نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۴۵,۷۳۷ نتیجه (۰.۲۲۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (371 K)-  دانشگاه تهران https://ijar.ut.ac.ir/.../article_50666_795349cdf66ee7c57efa6cb... ۱۳۹۵/۸/۳۰ -  ‌فرهنگهای‌پراکنده ‌بايد‌گفت‌‌ها ‌و ‌يادداشت‌گذشته ‌از ‌بايد‌تا ‌نیمه‌دهه‌؛ ‌اند‌اجتماعي‌ورزش‌را ‌ظهور ‌شاخه‌‌شوند ‌و‌تأسیسهای ‌معتبر ‌در ‌اين ‌زمینه ‌‌المللي ‌و ‌نشريه‌نهادهای...  
روزنامه ايران89/11/11: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2235155 ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ -  » كريمي تاكيد كرد اگر كاشاني زودتر به پرسپوليس مي آمد از اين تيم اخراج نمي شد. ورزش ايران □ روزنامه ايران، شماره 4713 به تاريخ 11/11/89، صفحه 25 (ورزشي) لينک کوتاه...  
PDF طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_131_26d28b823f91bdb4f262... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  هرمزگان می تواند تأثیر سازنده اي بر برنامه ریزي مناسب و رفع مشکلات داشته باشد رسید که ضمن پاسخ گویی به این سوال که پتانسیل ها و محدودیت هاي توسعه ورزشی همگانی در...  
PDF حتلیل حمتوای جمله متاشاگر از نظر مؤلفههای ورزش با تأکید بر نظریه های... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_404_c52b19d448cfc79d95a804219... ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF اصل مقاله (443 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1128_3a9f679abbe537477932d84... ۱۳۹۷/۹/۱۱ -  ورزش همگانیرسانه چهارگانة بررسی نقش) در 1102( ،را گزارش کردند. در مطالعات خارجی سازیمشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ ،رسانیاطلاع رویكرد الگوهای رفتاری عمدتا ً ،شدههای...  
PDF بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_50948_99ff459ed97a4bad87f... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  112 کاران، مساف ان و ، سالمتدان، ورزشزناناعم از اطفال، های مخشلف م دمب ای گ وه ع ضه ک ده است.غی ه تعریف ورزش ب. شوند تیا که به اخشیار انجام م است اسلام ، ورزش...  
PDF اصل مقاله (408 K)-  دانشگاه تهران https://jihs.ut.ac.ir/.../article_50948_99ff459ed97a4bad87ff00d... ۱۳۹۵/۹/۱ -  112 کاران، مساف ان و ، سالمتدان، ورزشزناناعم از اطفال، های مخشلف م دمب ای گ وه ع ضه ک ده است.غی ه تعریف ورزش ب. شوند تیا که به اخشیار انجام م است اسلام ، ورزش...  
PDF اصل مقاله (709 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5c8075... ۱۳۹۵/۶/۳ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
روزنامه ايران90/7/11: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2369922 ۱۳۹۵/۱۲/۳ -  com > روزنامه ايران > شماره 4904 11/7/90 > صفحه 25 (ورزش) > متن ورزش ايران ديدار وزير ورزش و جوانان با دبير اجرايي شوراي المپيك آسيا وزير ورزش و جوانان در ديدار با...  
PDF تحلیل اثرگذاری ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش-پژوهشگاه تربیت... http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_1011_78ed1ccfef12fc1c805... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  3 4931/80/21تاریخ پذیرش: 3931/11/11تاریخ دریافت: چکیده تمامیاجتماعی است. رواج ورزش در ـ اقتصادی ۀاز توسع یورزش ملی بخش مهم ۀتوسع که توان اذعان داشتمی تحلیل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.