نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۰۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 738 kb] http://hrjbaq.ir/.../browse.php?a_id=35&slc_lang=fa&ftx... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  دیابت را تا حدود درصد، ورزش و رژیم غذایی 11 ییتنهابه. رژیم غذایی دهدیم نتایج بالینی .)2(دهند درصد خطر دیابت را کاهش می 28 باهم در یدارودرمانکه رژیم غذایی و ورزش نسبت...  
PDF دریافت فایل-فدراسیون ورزش های همگانی http://www.isfaf.ir/old/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  و داوری در استاناثرات برگزاری کلاس 8S %330 2 %24 توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان 9S %23 2 %52 توجه بیش از پیش به ورزش قهرمانی بانوان 11S هاضعف...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  و داوری در استاناثرات برگزاری کلاس 8S %330 2 %24 توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان 9S %23 2 %52 توجه بیش از پیش به ورزش قهرمانی بانوان 11S هاضعف...  
PDF  -انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://issma.ir/download/triathlon.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  تاثیر بررسی 8 متوسطه 9 تهران یشهردار کارکنان یورزش مشارکت و یریپذ جامعه عوامل نیب ارتباط یبررس 11 جوانان و ورزش وزارت در یسازمان ینیکارآفر با یراهبرد تفکر یارتباط...  
PDF اصل مقاله (770 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3657_8fe8c6863a94be9c531... ۱۳۹۶/۲/۲۴ -  استفاده گردد تا شايسته پروری و شايسته داری .)11( در اين سطح صورت پذيرد در ورزش ضرورت و اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با جايگاه در شايسته و تجربه با مديران از استفاده...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219752.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  در سند طرح 11( افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد ورزش در نظر گرفته شده است. در ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ ).  
PDF اصل مقاله (700 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3285_18598fa2a73883ed815... ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ -  11وجود دارد( یو مثبت میمستق فرهنگ «که از مطالب فوق مشخص است، همانطور و شودمیافراد معنا یشخص هایبرداشتبر حسب » ورزش ه متداول شد اریبس» فرهنگ ورزش« یبیاستفاده از...  
PDF تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1072827.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  این مدل ادعا می کند که گسترش ورزش پرورشی و پس از آن همگانی باعث افزایش مشارکت عموم خواهد شد. در صورتی که ورزش حرفه ای گسترش تعداد کمتری در آن شرکت کنند و اغلب...  
PDF آسیبشناسی راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش... https://journals.ut.ac.ir/.../article_60793_f58d44dd69eda81e6ac... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  استانورزشكاران در رسانه 8/11 9S های و ساایر نهادهاا همكاری شهرداری در توسعۀ ورزش همگانی 9W 7/13 و عاادم شااناخت مااردم از ضااعیف فرهناا عنوان یک ضرورتجایگا ورزش...  
PDF آسیبشناسی راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_60793_f58d44dd69eda81e6ac8fc15... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  استانورزشكاران در رسانه 8/11 9S های و ساایر نهادهاا همكاری شهرداری در توسعۀ ورزش همگانی 9W 7/13 و عاادم شااناخت مااردم از ضااعیف فرهناا عنوان یک ضرورتجایگا ورزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.