نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۳۵,۶۱۸ نتیجه (۰.۱۹۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مکان یابی برای ربات لیگ سایز متوسط-انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر... http://www.ismvip.ir/MVIP 2003/papers/P19.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۸ -  نود رنگ حال این عمل را برای تمامی نودها که دارای سطح . قرار می دهیم ١را برابر بررسی نماییم و اگر در این حالت به نود پدر این نود بازگشته تا بقیه نودها همسایه آن را .دیگر...  
PDF بررسی ارتباط تمایز مورفولوژیک سرطانهای کولورکتال با درگیری عروقی و غدد http://journal.rums.ac.ir/article-1-1533-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  3]وجود دارد ANDناهمخوانی عمق تهاجم، درگیري یا عدم پیش آگهی در بیماران به درگیري لنف نود، رشد انفیلتراتیو تومور، تهاجم عروقی عصبی، سوراخ شدگی کولون در اثر رشد...  
PDF کلیک-گیلان http://te.gilansch.ir/.../serveFile?code=ed94faa1e76a5c00ed28e2... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  با اجرای  امکان پذیر نیست. تدریس دارای نواقص می باشند. دوم و اول تدریس های اجرای فیلم  عکس العمل ها و واکنش های مشاهد ه گران با توجه به نقش ویژه نود در ستون...  
PDF بررسی ارتباط تمایز مورفولوژیک سرطانهای کولورکتال با درگیری عروقی و... http://journal.rums.ac.ir/.../browse.php?a_id=1533&slc_lang... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  3]وجود دارد ANDناهمخوانی عمق تهاجم، درگیري یا عدم پیش آگهی در بیماران به درگیري لنف نود، رشد انفیلتراتیو تومور، تهاجم عروقی عصبی، سوراخ شدگی کولون در اثر رشد...  
PDF راهنمای نگارش گزارش اقدام پژوهی همیار-همیار اطلاع رسان http://hamyaar.ir/.../راهنمای-نگارش-گزارش-اقدام-پژوهی-همیار.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  بسمه تعالی اقدام پژوهی راهنماي نگارش مطالب جلسه آموزشی بهار نود و چهار حقیق همه چیز نیست ، اما هر تصمیمی بدون تحقیق هیچ استت اقدام پژوهی چیست؟ انجام است...  
PDF اصل مقاله (1586 K)-سایت دانشگاه گیلان http://jcr.guilan.ac.ir/.../article_1531_553e5a9d52eb782964c6eb... ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ -  ها قرار نود سنگدانه ریتحت تاث یاملاحظه قابل ش نسبت با کاه یبتن یهانمونه یریرفتار نفوذپذ مصالح متخلخل، یدرجه حرارت برا شیشـ ــوند و با افزایکنترل م مانیآب به سـ...  
PDF اصل مقاله 1.42 MB تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی... https://jonsat.aeoi.org.ir/.../article_125_495df1b933aabb3e32dd... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  موی نود.می جریان و پلاسما به سم محور تقارن نغازی حرک لایه نود تا در نهای سوتون نسواتاً جریان باعث می یلایهحرک کوچکی از پلاسمای کوانونی (و یوا تنگ وپه نوپه، حوو محوور...  
فهرست مراجع مقاله مقايسه ميزان دستيابي برنامه ورزشي نود به اهداف خود... http://www.sid.ir/Fa/Journal/Reference.aspx?id=182078 ۱۳۹۷/۶/۱۲ -  .. فارسی English فهرست مراجع مقاله مقايسه ميزان دستيابي برنامه ورزشي نود به اهداف خود از ديدگاه مديران، کادر فني، و داوران فوتبال ليگ برتر 1 : عوامل بروز بحران هاي...  
PDF ک-إعجاز القرآن فی ما تخفیه الأرحام-کریم نجیب الاغر-دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/.../ک-إعجاز القرآن فی ما تخفیه الأرحام-کریم نج... ۱۳۹۶/۱/۸ -  تنک مهدعاسأ اهیف یلع ریسفت تانایبلا ةدیدعلا یتلا تدرو یف نآرقلا و ۀّنّسلا ، ۀطبترملا دلاوتلاب ّیناسنلإا و روطتلا ام لبق ةدلاولا . ۀیادب ، ینتـشهدأ ۀقد صوصنلا یتلا تنّود...  
PDF نود و یکمین شماره پارس‌نامه-برساد http://www.berasad.com/pdf/parsnameh/Parsnameh91.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ -  پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی سال نهم - شماره نود و یک - دی 5931 7102 .naJ- 19.oN - hemansraP جام رستم به یاداهریمن - زاده مینوی انسان جشن سده برگزار شد زنده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.