نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۱۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF جاده را بر مقامات بستند!-صفحه اصلی سایت http://www.isfahanziba.ir/sites/default/files/.../3235z.pdf ۱۳۹۷/۹/۹ -  NSSI 01 1 50شورا 21بازار 20سیاست 11سمن ها 30اقتصاد 80ورزش شمارش معکوس برای مافیای خودرو نوسانات ارزی در بازار بازی انتقاد از بی حرمتی به نماینده اصفهان...  
روزنامه شرق 93/8/11: قهرمان سنگين وزن جهان، لنگ هزينه درمان-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3053739 ۱۳۹۴/۷/۳ -  در حالي که سه روز از ترخيص مولايي گذشته اما هنوز مسوولان فدراسيون پزشکي ورزشي هيچ اقدامي مبني بر پرداخت هزينه 11ميليوني عمل جراحي او به بيمارستان آتيه انجام نداده...  
PDF شناسایی وضعیت و الویت های ورزش همگانی و تفریحی در بین اقشار مختلف مردم https://www.physicaledu.ir/.../236_1f455ff4fd2cc166a825c852e59c... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  . شهر در همگاني ورزش وجود از آگاهي درخصوص پژوهش هاینمونه پاسخ فراواني توزیع: 11-1 جدول 12.. محله در همگاني ورزش وجود از آگاهي درخصوص پژوهش هاینمونه پاسخ فراواني توزیع:  
PDF بارداری سالم در کتاب قانون ابن سینا، با نگاهی به طب مدرن-دانشگاه علوم... http://hifzosseha.iums.ac.ir/files/site1/.../bardari_salem1.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۴ -  است و روش ھای تشخیص در ابتدا تغییرات فیزیولوژیک ایجاد شده در طول بارداریسینا ابن :نتایج بھداشت لازم غذایی و ورزشی به مادران باردار، با بیان توصیه ھایو سپس بارداری...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150606124710-9763-284.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  آیند جسمي، مي توانند با استفاده از آن بر فشار های ها برای هدایت مردم به سوی اهداف ها و دولت). ورزش ابزاری مهم در دست حکومت11ص. ترین وسيله تربيت همگاني موجود در جامعه...  
PDF متن کامل [PDF 755 kb]-AWT IMAGE http://jhpm.ir/article-1-1076-fa.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۸ -  ).β= 26/1داشت ( یورزش تیبه انجام فعال لیتما قیبا انجام ورزش از طر میمستق ریغ به انجام لیتما انسیدرصد از وار 11از شیب نییدر مورد انجام ورزش با تب یذهن یش به انجام ورزش...  
PDF تاثیر برگزاری جشنوارهها و مسابقات ورزشی محلات شهرداری مشهد بر گرایش... http://sport.mashhad.ir/parameters/mashhad/modules/.../tasir.pd... ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  واژه فیتعر 8 رهایمتغ یاتیعمل فیتعر پژوهش نهیشیپ و ینظر یمبان: دوم فصل 01 مقدمه 01 ینظر یمبان: اول بخش 01 ورزش 11 رانیا در یهمگان ورزش خچهیتار 31 یشهروند...  
PDF اصل مقاله 724.77 K-نیروی انتظامی http://tps.jrl.police.ir/.../article_92412_8c5efacf1efd3060c205... ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  1112، 3؛ مور و همکاران2112 آگاهی مردم از ضرورت پرداختن بذه ورزش همیذانی و فوایذد آن را از علذد اصذلی مذاقی و سذال و 81میلیارد نفر از مردم بذزرگ سذال جهذان (...  
PDF آینده نگاری ورزش با تکیه بر مبانی اسلامی روش تحلیل علی– ﻻیه... http://elmodin.ihcs.ac.ir/.../article_4756_c50be9062f2ca03f9451... ۱۳۹۹/۱/۷ -  طور اعم در نظر داشته اسـت مقدس دین اسلام نیز ورزش را به انسان در پیمودن راه کمال و تقرب، همواره با سه امر مرتبط بـه یکـدیگر سـروکار دارد؛ فرد، جامعه و عالم هستی،...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384262.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  های کلان ورزش، شرکت در ورزش، منسجم تدوین سیاست مرینی، مربیگری، ورزش، مسیر ورزشی و حمایت پس از دوران قهرمانی ورزشكاران، تسهیلات ت در همین راستا). 11المللی، تحقیقات علمی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.