نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۱۲۰,۱۳۶ نتیجه (۰.۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دیابت و نقش ورزش در کنترل آن؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک http://hrjbaq.ir/files/.../siminriahi-A-10-40-1-2d46d59.pdf ۱۳۹۸/۱/۳ -  منظور جلوفشارخون بهنیز تنظیم گلوکز، چربی و متابولیسم دیابت، تنظیم فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و ترکیب هر دو در .باشدرژیم غذایی، دارو و فعالیت بدنی سه روش اصلی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120326112905-1132-113.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  . هاي تفريحي مشاركت در ورزش مقدمه هـاي به صورت اصل بنيادي و اولويت برنامـه « 1ورزش براي همه » گذشته شعار ةدر طي سه ده ها و براي تحقق اين شعار همگاني، شركت .  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121212130242-9544-31.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  2دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار، . 3و1 چکیده مالون دی آلدهید سرمی در قدار ساز با دو شدت متفاوت بر م تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده بررسی،تحقیق حاضراز هدف...  
روزنامه جام جم89/9/30: جامعه شناسي ورزش، حلقه مفقوده ورزش ايران-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2209451&ref=Author ۱۳۹۶/۱/۱۱ -  باشد و مي بينيم كه ورزش هر سه خصوصيت را در برمي گيرد. شما نمي توانيد هيچ جامعه اي را بدون ورزش در نظر بگيريد و علاوه بر اين ورزش شاخص توسعه اجتماعي روزگار ماست و بازتاب...  
PDF بررسی و مقایسة نگرش متخصصان و مدیران ورزش در زمینة نقش ورزش همگانی و... http://ntsmj.issma.ir/article-1-202-en.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  پی آن اۀت ا ب ا شای ب رۀی و ولاایسۀ دیدشاه وتفصص ان و و دی ان ورزش در یه ا ش ای ب قه و انی و همت انی ورزشزوینۀ نلا دی د ک ه از به ای پ ۀ پاۀ د ده د اجتما ی، ۀاۀ ها...  
PDF شناسایی و تحلیل ابعاد خشونت علیه کودکان در حوزة ورزش رهیافت مبتنیبر... http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_1777_c1e517aeea1ab500394... ۱۳۹۸/۹/۲ -  ددنش شناساییای، ساختاری و رفتاری زمینهفة ل، سه مؤدر کدگذاری گزینشی شدند.بندی طبقه کودک چهار ، کنندایفا می ودکان در ورزش ایران نقشخشونت علیه ک در بروز پدیدة ای...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20170314061844-9995-5.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  هاي ورزشي تلويزيون شناسي برنامه آسيب : تـوان از يكـديگر تفكيـك كـرد در ورزش فوتبال، سـه سـطح مـرتبط خـشونت را مـي خـشونت و »، «ها عليـه يكـديگر و داور در زمـين...  
روزنامه رسالت96/3/10: اميدواري سكاندار ورزش-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3569501 ۱۳۹۶/۷/۱۶ -  وي اضافه كرد: سياست وزارت ورزش سرمايه گذاري و تمركز ويژه در همه رشته ها است و ورزش سه گانه نيز به دليل جذابيت دربين جوانان حائزاهميت است. اميدواري سكاندار ورزش □...  
PDF اصل مقاله (373 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_512691_a858475b4a8677090f9a... ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  هدايت آنان به ورزش ،رسالت خود را به انجام برسانند تحقيق اصلي لهمسئ و ورزشي هاي رسانه ، ورزش ترويج جانبه سه ارتباط در پژوهش اين در اصلي مسئله يك عنوان به "...  
روزنامه اعتماد95/8/9: ورزشكار ايراني- انگليسي: ثابت مي كنم حجاب... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3455981 ۱۳۹۶/۶/۱۵ -  فكر كنم در شرايط سخت است كه انسان مي خواهد نااميد بشود و وسوسه مي شود باورش را از دست بدهد. اين چند سال گذشته كه سعادت اين را داشتم در ورزش سه گانه فعال باشم و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.