نتایج جستجو
صفحه ۱۵ | ۱۲۵,۵۲۸ نتیجه (۰.۱۵۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (472 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_2990_58d7e0172764d0f2b5... ۱۳۹۵/۶/۱۶ -  افزايش درآمد، ميزان مشاركت در ورزش تسهيل مي دهد كه نتايجي كه از تحقيقات قبلي به دست آمده، نشان مي تر به شركت در ورزش اشخاص با درآمد بالا به طور كلي بيش (. بر اساس بررسي...  
PDF ورزش و پوکی استخوان در زنان یائسه-دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../O7.pdf ۱۳۹۷/۲/۷ -  استخواني در نظر گرفتي ثر در بهبود ميزان تودهؤماي را به عنوان شيوهسبكهاي هوازي و ورزشهاي تمرين زنان يائسه پس از شود ميپيشنهاد، ورزشيهاي حركتبيشتر عارضه بودن نهايت...  
PDF دیابت و نقش ورزش در کنترل آن؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک http://hrjbaq.ir/files/.../siminriahi-A-10-40-1-2d46d59.pdf ۱۳۹۸/۱/۳ -  منظور جلوفشارخون بهنیز تنظیم گلوکز، چربی و متابولیسم دیابت، تنظیم فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و ترکیب هر دو در .باشدرژیم غذایی، دارو و فعالیت بدنی سه روش اصلی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120326112905-1132-113.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  . هاي تفريحي مشاركت در ورزش مقدمه هـاي به صورت اصل بنيادي و اولويت برنامـه « 1ورزش براي همه » گذشته شعار ةدر طي سه ده ها و براي تحقق اين شعار همگاني، شركت .  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121212130242-9544-31.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  2دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار، . 3و1 چکیده مالون دی آلدهید سرمی در قدار ساز با دو شدت متفاوت بر م تاثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده بررسی،تحقیق حاضراز هدف...  
روزنامه جام جم89/9/30: جامعه شناسي ورزش، حلقه مفقوده ورزش ايران-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2209451&ref=Author ۱۳۹۶/۱/۱۱ -  باشد و مي بينيم كه ورزش هر سه خصوصيت را در برمي گيرد. شما نمي توانيد هيچ جامعه اي را بدون ورزش در نظر بگيريد و علاوه بر اين ورزش شاخص توسعه اجتماعي روزگار ماست و بازتاب...  
PDF بررسی و مقایسة نگرش متخصصان و مدیران ورزش در زمینة نقش ورزش همگانی و... http://ntsmj.issma.ir/article-1-202-en.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ -  پی آن اۀت ا ب ا شای ب رۀی و ولاایسۀ دیدشاه وتفصص ان و و دی ان ورزش در یه ا ش ای ب قه و انی و همت انی ورزشزوینۀ نلا دی د ک ه از به ای پ ۀ پاۀ د ده د اجتما ی، ۀاۀ ها...  
PDF اثر رکاب زدن و خستگی بر تغييرات هم‌انقباضی عضلات اطراف زانو طی... http://biomechanics.iauh.ac.ir/.../mehrdad-A-10-39-1-0a87376.pd... ۱۳۹۴/۶/۴ -  مقدمه ورزش سه گانه )nolhtairT( يك رشته تركيبى است كه از سه مرحله استقامتى ش ــنا، دوچرخه سوارى و دويدن تشكيل شده كه به صورت متوالى و پيوس ــته انجام مى ش ــوند.  
PDF شناسایی و تحلیل ابعاد خشونت علیه کودکان در حوزة ورزش رهیافت مبتنیبر... http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_1777_c1e517aeea1ab500394... ۱۳۹۸/۹/۲ -  ددنش شناساییای، ساختاری و رفتاری زمینهفة ل، سه مؤدر کدگذاری گزینشی شدند.بندی طبقه کودک چهار ، کنندایفا می ودکان در ورزش ایران نقشخشونت علیه ک در بروز پدیدة ای...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20170314061844-9995-5.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  هاي ورزشي تلويزيون شناسي برنامه آسيب : تـوان از يكـديگر تفكيـك كـرد در ورزش فوتبال، سـه سـطح مـرتبط خـشونت را مـي خـشونت و »، «ها عليـه يكـديگر و داور در زمـين...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.