نتایج جستجو
صفحه ۱۷ | ۱۵۵,۵۴۸ نتیجه (۱.۸۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140608110117-9569-127.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  . 22وو11 چكيده . هاي ملي و كلان ورزشي تنظيم كنندهاي خود را در راستاي برنامهها بايد برنامه-براي موفقيت در عرصة ورزش، استان سزايي در ورزش كشور داشته، برنامة...  
PDF 15 و کورتيزول به يک وهله ورزش مقاومتی دايره‌ای در بازيکنان نخبه‌ی... http://ijem.sbmu.ac.ir/.../halinejad-A-10-413-10-8888af77149.pd... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  فت گردیددریا پژوهشی رهایمتغی ریگ اندازهی برا ها یآزمودن خون ی نمونه ،ورزش از پس ساعت صورت به زنان در و شیافزا صورت به مردان در راتییتغ نیا بود؛ متفاوت گروه دو نیب...  
PDF رابطۀ علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_455_15a808b46b7244b417287c5... ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  گیرند.تبلیغات قرار می توان دریافت که این می بازاریابان ورزشی های پژوهشبا نگاهی به کند) بیان می1112( 4کیم های ورزشی را به گروه ها یا خدماتکنندگان یا مشتریان کالااند مصرفتوانسته...  
PDF متن کامل [PDF 613 kb]-وب سایت دانشگاه هرمزگان http://jpsd.hormozgan.ac.ir/.../browse.php?a_id=33&sid=1&am... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  است ورزشی های فعالیت و تحرك صفانیا، یابد ( افزایش ورزشی های فعالیت گرایش به است شده موجب بدن مختلف های دستگاه ). 52: 1131 شک درگرو سلامت یکایک اعضای آن است. و...  
روزنامه ايران89/8/11: ورزش جامانده از برنامه هاي روزانه-بانک اطلاعات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2181906 ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ -  * اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله کاهش خواهد يافت. خريد اشتراک طلايي روزنامه ايران89/8/11: ورزش جامانده از برنامه...  
PDF اصل مقاله (1573 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b6362c149... ۱۳۹۶/۸/۶ -  از تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس امور ورزش در ایران به ،های بعددر سالو بدنی تفکیک شد ملی تربیتبخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی المپیک و شورای ورزش بانوان ۀبدنی و...  
PDF طراحی ساختار تشکیلاتی کلان ورزش جمهوری اسلامی ایران-پژوهشگاه تربیت... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b6362c14... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  از تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس امور ورزش در ایران به ،های بعددر سالو بدنی تفکیک شد ملی تربیتبخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی المپیک و شورای ورزش بانوان ۀبدنی و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170612103556-10002-56.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  11شماره تربیتیپژوهش در ورزش سازي ورزش در بین دانشجویاناي عوامل مؤثر بر نهادینهبررسی مقایسه (اه فردوسی ... محمد مصلی2محمد علی...  
PDF تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی ایران Design a http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5532_9f1468dbe43d27... ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ -  رقباست؛ از ا مؤثر و مناسب آن بوده ياجرا یها در پيموفق استراتژ ياجرا (. 1102، سونیاکنند )بر نیسازمان را تضم ندهیتا بتوانند آ به منظور جذب یورزش یابیاز بازار يمندبهره...  
مقاله بررسی رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری کارکنان اداره ورزش و... https://www.civilica.com/.../Paper-CMMS03-CMMS03_100=بررسی-رابط... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  برای این منظور هوش سازمانی در هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییرف اتحاد و توافق، کاربرد دانش و اتحاد و توافق تعریف گردید. کارکنان اداره ورزش و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.