نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۰۹۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF درک دختران نوجوان و والدین آ نها از موانع عادت به ورزش-دانشگاه علوم... http://jqr.kmu.ac.ir/.../sv_hosseini-A-10-144-1-fe39028.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  91تا51 81 41تا01 7 (سال)سن نوجوان 41 (01تا5)كودكي (سال)سن شروع ورزش 11 (91تا01)نوجواني 02 يا بيشتر5 5 5كمتر از (سال)طول مدت ادامه والدين دموگرافيك هاي ويژگي.  
PDF راهنمای تدریس درس سلامت و تربیت بدنی ششم - 3.02 مگابایت-پایگاه... http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../001-136-C74-24.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  آشنایی با اطلاعات مربوط به بهداشت و تغذیه ورزشی 4ــ1ــ1ــ آشنایی با نحوه مواجهه با آسیب دیدگی در هنگام ورزش 4ــ1ــ2ــ آشنایی با نحوه مواجهه با آسیب دیدگی همبازی در...  
PDF اصل مقاله (682 K) شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3260_fb91fecab3aa36e0fa6a... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  .. فوتبال زنان یتیریموانع توسعه مد ییشناسا 114 مقدمه ترین نیازها و امروزه ورزش از ضروری بشری به شمار ترین نهادهای جوامع اساسی ای آید. گسترش روز افزون ورزش به...  
PDF اصل مقاله (593 K)-دانشگاه صنعتی شاهرود http://shm.shahroodut.ac.ir/.../pdf_276_d237c3f32cdbfd4cded70cf... ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  1129آصفی و همکاران، آورد (شان فراهم میاساسی این در ورزش ما کشور است چرا که توجهی به دانش مدیریت یکی از مشکلات اصلی ورزشمفهوم جدی نیاز دارد. از طرفی بی امروزه از...  
PDF 15 و کورتيزول به يک وهله ورزش مقاومتی دايره‌ای در بازيکنان نخبه‌ی... http://ijem.sbmu.ac.ir/.../halinejad-A-10-413-10-8888af77149.pd... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  فت گردیددریا پژوهشی رهایمتغی ریگ اندازهی برا ها یآزمودن خون ی نمونه ،ورزش از پس ساعت صورت به زنان در و شیافزا صورت به مردان در راتییتغ نیا بود؛ متفاوت گروه دو نیب...  
PDF یا چاقی تاثیر برنام ههای ورزش درمانی را بر روی شدت درد و ناتوانی... http://jap.iums.ac.ir/article-1-5317-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  نتیجه گیـری: نتایـج تحقیـق نشـان داد که چاقـی تاثیر منفی بر روی اثربخشـی برنامـه ورزش درمانی افراد مبتـلا به کمر درد مزمـن غیراختصاصی دارد. بـر ایـن اسـاس بـه...  
PDF فراتحلیل اثربخشی آموزش ها و مداخلات روان شناختی و ورزشی بر میزان... http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5248-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  01شده است ( شناخته تربیت بدنی و ورزش برای همه عنوانبهورزش همگانی شود و هر گونه فعالیت جسمی با هدف بهبود یمتعریف ). فعالیت 11جسمانی و روانی برای همۀ اقشار...  
PDF دو فصلنامه روانشناسی ورزش http://6thsbusport.ir/.../Spring&summer97---97-11-1b.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  ورزشیانشکده تربيتتهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی، د نشانی: 120-35913422 ، دورنگار:120-53850992 تلفن: 1149693891 کد پستی: moc.liamg@ri.ca.ubs.psbmjپست الکترونيکی:  
PDF فراتحلیل اثربخشی آموزش ها و مداخلات روان شناختی و ورزشی بر میزان... http://ijdld.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5248&slc_lang=e... ۱۳۹۶/۹/۲ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.