نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۱۷,۴۳۶ نتیجه (۰.۱۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکردهای آن در ورزش دانشگاهی کشور... https://physicaledu.ir/.../230_7bfe461dc44a04bf7cf434256cfb3fbc ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  ، در این محیط حساس این مطالعه ، عدالت سازمانی و رویکرد های آن را در ورزش دانشگاهی ایران به صورت مقایسه ای ، مغورد . ورزش دانشگاهی کشور در سه سطح ، رؤسای انجمنها...  
PDF اصل مقاله (301 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://asp.journals.umz.ac.ir/.../pdf_356_9e9874285404847c8e4ad... ۱۳۹۶/۹/۲۶ -  جمع آوري شد ورزشیک ساعت پس از اجراي ورزش مشاهده گردید که م پلاسماپس از اصلاح نتایج نسبت به تغییرات حج.تحقیق آزمون شد لاعات اطّره واریانس چند متغی در هر سه...  
PDF اثر يک جلسه تمرين مقاومتی با شدت متوسط و سنگين بر اشتها، کالری... http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/.../admin-A-10-1-7-7cf8970.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  داشت کاهش ورزش روز به نسبت ورزش از بعد روز .افتیشیافزای مقاومت ورزشی ها گروه در آن از بعد و قبلی روزها به و متوسط شدت بای مقاومت ورزش جلسه ک یکه دادنشان حاضر...  
PDF 1 مقالات سخنرانی 2 توسعه ورزش قهرمانیفرایند 1دکتر محمد... http://csrs.msy.gov.ir/.../Sports 4th Congress Articles.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  مذکور یک مدل سه سطحی را ارا6991) د. در این مدل ورزش مدارس و ورزش بود و آن را نیز در سراسر جهان متداول می دانستن )سطح رقابت هاي سطح ملی استاساس ورزش قهرمانی وپایه و،تفریحیهمگانی...  
PDF راهنمای مقدماتی دویدن Initiates file download-دانشگاه علوم پزشکی شهید... http://ssu.ac.ir/cms/.../rahnamay-moghadamati-davidan.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  62 دنیدو لذت 13 دو فصل دوم: آماده شدن برای 33 ورزش قانون سه 44 م؟یبدو کجا 14 پا مشکلات 54 مناسب کفش انتخاب 15 لباس انتخاب 55 دنیچ ]راهنمای...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../510f0b4dbcf75d01de9e0b303da315f7.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  ..های ورزشی تلویزیون شناسی برنامه آسیب : توان از یکدیگر تفکیک کرد در ورزش فوتبال، سه سطح مرتبط خشونت را می خشونت و »، «ها علیه یکدیگر و داور در زمین بازی خشونت و...  
PDF اصل مقاله (414 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://ijogi.mums.ac.ir/.../article_6454_bf2d53603debea9603c930... ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ -  در طراحی برنامه مراقبتی زنان سالمند به دلیل سهولت دسترسی، ارزان و مطمئن .شودبودن لحاظ باندهای ارتجاعی، برنامه ورزشی، زنان سالمند :کلمات کلیدي : تلفن. رانیمشهد،...  
PDF دریافت شماره 1, 3 خرداد 1396 نشریه بصورت pdf [0.45 مگابایت], 0 دریافت... https://www.iaumag.ir/uploads/.../pubfile_1498033040.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  ورزش های خانگی طبق تجویز متخصصان پزشكی ورزشی را با شیوه جراحی مقایسه كردند. بر پایه یافته ای این پژوهش ، حركات ورزشی كششی و تقویتی در این بیماران در دراز مدت تاثیر...  
PDF همه گيری شناسی آسيب های سر، گردن و تنه در تکواندو، کاراته و جودو-وب... http://feyz.kaums.ac.ir/.../ahmadm59-A-10-831-14-f5c7a46.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  می های کل بدن را در ورزش آسیب در نواحی سر، گردن و تنه سهم زیادی از آسیب :گیرینتیجه - پیشگیری از فاکتور شناسایی و.ها نام بردتوان به ترتیب خطای حریف و سپس اجرای غلط تکنیک...  
PDF بررسی انگیزههای افراد از قصد مشارکت در فعا لیتهای ورزشی آزمون تجربی... https://jrsm.khu.ac.ir/files/.../archive-A-10-3-17-5bf0c34.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  بودهشده ریزیبرنامه نگرش، متغیر سهبوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد 3/75نامه دارای پایایی بالاتر از پرسش . ندردا مثبت قوی رابطه ورزشیهای در فعالیترکت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.