نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۳۵,۶۱۸ نتیجه (۰.۱۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب بیست و هشت آذر... http://vce.kmu.ac.ir/.../شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای... ۲ روز پیش -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF مقدمه دکتر ابراهیم محمود زاده سید رضا فاطمی امین نویسنده مسئول http://www.modiriyatfarda.ir/.../13960313142376332-F.pdf ۱۳۹۷/۱/۶ -  مرور ادبیات 1 های در این پژوهش از یک طر مسائل و راهبردهای پژوهش و از طر دیور امکانا، فناوری اطبعا، و ارقباطا، برای ان ا فعالیت نود.پژوهشی بررسی می برداری از های...  
  PDF نوآوری در پژوهش؛ کاربرد فاوا برای حل چالش های پژوهش در ایران-ایرنا http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../noavari.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  مرور ادبیات 1 های در این پژوهش از یک طر مسائل و راهبردهای پژوهش و از طر دیور امکانا، فناوری اطبعا، و ارقباطا، برای ان ا فعالیت نود.پژوهشی بررسی می برداری از های...  
PDF مروری اجمالی بر مسیریابی های سلسله مراتبی در شبکه های حسکر ایمان... http://research.iaun.ac.ir/pd/barekatain/.../PaperC_1679.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  شود یم لیتشک یا داده کیتراف دنیرس از قبل یابی ریمس یها جدول ها پروتکل از دسته نیا در روز به هوستیپ بطور ها جدول نیا. است دهیگرد نیمع ان در نودها ریسا به نود ان...  
PDF مسیریابی در شبکه ممسسییررییااببیی ددرر ششببککهه مسیریابی در شبک ه های... http://www.ncc.org.ir/_DouranPortal/.../16_20111214_144720.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ -  قیود منطقی و شرایطی بدست آید امکان پذیر باشد و یا تعداد تعویض مودها منطقی باشد، تغییر متوالی ( نود شروع)تنها در ابتدای مسیر لذا تعداد ماکزیمم تغییر در سیستم حمل و...  
PDF بررسی رفتار قیمتی فرآوردههای نفتی با تغییر قیمت نفت خام در چارچوب... http://ecoj.tabrizu.ac.ir/.../article_7313_a06f88e2edb153c142c3... ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  عفومی است مبتنی بر الگوهای تار و دهنگ نود ای از موسیقی است که با ساختاری ثابت توسط یک گروه ارکستر نواخته می: قطعه پی یدهynohpmyS 2 کنند عضو دارد که هر یک نقش خاصی را...  
PDF دریافت فایل (696.8k)-دانشگاه امام رضا http://libportal.imamreza.ac.ir/documents/10157/1031401/09 ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  وسواسی و: عشق شود میتقسیم با صامیمی و عشق رم ن یاک، .را ب نود هم اه داردهوس سطح ب لا ام سطح پ یین، با ).1831 ،1دزیاک ولاما ر (بادار، تع د سطح پ یین هم اه اسا...  
PDF شماره23- سال 1391- تابستان 1391-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://etdc.tums.ac.ir/FileManager/tabestan 91 - BARAN.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  مو)PRP(پلاسماي غني شده از پلاكت آيا آدنوميوز و تهاجم به فضاي لنفي عروقي بر وضعيت لنف نودها در بيماران با آدنوكارسينوماي آندومتروئيدي تأثير دارد؟ ايجاد كننده، پيشگيري...  
PDF دانلود جلد ششم http://nabacultural.org/fa/Books/Alghadir-Hamrah/6.pdf ۱۳۹۴/۹/۲۸ -  حد، یاجرا از بعد را پسرش فهیخل: هفتم و نود 71 چه دیع روز داند ینم فهیخل: هشتم و نود 11 الفاظ یمعان و فهیخل: نهم و نود 11 همه روزه: نیصدم 91 هیآ ترجمه 17 بحث...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../ccd8713eda15b8898a8428664361006b.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ -  قبلی انجام می شاز نودهای ورودی برای تعیین تعداد مناسبی از مقادیر بار عملکرد خوب برای های قبلی های موجود همانند بارش شود که بارش نتیجه گرفته می ،این فرایند آزمون و خطا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.