نتایج جستجو
صفحه ۱۷ | ۱۴۹,۷۶۲ نتیجه (۰.۲۴۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170612103556-10002-56.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  11شماره تربیتیپژوهش در ورزش سازي ورزش در بین دانشجویاناي عوامل مؤثر بر نهادینهبررسی مقایسه (اه فردوسی ... محمد مصلی2محمد علی...  
PDF تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی ایران Design a http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5532_9f1468dbe43d27... ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ -  رقباست؛ از ا مؤثر و مناسب آن بوده ياجرا یها در پيموفق استراتژ ياجرا (. 1102، سونیاکنند )بر نیسازمان را تضم ندهیتا بتوانند آ به منظور جذب یورزش یابیاز بازار يمندبهره...  
PDF بررسی تأثیر خانواده و رسانه های گروهی بر مشارکت دانشجویان دختر در... http://jpsd.hormozgan.ac.ir/article-1-33-en.pdf ۱۳۹۷/۲/۹ -  است ورزشی های فعالیت و تحرك صفانیا، یابد ( افزایش ورزشی های فعالیت گرایش به است شده موجب بدن مختلف های دستگاه ). 52: 1131 شک درگرو سلامت یکایک اعضای آن است. و...  
PDF نسبت دین و ورزش: بررسی رابطهی دینداری و مشارکت ورزشی در میان... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-129-en.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ -  ی دينداری و مشارکت ورزشي استی حاضر، تبيين نظری و تجربي رابطههدف از نگارش مقاله 313 -11تحصيلي مطالعه از نوع پيمايشي است و جمعيّت آماری آن را دانشجويان دانشگاه يزد...  
مرجع دانش-دومین همایش ملی تربیت معلم https://www.civilica.com/Calendar-CPHE02.html ۱۳۹۵/۳/۲۴ -  شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تربیت معلم مراجعه فرمایید. حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت...  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  01شده است ( شناخته تربیت بدنی و ورزش برای همه عنوانبهورزش همگانی شود و هر گونه فعالیت جسمی با هدف بهبود یمتعریف ). فعالیت 11جسمانی و روانی برای همۀ اقشار...  
PDF اصل مقاله (559 K)-مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی http://isih.ir/.../?_action=showPDF&article=172&_ob=c26... ۱۳۹۷/۹/۷ -  امروزه به منظور دست یابی به اهداف ارزشمند ورزش در جامعه هزینه های بسیار زیادی صرف مي شود. اما بررسی ها نشان مي دهد به موازات توسعه ورزش چه در بعد قهرمانی و حرفه...  
PDF اصل مقاله (441 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_324_f7838aba8d45473a5a75... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  در سند طرح 11( افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد ورزش در نظر گرفته شده است. در ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ ).  
PDF دو فصلنامه روانشناسی ورزش http://6thsbusport.ir/.../Spring&summer97---97-11-1b.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  ورزشیانشکده تربيتتهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی، د نشانی: 120-35913422 ، دورنگار:120-53850992 تلفن: 1149693891 کد پستی: moc.liamg@ri.ca.ubs.psbmjپست الکترونيکی:  
PDF فراتحلیل اثربخشی آموزش ها و مداخلات روان شناختی و ورزشی بر میزان... http://ijdld.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5248&slc_lang=e... ۱۳۹۶/۹/۲ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.