نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۱۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ویژه نامه اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم... http://jarsport.ir/.../ویژه-نامه-اولین-همایش-دستاوردهای-علوم-ور... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  یبررس 58 بزرگسال 99 نیقزو استان در یورزش سمیتور توسعه موانع یبررس 211 یورزش و یبدن یها تیفعال انجام و یروان سلامت سطح نیب رابطه یبررس 421 ........... یدانشگاه...  
PDF چکیده: مقدمه: تعریف ورزش و تندرستی :-شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و... http://www2.abfasb.ir/userdata/asnad/tasir.pdf ۱۳۹۷/۵/۳۱ -  موثر است عنوان عاملی در جهت تقویت ارزش اهتمام به موضوع اجتماعی شدن و رابطه ي آن با ورزش زمانی به اوج خود رسید ( 11،ص 3731فراهانی ، بر پا شد این سمینار که در سال « اجتماعی...  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://www.zums.ac.ir/.../browse.php?a_id=227&slc_lang=en&a... ۱۳۹۵/۴/۱۳ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
PDF فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی مطالعه موردی: شهر-عوامل... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-101.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  اي به بعد قنرماني اسرت ورزش قنرماني و در كنار آن تبليغات رسانه احمردي (هاي همگاني توفيق چنداني حاصل نشرده اسرت شسازي براي ورز بحث فرهنگ )11: 1391مظفري، توانرد...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  توسعه تخصصی دانشجویی – فصلنامه علمی 7 بر عملکرد ورزشکاران فعالیت ورزشی در کاهش فشار خون و همچنین بررسی تاثیر فشار خون بالا می باشد. ساله و بالاتر 11:  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-227-en.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
PDF علاقه ورزش-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../246alaghevarzesh1.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۷ -  مشکلات به هم مدارس ورزشی . مواجهند اندامی و قامتی مشکل با آموزان دانش از زیادی درصد کشور شهر 211 در تحقیقی نتایج براساس آنها درصد 16 که داد نشان راهنمایی دوره دختر...  
PDF بررسی تاثیر استفاده از دستگاه کیگل ماستر و ورزش کیگل بر بی اختیاری... http://rjms.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-1011-afb250b.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  شود انقباضات غیر ارادی دترسورها می که جهت بررسی اثرات ورزش کف (11)ایدر مطالعه اختیاری اختیاری استرسی ادرار و بی لگن بر روی بی ها به مدت صورت گرفت، استفاده از این...  
PDF نسخه چاپی-فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای http://www.fipz.ir/Upload/Modules/News/.../tasavvof.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص اهل تصوف شبیهها به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.