نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۱۴۵,۷۳۷ نتیجه (۰.۲۶۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل اثرگذاری ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش-پژوهشگاه تربیت... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1011_78ed1ccfef12fc1c8055d22... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  3 4931/80/21تاریخ پذیرش: 3931/11/11تاریخ دریافت: چکیده تمامیاجتماعی است. رواج ورزش در ـ اقتصادی ۀاز توسع یورزش ملی بخش مهم ۀتوسع که توان اذعان داشتمی تحلیل...  
PDF تناسب جنسیتی در ورزش های رقابتی-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/files/.../admin-A-10-1-13-0b5bbe8.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۵ -  از میزان دیدگاه سوم و بینابین معقتد است صرف نظر سلطه مردان در فعالیت های ورزشی ونهاد های مرتبط با در ورزش، تناسب 11ورزش وهچنین آثار کلیشه جنسیتی جنسیت و نوع ورزش...  
PDF تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد... http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_4509_bb47cba174de66d... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  امروزه این موضوع اثبات شده 11( شودمی ورزشی محسوب ی کشورها از است که مسیر قهرمان پروری در ورزش قهرمان های شناخت گذرد. روشنظام آموزش و پرورش آن می استعدادهای ورزشی...  
PDF اصل مقاله (1227 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://res.ssrc.ac.ir/.../article_617_a3ae5a6240790ee90d6a3f985... ۱۳۹۵/۶/۲۰ -  ِفدراسیون ةبه گسترش شهرت، توسع تقویت روابط در راستایاندازی کمسیون مطالعات شان با یكدیگر، راهحمایت از آنها در رابطه ).11(های ورزشی دانشجویان اشاره کرد حرکت ها وهموجود...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160507152708-10002-45.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  ِفدراسیون ةبه گسترش شهرت، توسع تقویت روابط در راستایاندازی کمسیون مطالعات شان با یكدیگر، راهحمایت از آنها در رابطه ).11(های ورزشی دانشجویان اشاره کرد حرکت ها وهموجود...  
روزنامه اعتماد91/5/11: ورزش كنار گود سينما-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2553670 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  * اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله کاهش خواهد يافت. خريد اشتراک طلايي روزنامه اعتماد91/5/11: ورزش كنار گود سينما...  
PDF حتلیل حمتوای جمله متاشاگر از نظر مؤلفههای ورزش با تأکید بر نظریه های... http://qrsm.atu.ac.ir/.../pdf_404_c52b19d448cfc79d95a804219efac... ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعة ورزش همگانی در... http://res.ssrc.ac.ir/.../article_1183_c53bff097a5c085c9b6c68b9... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  111-031،. صص 7931تابستان و بهار،. 41 شماره پژوهش در ورزش تربیتی ورزش همگانی ةتوسع برایجذب مردم راهکارهایمطالعات عوامل و فراتحلیل در ایران 3غلامعلی کارگر، 2علی...  
PDF اصل مقاله (1111 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://res.ssrc.ac.ir/.../article_846_db7cb91ede601e2b9096f44eb... ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  11شماره تربیتیپژوهش در ورزش بنیاد)داده ةیک نظری ةایرانی (ارائ سبک زندگی ورزشکاران نخبة ، 4، حسین معینی۳، حسن زارعی متین۲اله باقری، قدرت1احسان محمدی ترکمانی...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314063208-9995-117.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  1 11  کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان ... هاي نهادینه روش « کنـد هاي ورزشی و افکار عمـومی عمـل مـی است که به منزله پلی ارتباطی میان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.