نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۲۲۶,۶۲۳ نتیجه (۰.۰۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی تطبیقی تفکرات حاکم بر ادارة رسانه ها در شبکه خبر جمهوری اسلامی... http://www.farhang.gov.ir/ershad_content/.../186397_orig.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۸ -  اندخود اختصاص داده را به ( خارجی مورد بررسی ها در دو شبکة شده بین استقبال از این نظام های مشاهده از لحاظ آماری نیز، تفاوت .است بیشتر از شبکة خبر و “مسئولیت...  
PDF اصل مقاله (874 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../pdf_1439_6a8151b79589f0... ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -  زمينه حدي تا توان مي هشد حاصل هويت ايران، اسلامي جمهوري سيماي در خبري اريذگ سياست نوع در واحد عالي .ندك مي پيدا نمود ،طالعهم مورد گانه پنج هاي شبكه خبري هاي برنامه...  
PDF اصل مقاله (874 K)-دانشگاه امام صادق http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/.../?_action=showPDF&ar... ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  زمينه حدي تا توان مي هشد حاصل هويت ايران، اسلامي جمهوري سيماي در خبري اريذگ سياست نوع در واحد عالي .ندك مي پيدا نمود ،طالعهم مورد گانه پنج هاي شبكه خبري هاي برنامه...  
PDF اصل مقاله (420 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_4271_a58a572e2e62e... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  نگرش دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد ورودي به ( تهران مرکز)اسلامی علوم ارتباطات داشگاه آزاد 48 اخبار فارسی شبکۀ خبر نسرین آقاملا متغیرهاي اجراي دقیق قانون...  
PDF اصل مقاله 635.8 K-معاونت مطبوعاتی http://qjmn.farhang.gov.ir/.../article_104598_5726f8fa444d691ef... ۱۳۹۹/۳/۹ -  بر اساس یافته های پژوهش، شبکة خبر در پوشش خبری بحران پلاسکو دارای نقاط قوتی چون برجسته سازی آن، نگاه محلی ـ ملی به حادثه و بیان بدون ابهام اخبار مرتبط با آن بوده...  
PDF بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_7055_e7de1a4dd743e... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  دندکر می بی بی سی فارسی استفادهاي تلویزیونی ماهواره 8.بی بی سیاعتماد، رسانه، خبر، شبکۀ یک سيما، :واژگان کلیدی 1398اسفند : تاریخ...  
PDF اصل مقاله 425.1 K تحلیل محتوای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای... http://init.jrl.police.ir/.../article_18768_0ee5b3dc5180c3c80b0... ۱۳۹۸/۴/۱۱ -  تحلیل محتواى برنامه هاى شبکه هاى ماهواره اى فارسى زبان پیرامون موضوع انتخابات ریاست جمهورى سال 6931 )مطالعۀ موردى سایت و شبکۀ بى بى سى فارسى(1 محمد میرزایى 2 چکیده زمینه...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/65.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  خجسته، دكترحسين مستقيمي 39 طراحي الگوي توانمندسازي منابع انساني در رسانه ملي دكتر سيد مرتضي موسويان شـبكه )مورد مطالعه طراحي مدل مفهومي سنجش متوازن عملكرد در رسانه...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش https://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/65.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  خجسته، دكترحسين مستقيمي 39 طراحي الگوي توانمندسازي منابع انساني در رسانه ملي دكتر سيد مرتضي موسويان شـبكه )مورد مطالعه طراحي مدل مفهومي سنجش متوازن عملكرد در رسانه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://srd.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900617.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  آر.مار خراسان شمالی از ام ھزار بی٣بھره مندی : رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد - ٤٣ شبکه خبر دانشجو-در اختتامیه سومین جشنواره فرھنگی دانشگاه ھای علوم...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.