نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۵۵,۲۳۹ نتیجه (۰.۱۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود دانلود PDF http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/download/166/205/ ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  تحقیقات، اساس تأثیرگذار است. بر در مالی، حامیان به تماشاگران نگرش نوع و کمیت ).01است ( مؤثر قهرمانی ورزش در هاشرکت گذاریسرمایه ) در مطالعه موانع11زاده و همکاران...  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-227-en.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
PDF علاقه ورزش-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/.../246alaghevarzesh1.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۷ -  مشکلات به هم مدارس ورزشی . مواجهند اندامی و قامتی مشکل با آموزان دانش از زیادی درصد کشور شهر 211 در تحقیقی نتایج براساس آنها درصد 16 که داد نشان راهنمایی دوره دختر...  
PDF نسخه چاپی-فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای http://www.fipz.ir/Upload/Modules/News/.../tasavvof.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص اهل تصوف شبیهها به...  
PDF تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپشده در نشریات علمی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1059785.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  برداشت ورزشی علوم شدنعلمی روند جهت بهبوددر گامی، هاآن محتوای تحلیل با توانمی علمی اتنشری در همقال قالبدر را هاآن خود، مطالعات نتایج ترسریع هرچه ۀارائ نظورمبه...  
PDF (PDF) متن کامل فصل‌نامه-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/36/36.pdf ۱۳۹۶/۴/۴ -  31 یا وهیم یها یدنینوش یفرآور یشناس گونه زاد آاي علي های محلی ايرانی در رسانه ورزش ● 55 یرانيا یبوم یباز چوگان؛ یبازشناس چمه يكرم نسفيدكتر 97 لانیگ در کهن ورزش...  
PDF نظام نامه جامع فرهنگی ورزش کشور.pdf... http://khorasanrazavi.msy.gov.ir/.../14783398831281t4167s20s27j... ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  ورزش بانوانترویج فرهنگ عفاف و پایبندي به ارزش -11 تقویت نقش جامعه ورزش در حفظ محیط زیست -21 هاي هنري ورزشتوسعه ظرفیت -31 ها و انتظاراتمسئولیت -6ماده اسلامی جامعه...  
PDF دریافت کامل فایل مقاله http://pishgirienovin.com/media/.../hosseini-manochehrinejad.pd... ۱۳۹۷/۲/۱۷ -  همچنین11،ص 2392 ،مجد یرضو( شود یم یآسم مارانیب یاتیح تیظرف به مبتلا مارانیب یبرا یدرمان ورزش دیفوا از. است اس ام مارانیب یبهبود به کمک جهت ییدارو ریغ و مهم یدرمان...  
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../3212ac69-03af-4ccb-9c11-7464423adb50 ۱۳۹۴/۷/۳۰ -  ۳ -ایدز.. 3 -دیابت.. ۶ -پوکی استخوان.. ۶ -ت. هپاتی .۹ -مراقبت از دندان. بیماریهای قلبی و عروقی به همراه نماهنگهای موضوعی در هر برنامه. ۱۱ -محیط زیست .۳۱ ورزش. .9...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.