نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۰۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 822 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-1916-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۲ -  ورزش می. هاي گوناگون مصون بدارد آسیب یادگیري و تشکیل حافظه را افزایش داده و عملکرد شناختی اند که ها نشان داده چنین پژوهش ، هم(11)را بهبود بخشد ورزش از اثرات تخریبی...  
PDF اصل مقاله (320 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_954_7b31254c8f5e1f2d85c... ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ -  جامعه آماراستهدف از انجام اين پژوهش، طراحي و تدوين راهبرد توسعة ورزش همگاني شهر مشهد به عنوان نمونة آماري پـژوهش، در نظـر گرفتـه شـدند. ابـزار جمـع يهمگ يزن(، با...  
PDF اصل مقاله (304 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_949_80fcc81700fdb2b7f4993... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  از مردم استان سیستان و 0/700کمتر از (. 01) کارشناسی است از کمتر ،کشور همگانی هاي ورزش هاي هیأت رؤساي از درصد 56 .(11) شدمی باتوسعه ورزش همگانی براي نامطلوب نداشتن برنامه...  
PDF اصل مقاله (304 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_949_80fcc81700fdb2b7f... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  از مردم استان سیستان و 0/700کمتر از (. 01) کارشناسی است از کمتر ،کشور همگانی هاي ورزش هاي هیأت رؤساي از درصد 56 .(11) شدمی باتوسعه ورزش همگانی براي نامطلوب نداشتن برنامه...  
PDF تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران http://sporttourismiran.ir/.../Analysis-of-Sports-Tourism-in-Ma... ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  گردشگري ورزشی استان مازندران با وجود اختلاف ظاهري ورزش (. 11. ) ایجاد نموده که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است عنصر زیرا با توجه به سه ؛ دیگر اذعان...  
PDF طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_131_26d28b823f91bdb4f262... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  هرمزگان می تواند تأثیر سازنده اي بر برنامه ریزي مناسب و رفع مشکلات داشته باشد رسید که ضمن پاسخ گویی به این سوال که پتانسیل ها و محدودیت هاي توسعه ورزشی همگانی در...  
PDF حتلیل حمتوای جمله متاشاگر از نظر مؤلفههای ورزش با تأکید بر نظریه های... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_404_c52b19d448cfc79d95a804219... ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF اصل مقاله (433 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_404_c52b19d448cfc79d95a80... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF حتلیل حمتوای جمله متاشاگر از نظر مؤلفههای ورزش با تأکید بر نظریه های... http://qrsm.atu.ac.ir/.../pdf_404_c52b19d448cfc79d95a804219efac... ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF درک دختران نوجوان و والدین آ نها از موانع عادت به ورزش-دانشگاه علوم... http://eprints.kmu.ac.ir/24368/1/8t91.pdf ۱۳۹۵/۱/۲ -  91تا51 81 41تا01 7 (سال)سن نوجوان 41 (01تا5)كودكي (سال)سن شروع ورزش 11 (91تا01)نوجواني 02 يا بيشتر5 5 5كمتر از (سال)طول مدت ادامه والدين دموگرافيك هاي ويژگي.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.