نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۱۵۴,۶۳۶ نتیجه (۰.۳۰۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (178 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac0b77... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از دهندهدرصد از پاسخ 11/3فقط :یافته ها دادن بـه مسـائل هاي ورزشی به ترتیـب عبـارت بودنـد...  
PDF درک دختران نوجوان و والدین آ نها از موانع عادت به ورزش-دانشگاه علوم... http://eprints.kmu.ac.ir/24368/1/8t91.pdf ۱۳۹۵/۱/۲ -  91تا51 81 41تا01 7 (سال)سن نوجوان 41 (01تا5)كودكي (سال)سن شروع ورزش 11 (91تا01)نوجواني 02 يا بيشتر5 5 5كمتر از (سال)طول مدت ادامه والدين دموگرافيك هاي ويژگي.  
PDF بررسی آرای پزشکان تمدن اسلامی در بارۀ ورزش-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_50948_99ff459ed97a4bad87f... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  112 کاران، مساف ان و ، سالمتدان، ورزشزناناعم از اطفال، های مخشلف م دمب ای گ وه ع ضه ک ده است.غی ه تعریف ورزش ب. شوند تیا که به اخشیار انجام م است اسلام ، ورزش...  
PDF اصل مقاله (408 K)-  دانشگاه تهران https://jihs.ut.ac.ir/.../article_50948_99ff459ed97a4bad87ff00d... ۱۳۹۵/۹/۱ -  112 کاران، مساف ان و ، سالمتدان، ورزشزناناعم از اطفال، های مخشلف م دمب ای گ وه ع ضه ک ده است.غی ه تعریف ورزش ب. شوند تیا که به اخشیار انجام م است اسلام ، ورزش...  
PDF اصل مقاله (709 K)-  دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5c8075... ۱۳۹۵/۶/۳ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
روزنامه ايران90/7/11: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2369922 ۱۳۹۵/۱۲/۳ -  com > روزنامه ايران > شماره 4904 11/7/90 > صفحه 25 (ورزش) > متن ورزش ايران ديدار وزير ورزش و جوانان با دبير اجرايي شوراي المپيك آسيا وزير ورزش و جوانان در ديدار با...  
PDF تحلیل اثرگذاری ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش-پژوهشگاه تربیت... http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_1011_78ed1ccfef12fc1c805... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  3 4931/80/21تاریخ پذیرش: 3931/11/11تاریخ دریافت: چکیده تمامیاجتماعی است. رواج ورزش در ـ اقتصادی ۀاز توسع یورزش ملی بخش مهم ۀتوسع که توان اذعان داشتمی تحلیل...  
PDF تحلیل اثرگذاری ورزش حرفهای و قهرمانی بر توسعۀ ورزش-پژوهشگاه تربیت... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1011_8357697407eff06ac964a50... ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  3 4931/80/21تاریخ پذیرش: 3931/11/11تاریخ دریافت: چکیده تمامیاجتماعی است. رواج ورزش در ـ اقتصادی ۀاز توسع یورزش ملی بخش مهم ۀتوسع که توان اذعان داشتمی تحلیل...  
PDF تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد... http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_4509_bb47cba174de66d... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  امروزه این موضوع اثبات شده 11( شودمی ورزشی محسوب ی کشورها از است که مسیر قهرمان پروری در ورزش قهرمان های شناخت گذرد. روشنظام آموزش و پرورش آن می استعدادهای ورزشی...  
PDF اصل مقاله (1227 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://res.ssrc.ac.ir/.../article_617_a3ae5a6240790ee90d6a3f985... ۱۳۹۵/۶/۲۰ -  ِفدراسیون ةبه گسترش شهرت، توسع تقویت روابط در راستایاندازی کمسیون مطالعات شان با یكدیگر، راهحمایت از آنها در رابطه ).11(های ورزشی دانشجویان اشاره کرد حرکت ها وهموجود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.