نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۱۶,۸۶۰ نتیجه (۰.۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314063208-9995-117.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  نتایج پژوهش نشان می مقایسه دایمی براي تجزیه و تحلیل داده هاي بـومی ها و ورزش ها، مطرح کردن ورزش به عنوان یک ارزش، ترویج بازي به ورزش خانواده ، همکـاري بـا هاي...  
PDF بازپردازی کارکردهای رسانۀ ملی جهت توسعۀ ورزشهای تفریحی: ارائۀ... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2379-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  دارد و این رسانه بیشتر به بعد قهرماندر هر سه عامل مؤلفه دهد که بیشتر ) نشان می1931). پژوهش افروزه و همکاران (32کند و کمتر به بعد همگانی و تفریحی آن تمایل دارد (ورزش...  
PDF بازپردازی کارکردهای رسانۀ ملی جهت توسعۀ ورزشهای تفریحی: ارائۀ... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2379-fa.pdf ۱۳۹۵/۷/۱۳ -  دارد و این رسانه بیشتر به بعد قهرماندر هر سه عامل مؤلفه دهد که بیشتر ) نشان می1931). پژوهش افروزه و همکاران (32کند و کمتر به بعد همگانی و تفریحی آن تمایل دارد (ورزش...  
PDF اصل مقاله (908 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_330_ec0788bf7e867a814ca475052805... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  ای، سازمانی و رفتاری نشان دادمولفه را در سه سطح زمينه ای ورزش همگانی همگانی ایران می توان عنوان كرد كه سطح زمينهبراساس مدل ورزش ایران كه دو سطح دیگر در آن ریشه...  
PDF اصل مقاله (908 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_330_ec0788bf7e867a814ca47505... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  ای، سازمانی و رفتاری نشان دادمولفه را در سه سطح زمينه ای ورزش همگانی همگانی ایران می توان عنوان كرد كه سطح زمينهبراساس مدل ورزش ایران كه دو سطح دیگر در آن ریشه...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219659.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  ای، سازمانی و رفتاری نشان دادمولفه را در سه سطح زمينه ای ورزش همگانی همگانی ایران می توان عنوان كرد كه سطح زمينهبراساس مدل ورزش ایران كه دو سطح دیگر در آن ریشه...  
PDF متن کامل [PDF 703 kb]-AWT IMAGE http://jhpm.ir/article-1-896-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ -  موانع مشارکت )4(ایش تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت افز . دسته اول، موانع شودیزنان در ورزش به سه دسته تقسیم بندی م عملی هستند مانند کمبود زمان، فرزند...  
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
PDF اصل مقاله (205 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4384_1a6241c9e39e61484b... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  مهارت ( نقـاط 1- 92: 4102گانـه ايـالات متحـده ) فدراسيون ورزش سه گانه اين كشـور را ها و تهديدهاي ورزش سه قوت، ضعف، فرصت تـرين نقـاط مورد بررسي قرار داد و نتايج پژوهش...  
PDF تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر پاسخ حاد و تاخیری لپتین،... http://ijem.sbmu.ac.ir/files/.../z_taher-A-10-661-2-dfafb80.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  اجرای آزمون مشابه بود و قبل از پژوهشی برنامهدو هفته قبل از شروع ی آشنایی با جلسه( MR1) یک تکرار بیشینه گیری اندازه اجرای صحیح روششنایی با آ ورزش مقاومتی برای های...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.