نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۰۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF رابطه ورزش و بهداشت روانی محقق: جلیل مقبلی نوش آبادی دانشگاه فرهنگیان... http://bayanbox.ir/download/.../رابطه-ورزش-و-بهداشت-روانی.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۲ -  از مقا3831انجام شده نوربخش و حسن پور( یاز پژوهش ها یکیدر ر از شتیر ورزشکار نشان دادند که عزت نفس پسران ورزشکار بیدانش آموز غ 111ورزشکار با ر ورزشکار است.یپسران غ...  
PDF اصل مقاله (808 K) بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11156_48b22474e910a0e3837... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  جهانی . 1 106/ فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی فرهنگی اثرات بررسی توان از بر اين باور است که می) 5116( الامینیروح. رت وايدئولوژی عجین شده استطور...  
PDF بررسی ارتباط بین سطح فعالیتو درک موانع و انگیزه های ورزشی در... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-367-en.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۴ -  همکاران4کاتنراساس مطالعه تحرك ارتباط معکوسی با میزان مرگ ومیر ورزشی و و5پینتربر اساس مطالعه[11]بیماران دیالیزي دارد علاوه بر فواید جسمی ورزش در این بیماران،همکاران کاهش...  
PDF بررسی ارتباط بین سطح فعالیتو درک موانع و انگیزه های ورزشی در... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-367-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  همکاران4کاتنراساس مطالعه تحرك ارتباط معکوسی با میزان مرگ ومیر ورزشی و و5پینتربر اساس مطالعه[11]بیماران دیالیزي دارد علاوه بر فواید جسمی ورزش در این بیماران،همکاران کاهش...  
PDF اصل مقاله (1137 K) طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1395_ab562a80a4a71562e4... ۱۳۹۸/۲/۲ -  از 11ارشد، نفر از کارشناسان 02بدنی آموزش و پرورش، نفر از مدیران تربیت 23به روش تصادفی شامل، فرمول کوکران نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی تعیین 95بدنی مناطق و اس...  
PDF اصل مقاله (433 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_404_c52b19d448cfc79d95a804219... ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  بین همایش دومین الغطاء کاشف حسین محمد شیخ الله آیت علامه :مصلح فقیه المللی بین کنگره 911.............................. مبلغی احمد المسلمین و الاسلام حجت با خواندنی...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/69.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  برتر ايران پس از مسابقه بررسي ساختار واژگاني مصاحبه كامران تيموري، دكتر شهرام مدرس خياباني 911 ورزش همگانيرسانه ملي و توسع مجتبي ظريفي، كريم داودي هـاي...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.