نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۱۴۱ ثانیه)
نتایج علمی
بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي با انگيزه افراد شرکت کننده در ورزش... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=27935 ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ -  انگيزه افراد شرکت کننده در ورزش همگاني منطقه 11 شهر تهران نوع ارائه: پوستر نویسنده: رضايي رقيه*,اسماعيلي محمدرضا,نيك آيين زينت *دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه...  
PDF فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی مطالعه موردی: شهر-عوامل... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline-101.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ -  اي به بعد قنرماني اسرت ورزش قنرماني و در كنار آن تبليغات رسانه احمردي (هاي همگاني توفيق چنداني حاصل نشرده اسرت شسازي براي ورز بحث فرهنگ )11: 1391مظفري، توانرد...  
PDF دانلود دانلود PDF http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/download/166/205/ ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  تحقیقات، اساس تأثیرگذار است. بر در مالی، حامیان به تماشاگران نگرش نوع و کمیت ).01است ( مؤثر قهرمانی ورزش در هاشرکت گذاریسرمایه ) در مطالعه موانع11زاده و همکاران...  
PDF مقایسﮥ تاثیر ورزش های پیاده روی و یوگا بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به... http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-227-en.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  آندوکرین، کاتکولامین و سیستم اوپیوئید درونی باشد که متعاقب ورزش در بدن اتفاق (. 11ها ورزش یوگا است ) (. یکی از این ورزش01افتد ) می زینی ـت گـی، وضعیـات فیزیکـاي از...  
PDF دریافت فایل-شرکت اب و فاضلاب مشهد http://rd.abfamashhad.ir/sites/.../Mohamadzadeh_Zahra.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  دولت کارکنان: سوم گفتار 11 روین وزارت: چهارم گفتار 31 یتخصص مادر یها شرکت: اول بند 31 کشور فاضلاب و آب یتخصص مادر شرکت – الف 31 رانیا آب منابع تیریمد یتخصص...  
PDF نسخه چاپی-فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای http://www.fipz.ir/Upload/Modules/News/.../tasavvof.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  رباعی بوده استبسیاري از اشعار مشهور که در زورخانه (.11کرد )ختم صلوات می . (6) شباهت زورخانه و خانقاه تر است تا یک محل ورزش ها و زوایاي مخصوص اهل تصوف شبیهها به...  
PDF یک فایل PDF حدوداً 200 صفحه‌ای-روزنوشته های محمدرضا شعبانعلی http://mrshabanali.com/wp-content/uploads/.../12th-govnmt.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۵ -  زنان امروز جایگاه خود را در دانشگاه ها به دست آورده اند و سهم خود را هم از بازارکار خواهند گرفت. بانوان پرافتخار امروز نمایندگان ورزش ما در سراسر جهان شده اند...  
PDF (PDF) متن کامل فصل‌نامه-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/farhang_mardom/pdf/36/36.pdf ۱۳۹۶/۴/۴ -  31 یا وهیم یها یدنینوش یفرآور یشناس گونه زاد آاي علي های محلی ايرانی در رسانه ورزش ● 55 یرانيا یبوم یباز چوگان؛ یبازشناس چمه يكرم نسفيدكتر 97 لانیگ در کهن ورزش...  
PDF نظام نامه جامع فرهنگی ورزش کشور.pdf... http://khorasanrazavi.msy.gov.ir/.../14783398831281t4167s20s27j... ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  ورزش بانوانترویج فرهنگ عفاف و پایبندي به ارزش -11 تقویت نقش جامعه ورزش در حفظ محیط زیست -21 هاي هنري ورزشتوسعه ظرفیت -31 ها و انتظاراتمسئولیت -6ماده اسلامی جامعه...  
PDF دریافت متن کامل کتاب حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛ پژوهشی فقهی.-مرکز بررسی... http://css.ir/Media/PDF/1397/04/04/636655604578551454.pdf ۱۳۹۷/۴/۵ -  کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی ست.منوع امهای استراتژیک ریاست جمهوری بدون اجازه کتبی مرکز بررسی کتابهر گونه بازنشر این فقهی یهشوحضور زنان در ورزشگاه :  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.