نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۱۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 792 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۱ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF سندروم قبل از قاعدگی و طب مکمل در ايران: مرور سيستماتيک-وب سایت... http://feyz.kaums.ac.ir/.../sayyadi-A-10-176-812-422fe11.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  و بابونه، دهنده مفید بودن گل راعی، زعفران، گل م نشان .گروهی در این زمینه است -م قبل از قاعدگی می وهای ذکر شده فقط ورزش دارای شواهد بیشتر برای استفاده در تسکین سندر از...  
PDF آیا تمرین های آکواژیمناستیک سطح کیفیت زندگی زنان باردار را ارتقاء می... http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://jfmh.mums.ac.ir/.../pdf_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40d7bd... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF بررسی تاثیر استفاده از دستگاه کیگل ماستر و ورزش کیگل بر بی اختیاری... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-1538-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  شود انقباضات غير ارادي دترسورها مي كه جهت بررسي اثرات ورزش كف (11)اي در مطالعه اختيـاري اختياري استرسي ادرار و بـي لگن بر روي بي ها به مدت صورت گرفت، استفاده از...  
PDF کلیک کنید-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../249zafjesmivavarzesh.pd... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  تا ابتدایی آموزان دانش اما است ابتدایی .زند می دامن مشکلات به هم مدارس ورزشی . مواجهند اندامی و قامتی مشکل با آموزان دانش از زیادی درصد کشور شهر 110 در تحقیقی نتایج...  
PDF تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران https://www.sporttourismiran.ir/.../images_pdf_Analysis-of-Spor... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  گردشگري ورزشی استان مازندران با وجود اختلاف ظاهري ورزش (. 11. ) ایجاد نموده که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است عنصر زیرا با توجه به سه ؛ دیگر اذعان...  
PDF 5371 صاحب امتياز: وزارت ورزش و جوانان مديرمسئول: محمد رضا... http://csrs.msy.gov.ir/parameters/.../varzesh 28.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 11 موفقيت در بازي های المپيک، بعد از بازي های 2591 هلسينکی توسط جوکل1 و همکاران (6591) انجام شد. در اين مطالعه، از شاخص های تو�...  
PDF بررسی موانع جذب حامیان مالی درفدراسیون ورزشهای رزمی باتاکید بررشته... http://www.pnusk.com/.../32_a796573914065b1071830e1e2360406e ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  ی (رینگی) تحت پوشش فدراسیون ورزشها رزمی و پرسنل سبک سبک رزم 88رشته های رزمی که شامل متشکل از نفر به 11ارشد فدراسیون ورزش های رزمی میباشند ،یک رئیس و یک نایب رئیس...  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://www.zums.ac.ir/.../browse.php?a_id=227&slc_lang=en&a... ۱۳۹۵/۴/۱۳ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.