نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۵۹,۲۹۳ نتیجه (۰.۳۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دو فصلنامه روانشناسی ورزش http://6thsbusport.ir/.../Spring&summer97---97-11-1b.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۲ -  ورزشیانشکده تربيتتهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی، د نشانی: 120-35913422 ، دورنگار:120-53850992 تلفن: 1149693891 کد پستی: moc.liamg@ri.ca.ubs.psbmjپست الکترونيکی:  
PDF فراتحلیل اثربخشی آموزش ها و مداخلات روان شناختی و ورزشی بر میزان... http://ijdld.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5248&slc_lang=e... ۱۳۹۶/۹/۲ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
  PDF رابطه ورزش و بهداشت روانی محقق: جلیل مقبلی نوش آبادی دانشگاه فرهنگیان... http://bayanbox.ir/download/.../رابطه-ورزش-و-بهداشت-روانی.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۲ -  از مقا3831انجام شده نوربخش و حسن پور( یاز پژوهش ها یکیدر ر از شتیر ورزشکار نشان دادند که عزت نفس پسران ورزشکار بیدانش آموز غ 111ورزشکار با ر ورزشکار است.یپسران غ...  
PDF اصل مقاله (808 K) بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_11156_48b22474e910a0e3837... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  جهانی . 1 106/ فوتبال ورزش بر تأکید با ایران در ورزش توسعه اجتماعی فرهنگی اثرات بررسی توان از بر اين باور است که می) 5116( الامینیروح. رت وايدئولوژی عجین شده استطور...  
PDF بررسی ارتباط بین سطح فعالیتو درک موانع و انگیزه های ورزشی در... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-367-en.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۴ -  همکاران4کاتنراساس مطالعه تحرك ارتباط معکوسی با میزان مرگ ومیر ورزشی و و5پینتربر اساس مطالعه[11]بیماران دیالیزي دارد علاوه بر فواید جسمی ورزش در این بیماران،همکاران کاهش...  
PDF بررسی ارتباط بین سطح فعالیتو درک موانع و انگیزه های ورزشی در... http://journal.nkums.ac.ir/article-1-367-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  همکاران4کاتنراساس مطالعه تحرك ارتباط معکوسی با میزان مرگ ومیر ورزشی و و5پینتربر اساس مطالعه[11]بیماران دیالیزي دارد علاوه بر فواید جسمی ورزش در این بیماران،همکاران کاهش...  
PDF اصل مقاله (433 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../pdf_404_c52b19d448cfc79d95a804219... ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  مذکر های کشکر، همراه بوده است از جمله نتایج پژوهش ای تحت عنوان در مقاله) 11 ( قاسمی و شیرویی های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه های ورزشی دریافت که بانوان...  
PDF جهت دریافت اینجا کلیک نمایید-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم http://www.dte.ir/portal/file/?51602/for-web1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  بین همایش دومین الغطاء کاشف حسین محمد شیخ الله آیت علامه :مصلح فقیه المللی بین کنگره 911.............................. مبلغی احمد المسلمین و الاسلام حجت با خواندنی...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5248-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  که در ايمتعددهاي ن پژوهشیاز ب، ن منظوریبد: ها روش ي، ریگروش نمونه، حجم نمونهي، جامعه آمار، قیروش تحقسازي، هیفرض)ی شناخت که از لحاظ روش( ی مداخله ورزش11 ن یابزار ا.  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/69.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  برتر ايران پس از مسابقه بررسي ساختار واژگاني مصاحبه كامران تيموري، دكتر شهرام مدرس خياباني 911 ورزش همگانيرسانه ملي و توسع مجتبي ظريفي، كريم داودي هـاي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.