نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۵۹,۲۹۳ نتیجه (۰.۱۴۴ ثانیه)
نتایج علمی
، صفحه 47-60 PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://journals.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c1... ۱۳۹۷/۶/۳ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
PDF طراحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش دانشگاهی ایران https://journals.ut.ac.ir/.../article_73613_816ea4d33609410ce87... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  oohay@ 46638322190 :نويسندة مسئول : تلفن  8931، تابستان 2، شمارة 11ديريت ورزشی، دورة م 691 مقدمه شود که اهداف اصلی آن،یم پرورشی محسوب ورزش تربیتی و...  
ورزش و علوم زيست حركتي-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5391 ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  Collapse سال 1393 سال 1393 دوره 6, شماره 1 (پياپي 11) Expand سال 1391 سال 1391 Expand سال 1390 سال 1390 Expand سال 1389 سال 1389 مشخصات نشريه: دو فصلنامه ورزش و...  
PDF اصل مقاله (754 K) تحلیل ورزش قهرمانی کشور به روش (SWOT)-سایت دانشگاه... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2447_606e3fed3c948cf7bae6... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  آموزش مربیان، دسترسی به تسهیلات و تجهیزات، رویکردهاي ضد دارویی، حمایت از باشد. زندگی غیرورزشی و ساختارهاي رقابتی می 11/9دهد در كشور استرالیا نتایج نشان می عنوان...  
PDF دریافت فایل-فدراسیون ورزش های همگانی http://www.isfaf.ir/old/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  و داوری در استاناثرات برگزاری کلاس 8S %330 2 %24 توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان 9S %23 2 %52 توجه بیش از پیش به ورزش قهرمانی بانوان 11S هاضعف...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  و داوری در استاناثرات برگزاری کلاس 8S %330 2 %24 توانمندی تخصصی و فنی مربیان سطح بالای استان 9S %23 2 %52 توجه بیش از پیش به ورزش قهرمانی بانوان 11S هاضعف...  
PDF  -انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://issma.ir/download/triathlon.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  تاثیر بررسی 8 متوسطه 9 تهران یشهردار کارکنان یورزش مشارکت و یریپذ جامعه عوامل نیب ارتباط یبررس 11 جوانان و ورزش وزارت در یسازمان ینیکارآفر با یراهبرد تفکر یارتباط...  
PDF اصل مقاله (770 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3657_8fe8c6863a94be9c531... ۱۳۹۶/۲/۲۴ -  استفاده گردد تا شايسته پروری و شايسته داری .)11( در اين سطح صورت پذيرد در ورزش ضرورت و اهمیت و شده ذکر موارد به توجه با جايگاه در شايسته و تجربه با مديران از استفاده...  
PDF طرح ورزش روستایی استان بوشهر.pdf-سازمان ملی جوانان http://boushehr.msy.gov.ir/.../15166980114159uoa7q143sjhvsv8htn... ۱۳۹۸/۹/۶ -  داخلی در مورد انگيزه شرکت در ورزش 11 بندی تحقیق روش شناسی: فصل سوم روش آماری آماری 54........................ گيری ابزار ...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219752.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  در سند طرح 11( افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد ورزش در نظر گرفته شده است. در ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ ).  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.