نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۱۷,۴۳۶ نتیجه (۰.۱۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل وضعیت هزینه کرد بودجه در برنامه های فوق برنامﮥ ورزشی دانشگاه... http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_412_e5e0309b5f5f9bc3a... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  ها، مؤثّر است ها در کیفیت و کمیت برنامه کنترل هزینه این در این راستا، یک برنامۀ مدون و متعادل از فوق برنامۀ ورزشی از سه جزو تشکیل شده است و بدون (.7991...  
PDF اصل مقاله (361 K)-دانشگاه خوارزمی تهران http://jrsm-old.khu.ac.ir/.../pdf_2212_9f10971d0cfdb3a578ff8cf1... ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ -  بودهشده ریزیبرنامه نگرش، متغیر سهبوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد 3/75نامه دارای پایایی بالاتر از پرسش . ندردا مثبت قوی رابطه ورزشیهای در فعالیترکت...  
PDF چکیده: مقدمه: تعریف ورزش و تندرستی : http://www.sbdoe.ir/userdata/asnad/tasir.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  که سه زمینه خوب از شخصیت در رابطه با ورزش از قبیل برون گرایی ، روان رنجوري و سایکوتیسم وجود تغییرات » : وي می گوید.و خوي ارتباط خوبی با رفتار ورزشی دارند دارد و برخی...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 شهریور 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/6/95-6-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  بخشی آب های زیرزمینی مقرر است تا پایان امسال سه هزار حلق (فراسامانه هوشمند اندازه » فهام « سرزمینی تحت پوشش این شرکت پُر و مسلوب المنفعه شده و بیش از دو هزار کنتور هوشمند...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/7-azar93/95-1393-09-19 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  علی اصغر ابوالحسنی اظهار داشت: این تفاهم نامه با موضوع تعامل و گسترش همکاری ها موثر بین شوراهای اسلامی این سه استان در استقبال و تکریم از زایرانی که به هر یک...  
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  از آزمون در هر سه گروه بیمار بطور معناداری کاهش طول مسیر نوسان مرکز فشار کل در بعد از ورزش، ها: یافته قبل ). در P>4/04( نیز کاهش معناداری مشاهده شدپارامترهای تعادل...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  9مرحله تمرینات ورزشی در بلند مدت و همچنین بصورت حاد یک جلسه ای باعث کاهش فشار خون و بهبود پیشگیری از ابتلا به پرفشار خونی موثر می شرایط افراد پر فشار خون شده و در...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../283 ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  در شهر اصفهان انجام گرفت 7831- 88اين پژوهش، از نوع كارآزمايي باليني غير تصادفي بود كه در سال :ها مواد و روش جلسه به صورت يك روز در ميان 21بيماران در سه گروه...  
PDF بررسی مقایسه ای تاثیر سه روش درمانی جریان های الکتریکی عملکردی،... http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/download/.../282 ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  در شهر اصفهان انجام گرفت 7831- 88اين پژوهش، از نوع كارآزمايي باليني غير تصادفي بود كه در سال :ها مواد و روش جلسه به صورت يك روز در ميان 21بيماران در سه گروه...  
PDF بررسی وضعیت رسانههای ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفههای ورزش قهرمانی... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_491_effb6be667737dedb4f37ba4e... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  722 لوکان، المللی را ی بینتوسعه ورزش قهرمانی و موفقیت ورزش -بندی کردند که در سه گروه جای میرکن تقسیم 0در گروه اول دربرگیرنده منابع انسانی و : گیرند باشد، گروه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.