نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۰۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF عـــــــــلم ورزش-دانشگاه شهید بهشتی لرستان https://lu.ac.ir/usersfiles/27781.94152963.2274672.36052.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  در سال های اخیر تبیین و ارایه الگوهای فعالیت بدنی مناسب در سنین مختلف با تا کید بر پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سامت جامعه در دستور کار متخصصان فیزیولوژی ورزش...  
PDF 15 و کورتيزول به يک وهله ورزش مقاومتی دايره‌ای در بازيکنان نخبه‌ی... http://ijem.sbmu.ac.ir/.../halinejad-A-10-413-10-8888af77149.pd... ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  فت گردیددریا پژوهشی رهایمتغی ریگ اندازهی برا ها یآزمودن خون ی نمونه ،ورزش از پس ساعت صورت به زنان در و شیافزا صورت به مردان در راتییتغ نیا بود؛ متفاوت گروه دو نیب...  
PDF فراتحلیل اثربخشی آموزش ها و مداخلات روان شناختی و ورزشی بر میزان... http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5248-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
PDF یا چاقی تاثیر برنام ههای ورزش درمانی را بر روی شدت درد و ناتوانی... http://jap.iums.ac.ir/article-1-5317-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  نتیجه گیـری: نتایـج تحقیـق نشـان داد که چاقـی تاثیر منفی بر روی اثربخشـی برنامـه ورزش درمانی افراد مبتـلا به کمر درد مزمـن غیراختصاصی دارد. بـر ایـن اسـاس بـه...  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  01شده است ( شناخته تربیت بدنی و ورزش برای همه عنوانبهورزش همگانی شود و هر گونه فعالیت جسمی با هدف بهبود یمتعریف ). فعالیت 11جسمانی و روانی برای همۀ اقشار...  
PDF دو فصلنامه روانشناسی ورزش http://6thsbusport.ir/.../Spring&summer97---97-11-1b.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  ورزشیانشکده تربيتتهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی، د نشانی: 120-35913422 ، دورنگار:120-53850992 تلفن: 1149693891 کد پستی: moc.liamg@ri.ca.ubs.psbmjپست الکترونيکی:  
PDF فراتحلیل اثربخشی آموزش ها و مداخلات روان شناختی و ورزشی بر میزان... http://ijdld.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5248&slc_lang=e... ۱۳۹۶/۹/۲ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
  PDF رابطه ورزش و بهداشت روانی محقق: جلیل مقبلی نوش آبادی دانشگاه فرهنگیان... http://bayanbox.ir/download/.../رابطه-ورزش-و-بهداشت-روانی.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۲ -  از مقا3831انجام شده نوربخش و حسن پور( یاز پژوهش ها یکیدر ر از شتیر ورزشکار نشان دادند که عزت نفس پسران ورزشکار بیدانش آموز غ 111ورزشکار با ر ورزشکار است.یپسران غ...  
PDF اصل مقاله (808 K) بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11156_48b22474e910a0e3837... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  جهانی . 1 106/ فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی فرهنگی اثرات بررسی توان از بر اين باور است که می) 5116( الامینیروح. رت وايدئولوژی عجین شده استطور...  
PDF بررسی ارتباط بین سطح فعالیتو درک موانع و انگیزه های ورزشی در... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-367-en.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۴ -  همکاران4کاتنراساس مطالعه تحرك ارتباط معکوسی با میزان مرگ ومیر ورزشی و و5پینتربر اساس مطالعه[11]بیماران دیالیزي دارد علاوه بر فواید جسمی ورزش در این بیماران،همکاران کاهش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.