نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۵۵,۲۳۹ نتیجه (۰.۰۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219752.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  در سند طرح 11( افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد ورزش در نظر گرفته شده است. در ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ ).  
PDF 001-118-C74-24 http://www.yardabestani.ir/wp-content/.../001-118-C74-24.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  پزشکی، حمید ثابت کلاچاهی (امور آماده سازی) نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش (شهیدموسوي) تلفن : 9 ـ16113888 ، دورنگار : 66290388...  
PDF اصل مقاله (700 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3285_18598fa2a73883ed815... ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ -  11وجود دارد( یو مثبت میمستق فرهنگ «که از مطالب فوق مشخص است، همانطور و شودمیافراد معنا یشخص هایبرداشتبر حسب » ورزش ه متداول شد اریبس» فرهنگ ورزش« یبیاستفاده از...  
PDF تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1072827.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  این مدل ادعا می کند که گسترش ورزش پرورشی و پس از آن همگانی باعث افزایش مشارکت عموم خواهد شد. در صورتی که ورزش حرفه ای گسترش تعداد کمتری در آن شرکت کنند و اغلب...  
PDF آسیبشناسی راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_60793_f58d44dd69eda81e6ac8fc15... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  استانورزشكاران در رسانه 8/11 9S های و ساایر نهادهاا همكاری شهرداری در توسعۀ ورزش همگانی 9W 7/13 و عاادم شااناخت مااردم از ضااعیف فرهناا عنوان یک ضرورتجایگا ورزش...  
PDF آسیبشناسی راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش... https://journals.ut.ac.ir/.../article_60793_f58d44dd69eda81e6ac... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  استانورزشكاران در رسانه 8/11 9S های و ساایر نهادهاا همكاری شهرداری در توسعۀ ورزش همگانی 9W 7/13 و عاادم شااناخت مااردم از ضااعیف فرهناا عنوان یک ضرورتجایگا ورزش...  
PDF متن کامل [PDF 822 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-1916-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۲ -  ورزش می. هاي گوناگون مصون بدارد آسیب یادگیري و تشکیل حافظه را افزایش داده و عملکرد شناختی اند که ها نشان داده چنین پژوهش ، هم(11)را بهبود بخشد ورزش از اثرات تخریبی...  
PDF تاثير ورزش بر تغييرات يادگيری متعاقب استرس-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/.../rahmani203-A-10-1900-1-5f29460.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  شناختی اند که ها نشان داده چنین پژوهش ، هم(11)را بهبود بخشد ورزش از اثرات تخریبی استرس بر سیستم عصبی جلوگیري پس از (2102)به عنوان نمونه سچتی و همکاران . (21)کند...  
PDF اصل مقاله (304 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_949_ed2cb5df40078a27e0252... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  از مردم استان سیستان و 0/700کمتر از (. 01) کارشناسی است از کمتر ،کشور همگانی هاي ورزش هاي هیأت رؤساي از درصد 56 .(11) شدمی باتوسعه ورزش همگانی براي نامطلوب نداشتن برنامه...  
PDF اصل مقاله (304 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_949_80fcc81700fdb2b7f... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  از مردم استان سیستان و 0/700کمتر از (. 01) کارشناسی است از کمتر ،کشور همگانی هاي ورزش هاي هیأت رؤساي از درصد 56 .(11) شدمی باتوسعه ورزش همگانی براي نامطلوب نداشتن برنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.