نتایج جستجو
صفحه ۱۶ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۵۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (487 K) تعیین سهم و نقش دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5843_c05e3d57a1b27c... ۱۳۹۸/۶/۵ -  است که تحرك و فعالیت بدنی جز لاینفک وجودي با توجه به گسترش علم و شود و امروزهها محسوب میانسان تواند این فقر حرکتی را زندگی ماشینی تنها عاملی که می ها نیز کمک کند ورزش...  
PDF اصل مقاله (441 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_324_f7838aba8d45473a5a75f826... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  در سند طرح 11( افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد ورزش در نظر گرفته شده است. در ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ ).  
PDF اصل مقاله 972.64 K-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_107747_9096ea1fbddabd11c6590c... ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  سالانه11ورزشی، موضوعی اساسی است ( اذعان باید اما ،شودیم صرف ورزش در منابع از چشمگیری مشخصی در زمینۀ توزیع یبندتیاولومتأسفانه که کرد اهمیت به ). با توجه21ندارد...  
روزنامه جام جم96/4/11: ورزش صبحگاهي سلطان در پارك ها-بانک اطلاعات... http://magiran.com/npview.asp?ID=3585373 ۱۳۹۶/۷/۲۶ -  * اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله کاهش خواهد يافت. خريد اشتراک طلايي روزنامه جام جم96/4/11: ورزش صبحگاهي سلطان در...  
PDF اصل مقاله (682 K) شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3260_fb91fecab3aa36e0fa6a... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  .. فوتبال زنان یتیریموانع توسعه مد ییشناسا 114 مقدمه ترین نیازها و امروزه ورزش از ضروری بشری به شمار ترین نهادهای جوامع اساسی ای آید. گسترش روز افزون ورزش به...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1140-214341.pdf ۱۳۹۶/۶/۴ -  ی دينداری و مشارکت ورزشي استی حاضر، تبيين نظری و تجربي رابطههدف از نگارش مقاله 313 -11تحصيلي مطالعه از نوع پيمايشي است و جمعيّت آماری آن را دانشجويان دانشگاه يزد...  
PDF اصل مقاله (408 K)-دانشگاه تهران https://jihs.ut.ac.ir/.../pdf_50948_99ff459ed97a4bad87ff00d6f7e... ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  112 کاران، مساف ان و ، سالمتدان، ورزشزناناعم از اطفال، های مخشلف م دمب ای گ وه ع ضه ک ده است.غی ه تعریف ورزش ب. شوند تیا که به اخشیار انجام م است اسلام ، ورزش...  
PDF اصل مقاله (747 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_568_b8c30a0a7d6d9c4912a31e5a... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  کنند راحتی خدمات توانند به می های کوتاه آموزشی تخصص خاصی ندارد و افراد با گذراندن دوره های ورزشی ن است که سازمانحائز اهمیت ای ۀنکت). 22ص 1131اندام، (خود را ارائه...  
روزنامه ايران88/11/11: ورزش ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2034248 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  com > روزنامه ايران > شماره 4425 11/11/88 > صفحه 24 (ورزشي) > متن ورزش ايران بازي هاي شيرين فراز رايگان اعلام شد باشگاه شيرين فراز كرمانشاه براي جذب تماشاگران،...  
PDF عـــــــــلم ورزش-دانشگاه شهید بهشتی لرستان https://lu.ac.ir/usersfiles/27781.94152963.2274672.36052.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  در سال های اخیر تبیین و ارایه الگوهای فعالیت بدنی مناسب در سنین مختلف با تا کید بر پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سامت جامعه در دستور کار متخصصان فیزیولوژی ورزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.