نتایج جستجو
صفحه ۱۶ | ۱۴۹,۷۱۰ نتیجه (۰.۲۶۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 337 kb]-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-129-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -  ی دينداری و مشارکت ورزشي استی حاضر، تبيين نظری و تجربي رابطههدف از نگارش مقاله 313 -11تحصيلي مطالعه از نوع پيمايشي است و جمعيّت آماری آن را دانشجويان دانشگاه يزد...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1140-214341.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  ی دينداری و مشارکت ورزشي استی حاضر، تبيين نظری و تجربي رابطههدف از نگارش مقاله 313 -11تحصيلي مطالعه از نوع پيمايشي است و جمعيّت آماری آن را دانشجويان دانشگاه يزد...  
PDF اصل مقاله (830 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_455_15a808b46b7244b417287c548b76... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  گیرند.تبلیغات قرار می توان دریافت که این می بازاریابان ورزشی های پژوهشبا نگاهی به کند) بیان می1112( 4کیم های ورزشی را به گروه ها یا خدماتکنندگان یا مشتریان کالااند مصرفتوانسته...  
PDF اصل مقاله (408 K)-دانشگاه تهران https://jihs.ut.ac.ir/.../pdf_50948_99ff459ed97a4bad87ff00d6f7e... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  112 کاران، مساف ان و ، سالمتدان، ورزشزناناعم از اطفال، های مخشلف م دمب ای گ وه ع ضه ک ده است.غی ه تعریف ورزش ب. شوند تیا که به اخشیار انجام م است اسلام ، ورزش...  
PDF اصل مقاله (747 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_568_b8c30a0a7d6d9c4912a31e5a... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  کنند راحتی خدمات توانند به می های کوتاه آموزشی تخصص خاصی ندارد و افراد با گذراندن دوره های ورزشی ن است که سازمانحائز اهمیت ای ۀنکت). 22ص 1131اندام، (خود را ارائه...  
روزنامه ايران88/11/11: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2034248 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  com > روزنامه ايران > شماره 4425 11/11/88 > صفحه 24 (ورزشي) > متن ورزش ايران بازي هاي شيرين فراز رايگان اعلام شد باشگاه شيرين فراز كرمانشاه براي جذب تماشاگران،...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140608110117-9569-127.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  . 22وو11 چكيده . هاي ملي و كلان ورزشي تنظيم كنندهاي خود را در راستاي برنامهها بايد برنامه-براي موفقيت در عرصة ورزش، استان سزايي در ورزش كشور داشته، برنامة...  
PDF 15 و کورتيزول به يک وهله ورزش مقاومتی دايره‌ای در بازيکنان نخبه‌ی... http://ijem.sbmu.ac.ir/.../halinejad-A-10-413-10-8888af77149.pd... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  فت گردیددریا پژوهشی رهایمتغی ریگ اندازهی برا ها یآزمودن خون ی نمونه ،ورزش از پس ساعت صورت به زنان در و شیافزا صورت به مردان در راتییتغ نیا بود؛ متفاوت گروه دو نیب...  
PDF متن کامل [PDF 613 kb]-وب سایت دانشگاه هرمزگان http://jpsd.hormozgan.ac.ir/.../browse.php?a_id=33&sid=1&am... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  است ورزشی های فعالیت و تحرك صفانیا، یابد ( افزایش ورزشی های فعالیت گرایش به است شده موجب بدن مختلف های دستگاه ). 52: 1131 شک درگرو سلامت یکایک اعضای آن است. و...  
روزنامه ايران89/8/11: ورزش جامانده از برنامه هاي روزانه-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2181906 ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ -  * اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله کاهش خواهد يافت. خريد اشتراک طلايي روزنامه ايران89/8/11: ورزش جامانده از برنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.