نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۳۸,۲۵۷ نتیجه (۰.۲۳۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../312-1394-10-3?Itemid=0 ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  بلکه از دو جهت؛ یکی آن که دقیقا بعد از همان ویژه برنامه، پربیننده ترین برنامه ی تاریخ سیما یعنی برنامه ی «نود»، قرار بود مصاحبه ای ضبط شده را با محمدجواد ظریف پیرامون...  
PDF اصل مقاله (570 K)-صنعتی اصفهان http://jgr.ui.ac.ir/.../article_18021_069dd8b5bc76eeee3a729b47a... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  تهیـه گردیـد PNAبندي و به تبع آن مدل مفهـومی ها و اطلاعات اولیه طبقهویژگی مسایل شهر عسلویه، داده افـزار بـا اسـتفاده از نـرم ( زیـر گـروه /نود)گزینه 41و (...  
PDF شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل نود و هشتم قانون اساسی-مرکز تحقیقات... http://shora-rc.ir/Portal/file/?20045/pogp850212-06.pdf ۱۳۹۸/۷/۱۲ -  شوراي نگهبان پژوهشكده شناسنامه عنوان: شرح مبسوط قانون اساسی قانون اساسی نود وهشتمشرح...  
  PDF خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره نصر-فارس نیوز http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13961023001000.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  مییدات هریک از دو دیـدگاه فـو دهند، تقویت میننر می یت ـا تکیـه است. درنهاای از مفسران را ا نود همراه سانتهنیز عدّه ر سیا درونی سوره که ایمان گروهیِ مردم را...  
PDF تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه... http://rahbord.csr.ir/WebUsers/rahbord/.../139805195003634-F.pd... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  8٩٣١بهار ♦شماره نود ♦وهشتم سال بیست ♦ 451 ی متگاسب، گستره نفوذ ررهگگی ج.ا.ا را در مگطقه ارتقا بيشيده و مدیریت دیپلماس ت وان یمررهگگی مگاسبی را در این مگطقه پياده نمود.  
PDF شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مصوب بیست و هشت آذر... http://vce.kmu.ac.ir/.../شیوه نامه داخلی آئین نامه ارتقاء اعضای... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF مروری اجمالی بر مسیریابی های سلسله مراتبی در شبکه های حسکر ایمان... http://research.iaun.ac.ir/pd/barekatain/.../PaperC_1679.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۱ -  شود یم لیتشک یا داده کیتراف دنیرس از قبل یابی ریمس یها جدول ها پروتکل از دسته نیا در روز به هوستیپ بطور ها جدول نیا. است دهیگرد نیمع ان در نودها ریسا به نود ان...  
PDF دریافت فایل (696.8k)-دانشگاه امام رضا http://libportal.imamreza.ac.ir/documents/10157/1031401/09 ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  وسواسی و: عشق شود میتقسیم با صامیمی و عشق رم ن یاک، .را ب نود هم اه داردهوس سطح ب لا ام سطح پ یین، با ).1831 ،1دزیاک ولاما ر (بادار، تع د سطح پ یین هم اه اسا...  
ارايه يک مدل تحرک براي نودهاي هوشمند در شبکه هاي ad hoc-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=10152 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ -  در اين مقاله يک مدل تحرک جديد ارائه داده ايم که حرکت يک نود هوشمند را در يک محيط واقعي شبيه سازي ميکند. ما مدل جديد را با يک محيط شبيه سازي نمونه شبيه سازي کرديم و...  
  PDF متن-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../ccd8713eda15b8898a8428664361006b.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ -  قبلی انجام می شاز نودهای ورودی برای تعیین تعداد مناسبی از مقادیر بار عملکرد خوب برای های قبلی های موجود همانند بارش شود که بارش نتیجه گرفته می ،این فرایند آزمون و خطا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.