا زن یکدی از اح داد او نین .5 .نوده است هرچند قرانت رضا ی ناشد نین مرد نا اناث از اولاد زن از هر...  
PDF اصل مقاله 692.53 K ثبات خانوادگی و تداوم زندگی زناشویی: مطالعه‌ای... http://www.jpaiassoc.ir/.../article_34704_1fc0ca64c1025e465dd82... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  ییراز کیفی، یهر مقدمه و بیان مسأله دکی از رفتارهای اجتماعی انسان، تشکیل نانواده و تقش برای حفظ و بقای نوع نود اس . ز بدو ایداد های ینانته یده زندگی اجتماعی اس...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7081-fa.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۱ -  نود شدند دچار کاهش مرحله لنف نفر63 دچار کاهش مرحله تومور و مارانی باز نفر23 ی بررسنیدر ا :ها یافته در IRM دقـت ی پـس از جراح ـ ي و گـزارش پـاتولوژ ونیاس ـی پـس...  
PDF مقدمه چکیده-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7081-en.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  نود شدند دچار کاهش مرحله لنف نفر63 دچار کاهش مرحله تومور و مارانی باز نفر23 ی بررسنیدر ا :ها یافته در IRM دقـت ی پـس از جراح ـ ي و گـزارش پـاتولوژ ونیاس ـی پـس...  
PDF یک مدل سطح باﻻ برای وارسی خواص در طرح توصیف شده توسط-سامانه یکپارچه... http://ijece.saminatech.ir/WebUsers/.../1394082515057363-F.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  مدل میLDHV شود و توابع مربوط به با مدل معروف هافمن در نظر گرفته میLDHV .شوند ساخته می2 شکلGFDCحالت بعدی و خروجی توسط نودهای بعنوان مثال بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.