نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۲۵,۲۶۰ نتیجه (۰.۱۶۸ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF پروژ ههای ناتمام کنونی، اشتباه عمدی دولت گذشته است-bayanbox : بیان... http://bayanbox.ir/download/.../94.08.10-1221.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  نصرتی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود روز دوشنبه و سه شنبه شاهد کاهش محسوس دمای هوا به میزان 01 تا 21 درجه سانتیگراد باشیم به طوری که دما در بسیاری مناطق به زیر...  
PDF متن کامل [PDF 698 kb]-AWT IMAGE https://jhpm.ir/article-1-896-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  موانع مشارکت )4(بال خواهد داشت افزایش تولید و بهره وری را به دن . دسته اول، موانع شودیزنان در ورزش به سه دسته تقسیم بندی م عملی هستند مانند کمبود زمان، فرزند...  
PDF بازپردازی کارکردهای رسانۀ ملی جهت توسعۀ ورزشهای تفریحی: ارائۀ... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2379-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  دارد و این رسانه بیشتر به بعد قهرماندر هر سه عامل مؤلفه دهد که بیشتر ) نشان می1931). پژوهش افروزه و همکاران (32کند و کمتر به بعد همگانی و تفریحی آن تمایل دارد (ورزش...  
PDF بازپردازی کارکردهای رسانۀ ملی جهت توسعۀ ورزشهای تفریحی: ارائۀ... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2379-fa.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  دارد و این رسانه بیشتر به بعد قهرماندر هر سه عامل مؤلفه دهد که بیشتر ) نشان می1931). پژوهش افروزه و همکاران (32کند و کمتر به بعد همگانی و تفریحی آن تمایل دارد (ورزش...  
PDF اصل مقاله (908 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_330_ec0788bf7e867a814ca47505... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  ای، سازمانی و رفتاری نشان دادمولفه را در سه سطح زمينه ای ورزش همگانی همگانی ایران می توان عنوان كرد كه سطح زمينهبراساس مدل ورزش ایران كه دو سطح دیگر در آن ریشه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219659.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  ای، سازمانی و رفتاری نشان دادمولفه را در سه سطح زمينه ای ورزش همگانی همگانی ایران می توان عنوان كرد كه سطح زمينهبراساس مدل ورزش ایران كه دو سطح دیگر در آن ریشه...  
PDF متن کامل [PDF 703 kb]-AWT IMAGE http://jhpm.ir/article-1-896-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  موانع مشارکت )4(ایش تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت افز . دسته اول، موانع شودیزنان در ورزش به سه دسته تقسیم بندی م عملی هستند مانند کمبود زمان، فرزند...  
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
PDF اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری مطالعه... http://urs.ui.ac.ir/.../article_20038_438ec786aa11972ea38967890... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  همين موضـوع 7002 ,setaoCصنايع به شمار آورد ) باعث شده تا بعضي از كشورها به دنبال برآورد تعـداد ي شغلي ايجاد شده توسط صنعت ورزش و ها فرصت خـود باشـند. بـه سهم...  
PDF اصل مقاله (205 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4384_1a6241c9e39e61484b... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  مهارت ( نقـاط 1- 92: 4102گانـه ايـالات متحـده ) فدراسيون ورزش سه گانه اين كشـور را ها و تهديدهاي ورزش سه قوت، ضعف، فرصت تـرين نقـاط مورد بررسي قرار داد و نتايج پژوهش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.