نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱۴۵,۷۳۷ نتیجه (۰.۲۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161003153402-9569-232.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170612103604-10002-57.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  11شماره تربیتیپژوهش در ورزش بنیاد)داده ةیک نظری ةایرانی (ارائ سبک زندگی ورزشکاران نخبة ، 4، حسین معینی۳، حسن زارعی متین۲اله باقری، قدرت1احسان محمدی ترکمانی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384247.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  11شماره تربیتیپژوهش در ورزش بنیاد)داده ةیک نظری ةایرانی (ارائ سبک زندگی ورزشکاران نخبة ، 4، حسین معینی۳، حسن زارعی متین۲اله باقری، قدرت1احسان محمدی ترکمانی...  
PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://journals.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c1... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
PDF تحلیل ساختار برنامه ها و نقش های کارکردی شبکه های تلویزیونی منتخب... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=483&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۹/۷ -  ارتباط شبكه11است ( روشن ورزش از آنها اغلب دهند. می قرار هدف را جامعه مختلف برند. می بهره مخاطبان افزایش براى ابزارى عنوان به پرطرفدار و محبوب ورزش روى های...  
PDF اصل مقاله (510 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_217_2e7e2b40742f5976a40bce96... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  یت، ورزش و مشاغل و ورزش و سلامت خِردگرایی، ورزش و معنو که توسط 1113 ی یوان کامل اشعار ملک الشعرای بهار، بر اساس نسخهد ،منبع اصلی تحقیق ،است. این تحقیق شده و سایر...  
مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات کششی ایستا بر توان انفجاری پا در دختران... https://www.civilica.com/.../Paper-SPORTSAMAV01-SPORTSAMAV01_01... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  با توجه به اینکه این عامل، خاود تحت تاثیر تمرینات ورزشی از جمله تمرینات کششی هستند، طی سالیان اخیر همواره توصیه می شود که قبل از رقابت هاای ورزشای و یا به طور کلی...  
PDF شناسایی موانع شرکت زنان 20 50 ساله شهرستان سبزوار در فعالیتهای... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac... ۱۳۹۵/۸/۲۲ -  آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از دهندهدرصد از پاسخ 11/3فقط :یافته ها دادن بـه مسـائل هاي ورزشی به ترتیـب عبـارت بودنـد...  
PDF تناسب جنسیتی در ورزش های رقابتی تناسب جنسیتی در ورزش های رقابتی-انجمن... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=90&sid=1&slc_... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  های ورزشی ونهاد های مرتبط با در ورزش، تناسب 11ورزش وهچنین آثار کلیشه جنسیتی جنسیت و نوع ورزش یکی از موضوعات غیر قابل انکاردر مورد مقبولیت رقابت های ورزشی برای مردان...  
PDF اصل مقاله (371 K)-دانشگاه تهران https://ijar.ut.ac.ir/.../pdf_50666_795349cdf66ee7c57efa6cbcaf3... ۱۳۹۴/۱۱/۵ -  ‌فرهنگهای‌پراکنده ‌بايد‌گفت‌‌ها ‌و ‌يادداشت‌گذشته ‌از ‌بايد‌تا ‌نیمه‌دهه‌؛ ‌اند‌اجتماعي‌ورزش‌را ‌ظهور ‌شاخه‌‌شوند ‌و‌تأسیسهای ‌معتبر ‌در ‌اين ‌زمینه ‌‌المللي ‌و ‌نشريه‌نهادهای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.