نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۵۵,۲۳۹ نتیجه (۰.۱۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF آیا تمرین های آکواژیمناستیک سطح کیفیت زندگی زنان باردار را ارتقاء می... http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-508-en.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  جنباه یهااي آبای از برخا اگرچه ورزش ).11، 01باشد ( در ماورد تاأثیر یمطالعات متناقنا یتواند مفید باشد ول می کیفیات زنادگی در طاول دوران باارداري بار ها ورزش ینا ).11وجود...  
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://jfmh.mums.ac.ir/.../pdf_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40d7bd... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF بررسی تاثیر استفاده از دستگاه کیگل ماستر و ورزش کیگل بر بی اختیاری... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-1538-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  شود انقباضات غير ارادي دترسورها مي كه جهت بررسي اثرات ورزش كف (11)اي در مطالعه اختيـاري اختياري استرسي ادرار و بـي لگن بر روي بي ها به مدت صورت گرفت، استفاده از...  
PDF کلیک کنید-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../249zafjesmivavarzesh.pd... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  تا ابتدایی آموزان دانش اما است ابتدایی .زند می دامن مشکلات به هم مدارس ورزشی . مواجهند اندامی و قامتی مشکل با آموزان دانش از زیادی درصد کشور شهر 110 در تحقیقی نتایج...  
PDF تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران https://www.sporttourismiran.ir/.../images_pdf_Analysis-of-Spor... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  گردشگري ورزشی استان مازندران با وجود اختلاف ظاهري ورزش (. 11. ) ایجاد نموده که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است عنصر زیرا با توجه به سه ؛ دیگر اذعان...  
PDF 5371 صاحب امتياز: وزارت ورزش و جوانان مديرمسئول: محمد رضا... http://csrs.msy.gov.ir/parameters/.../varzesh 28.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 11 موفقيت در بازي های المپيک، بعد از بازي های 2591 هلسينکی توسط جوکل1 و همکاران (6591) انجام شد. در اين مطالعه، از شاخص های تو�...  
PDF بررسی موانع جذب حامیان مالی درفدراسیون ورزشهای رزمی باتاکید بررشته... http://www.pnusk.com/.../32_a796573914065b1071830e1e2360406e ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  ی (رینگی) تحت پوشش فدراسیون ورزشها رزمی و پرسنل سبک سبک رزم 88رشته های رزمی که شامل متشکل از نفر به 11ارشد فدراسیون ورزش های رزمی میباشند ،یک رئیس و یک نایب رئیس...  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://www.zums.ac.ir/.../browse.php?a_id=227&slc_lang=en&a... ۱۳۹۵/۴/۱۳ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي با انگيزه افراد شرکت کننده در ورزش... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=27935 ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -  انگيزه افراد شرکت کننده در ورزش همگاني منطقه 11 شهر تهران نوع ارائه: پوستر نویسنده: رضايي رقيه*,اسماعيلي محمدرضا,نيك آيين زينت *دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه...  
PDF فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی مطالعه موردی: شهر-عوامل... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-101.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  اي به بعد قنرماني اسرت ورزش قنرماني و در كنار آن تبليغات رسانه احمردي (هاي همگاني توفيق چنداني حاصل نشرده اسرت شسازي براي ورز بحث فرهنگ )11: 1391مظفري، توانرد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.