نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۴۹,۸۷۲ نتیجه (۰.۱۹۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
PDF نسخه چاپی-فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای http://www.fipz.ir/Upload/Modules/News/.../tasavvof.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص اهل تصوف شبیهها به...  
PDF تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپشده در نشریات علمی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1059785.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۰ -  برداشت ورزشی علوم شدنعلمی روند جهت بهبوددر گامی، هاآن محتوای تحلیل با توانمی علمی اتنشری در همقال قالبدر را هاآن خود، مطالعات نتایج ترسریع هرچه ۀارائ نظورمبه...  
PDF فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 36 http://www.radioforum.ir/images/ejlas_98/PDF/.../36.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ -  31 یا وهیم یها یدنینوش یفرآور یشناس گونه زاد آاي علي های محلی ايرانی در رسانه ورزش ● 55 یرانيا یبوم یباز چوگان؛ یبازشناس چمه يكرم نسفيدكتر 97 لانیگ در کهن ورزش...  
PDF مقالات پنجمین همایش سالانه دبیران شورای پژوهش استانی/... http://csrs.msy.gov.ir/parameters/.../5halayeshdabiran.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  باشدمیهاي پژوهشی و مطالعاتی در دو حوزه ورزش و جوانان توسعه و تعمیم فعالیت ،نامه شوراي پژوهشتصویب آیین هاي پژوهشی با تدوین ورویکرد تمرکز زدایی در فعالیت را پل...  
PDF (PDF) متن کامل فصل‌نامه-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/36/36.pdf ۱۳۹۶/۴/۴ -  31 یا وهیم یها یدنینوش یفرآور یشناس گونه زاد آاي علي های محلی ايرانی در رسانه ورزش ● 55 یرانيا یبوم یباز چوگان؛ یبازشناس چمه يكرم نسفيدكتر 97 لانیگ در کهن ورزش...  
PDF آموزش تربیت بدنی-سایت دانشگاه فرهنگیان https://pbm.cfu.ac.ir/file/.../attach2019101324109476456770.pdf ۱۳۹۸/۸/۵ -  موزش تربیت بدنی در دو گرایش پیش دبستانی و دبستانی و متوسطه تهیه شده استآ .و پرورش و نظام جامع ورزش کشور، در چارچوب مصوبات و اهداف تربیت بدنی استناد شده است منطق...  
مقايسه اثر ورزش كوتاه مدت و ميان مدت بر روي ميل به مرفين در موش... https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=56140 ۱۳۹۷/۹/۴ -  ابتدا موش ها آموزش داده شدند تا با فشار دادن پدال دستگاه خود تزريقي، غذا دريافت كنند. سپس وريد ژوگرلر كانوله شده و حيوانات به 4 گروه سالين، مرفين، ورزش 1 (11 روز...  
PDF دریافت کامل فایل مقاله http://pishgirienovin.com/media/.../hosseini-manochehrinejad.pd... ۱۳۹۷/۲/۱۷ -  همچنین11،ص 2392 ،مجد یرضو( شود یم یآسم مارانیب یاتیح تیظرف به مبتلا مارانیب یبرا یدرمان ورزش دیفوا از. است اس ام مارانیب یبهبود به کمک جهت ییدارو ریغ و مهم یدرمان...  
مقايسه اثر ورزش كوتاه مدت و ميان مدت بر روي ميل به مرفين در موش... https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/60313853208.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  ابتدا موش ها آموزش داده شدند تا با فشار دادن پدال دستگاه خود تزريقي، غذا دريافت كنند. سپس وريد ژوگرلر كانوله شده و حيوانات به 4 گروه سالين، مرفين، ورزش 1 (11 روز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.