نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۰۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF طرح ورزش روستایی استان بوشهر.pdf-سازمان ملی جوانان http://boushehr.msy.gov.ir/.../15166980114159uoa7q143sjhvsv8htn... ۱۳۹۸/۹/۶ -  داخلی در مورد انگيزه شرکت در ورزش 11 بندی تحقیق روش شناسی: فصل سوم روش آماری آماری 54........................ گيری ابزار ...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219752.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  در سند طرح 11( افراد بيشتری را ثبت نام کنند و کيفيت آموزش را ارتقاء بخشند تا کرد ورزش در نظر گرفته شده است. در ۀمحورهای مختلفی برای توسع ،ورزش کشور جامع توسعۀ ).  
PDF 001-118-C74-24 http://www.yardabestani.ir/wp-content/.../001-118-C74-24.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  پزشکی، حمید ثابت کلاچاهی (امور آماده سازی) نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش (شهیدموسوي) تلفن : 9 ـ16113888 ، دورنگار : 66290388...  
PDF اصل مقاله (700 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3285_18598fa2a73883ed815... ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ -  11وجود دارد( یو مثبت میمستق فرهنگ «که از مطالب فوق مشخص است، همانطور و شودمیافراد معنا یشخص هایبرداشتبر حسب » ورزش ه متداول شد اریبس» فرهنگ ورزش« یبیاستفاده از...  
PDF تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1072827.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  این مدل ادعا می کند که گسترش ورزش پرورشی و پس از آن همگانی باعث افزایش مشارکت عموم خواهد شد. در صورتی که ورزش حرفه ای گسترش تعداد کمتری در آن شرکت کنند و اغلب...  
PDF شناسایی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزش قهرمانی مطالعة موردی: استان... https://journals.ut.ac.ir/.../article_75281_ebdf18a8fbab0395491... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  oohay@lasrom_rehgab 0587902190يسندة مسئول : تلفن :نو  8931، زمستان 4، شمارة 11مديريت ورزشی، دورة 267 مقدمه های کنند که جان ینای از محصولا را عرضه...  
PDF آسیبشناسی راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_60793_f58d44dd69eda81e6ac8fc15... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  استانورزشكاران در رسانه 8/11 9S های و ساایر نهادهاا همكاری شهرداری در توسعۀ ورزش همگانی 9W 7/13 و عاادم شااناخت مااردم از ضااعیف فرهناا عنوان یک ضرورتجایگا ورزش...  
PDF متن کامل [PDF 822 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-1916-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۲ -  ورزش می. هاي گوناگون مصون بدارد آسیب یادگیري و تشکیل حافظه را افزایش داده و عملکرد شناختی اند که ها نشان داده چنین پژوهش ، هم(11)را بهبود بخشد ورزش از اثرات تخریبی...  
PDF تاثير ورزش بر تغييرات يادگيری متعاقب استرس-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/.../rahmani203-A-10-1900-1-5f29460.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  شناختی اند که ها نشان داده چنین پژوهش ، هم(11)را بهبود بخشد ورزش از اثرات تخریبی استرس بر سیستم عصبی جلوگیري پس از (2102)به عنوان نمونه سچتی و همکاران . (21)کند...  
PDF اصل مقاله (304 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_949_ed2cb5df40078a27e0252... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  از مردم استان سیستان و 0/700کمتر از (. 01) کارشناسی است از کمتر ،کشور همگانی هاي ورزش هاي هیأت رؤساي از درصد 56 .(11) شدمی باتوسعه ورزش همگانی براي نامطلوب نداشتن برنامه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.