نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://jut.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c114c11... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
PDF متن کامل [PDF 738 kb] http://hrjbaq.ir/.../browse.php?a_id=35&slc_lang=fa&ftx... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  دیابت را تا حدود درصد، ورزش و رژیم غذایی 11 ییتنهابه. رژیم غذایی دهدیم نتایج بالینی .)2(دهند درصد خطر دیابت را کاهش می 28 باهم در یدارودرمانکه رژیم غذایی و ورزش نسبت...  
، صفحه 47-60 PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://journals.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c1... ۱۳۹۷/۶/۳ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
ورزش و علوم زيست حركتي-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5391 ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  Collapse سال 1393 سال 1393 دوره 6, شماره 1 (پياپي 11) Expand سال 1391 سال 1391 Expand سال 1390 سال 1390 Expand سال 1389 سال 1389 مشخصات نشريه: دو فصلنامه ورزش و...  
PDF اصل مقاله (754 K) تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش (SWOT)-سایت دانشگاه... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2447_606e3fed3c948cf7bae6... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  آموزش مربیان، دسترسی به تسهیلات و تجهیزات، رویکردهاي ضد دارویی، حمایت از باشد. زندگی غیرورزشی و ساختارهاي رقابتی می 11/9دهد در كشور استرالیا نتایج نشان می عنوان...  
PDF اصل مقاله 494.34 K-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5843_4f99aa7deb8c91... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  Received: (11August 2018) Accepted: (14 January 2019) هدیکچ Abstract 8931 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 21 مقدمه ه کند کزندگی...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  و داوری در استاناثرات برگزاری کلاس 8S %330 2 %24 توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان 9S %23 2 %52 توجه بیش از پیش به ورزش قهرمانی بانوان 11S هاضعف...  
PDF  -انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران https://www.issma.ir/download/triathlon.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -  تاثیر بررسی 8 متوسطه 9 تهران یشهردار کارکنان یورزش مشارکت و یریپذ جامعه عوامل نیب ارتباط یبررس 11 جوانان و ورزش وزارت در یسازمان ینیکارآفر با یراهبرد تفکر یارتباط...  
PDF  -انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://issma.ir/download/triathlon.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  تاثیر بررسی 8 متوسطه 9 تهران یشهردار کارکنان یورزش مشارکت و یریپذ جامعه عوامل نیب ارتباط یبررس 11 جوانان و ورزش وزارت در یسازمان ینیکارآفر با یراهبرد تفکر یارتباط...  
PDF دیابت و نقش ورزش در کنترل آن؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک http://hrjbaq.ir/files/.../siminriahi-A-10-40-1-2d46d59.pdf ۱۳۹۸/۱/۳ -  دیابت را تا حدود درصد، ورزش و رژیم غذایی 11 ییتنهابه. رژیم غذایی دهدیم نتایج بالینی .)2(دهند درصد خطر دیابت را کاهش می 28 باهم در یدارودرمانکه رژیم غذایی و ورزش نسبت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.