نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۲۵,۵۲۸ نتیجه (۰.۲۰۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/files/.../anyone-A-10-530-303-55fa5ee.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ -  برخي تحقيقات نشان شته باشدتماع دابر عملكرد فرد در خانواده و اج اي ناتوان كننده اتاثرممكن است سندروم پيش از قاعدگي، :زمينه و هدف پژوهش با هدف مقايسه تاثير ورزشهاي...  
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/.../browse.php?a_id=1489&slc_lang=en&... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  برخي تحقيقات نشان شته باشدتماع دابر عملكرد فرد در خانواده و اج اي ناتوان كننده اتاثرممكن است سندروم پيش از قاعدگي، :زمينه و هدف پژوهش با هدف مقايسه تاثير ورزشهاي...  
PDF اصل مقاله (1769 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_302_efcd2b35e15973a17ffb0657... ۱۳۹۷/۲/۲ -  (.11) كند مي همگانيورزش هاي تهيئتحت پوشش ايراندر كهرا افراديدرصد ( 4831) و قره مظفري 32با مقايسهدر كهاعلام كردند كشور جمعيتدرصد 5/29 ،كنند ميورزش مردان و .la te ,lluM...  
مقاومتی با وزنه به توان انفجاری پا و چابکی ورزش کاران پرورش اندام... https://www.civilica.com/.../Printable-IUCSPORT01_101=مقایسه-تأ... ۱۳۹۶/۴/۴ -  مقایسه تأثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک - مقاومتی با وزنه به توان انفجاری پا و چابکی ورزش کاران پرورش اندام شهرستان گرگان عنوان...  
PDF اصل مقاله (916 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_428_58c8549f8f4cc25a85b5ffb... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  بازار ملی و بینیابی به درآمدهای دستاما ؛رسیده است بازاریابی ورزش سه باشد. های علمی و نوین بازاریابی می کارگیری روش هشک در گرو ب بدون . بازاریابی یک 1): 2331خبیری و تجاری،...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1093-210741.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  ..تخب در سه ماهه ورزش كشتي در مطبوعات ورزشي منخبري وضعيت پوشش 22 مهمقد ر رشد روح همبستگى و منظو ش براى تبادل افكار و احساسات بهلا جمعى تيها رسانهةوظيف گيرى شكل...  
PDF اصل مقاله (363 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../pdf_708_a2259263c418b5100029dd89b... ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  ..تخب در سه ماهه ورزش كشتي در مطبوعات ورزشي منخبري وضعيت پوشش 22 مهمقد ر رشد روح همبستگى و منظو ش براى تبادل افكار و احساسات بهلا جمعى تيها رسانهةوظيف گيرى شكل...  
PDF چالشهای تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش... http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890def0c... ۱۳۹۷/۶/۷ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180416093733-9902-97.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF عـــــــــلم ورزش-دانشگاه شهید بهشتی لرستان https://lu.ac.ir/usersfiles/27781.94152963.2274672.36052.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  در سال های اخیر تبیین و ارایه الگوهای فعالیت بدنی مناسب در سنین مختلف با تا کید بر پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سامت جامعه در دستور کار متخصصان فیزیولوژی ورزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.