نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۴۹,۸۷۲ نتیجه (۰.۲۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ویژه نامه اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم... http://jarsport.ir/.../ویژه-نامه-اولین-همایش-دستاوردهای-علوم-ور... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  یبررس 58 بزرگسال 99 نیقزو استان در یورزش سمیتور توسعه موانع یبررس 211 یورزش و یبدن یها تیفعال انجام و یروان سلامت سطح نیب رابطه یبررس 421 ........... یدانشگاه...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
PDF جلوههای تصوف، فتوت و مذهب تشیع در ورزش باستانی و زورخانهای ایران علی... https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=1601&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۳ -  کاربرد داشته در قالب رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص...  
PDF سی دی فارسی-آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران http://www.olympicacademy.ir/.../4281_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  توسعه آموزش تک تیرانداز : خلاصه فیلم 11 و کتاب جشنواره فیلم و عکس نماز ، معنویت و ورزش 11 نرم افزار پارس آذرخش : کتابخانه 21 آموزش فتوشاپ 11 کمیسیون...  
PDF [ دانلود ]-سایت دانشگاه گیلان https://staff.guilan.ac.ir/rahmati/cv/147.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  مصرف مواد نيروزای غير مجاز دوپينگ در بين ورزشکاران -11 حرفه ای، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره محمود شارع پور، سعيد کبيری، محمد...  
PDF متن کامل [PDF 792 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF سندروم قبل از قاعدگی و طب مکمل در ايران: مرور سيستماتيک-وب سایت... http://feyz.kaums.ac.ir/.../sayyadi-A-10-176-812-422fe11.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  و بابونه، دهنده مفید بودن گل راعی، زعفران، گل م نشان .گروهی در این زمینه است -م قبل از قاعدگی می وهای ذکر شده فقط ورزش دارای شواهد بیشتر برای استفاده در تسکین سندر از...  
PDF آیا تمرین های آکواژیمناستیک سطح کیفیت زندگی زنان باردار را ارتقاء می... http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF گزارش تخصصی ورزش-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/2268211/150tanabzani.pdf ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  علمی و پژوهشی ri.tenifaknamesa.www. ‌ت 9 یزن طناب ورزش اثرات و دیفوا 11 یزن طناب رشته خاص یهایژگیو 11 یزن طناب ورزش در یدگید بیآس از یریپشگ و ها تیمحدود...  
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://jfmh.mums.ac.ir/.../pdf_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40d7bd... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.