نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۴۳,۷۹۶ نتیجه (۰.۲۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1029 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../pdf_7397_15291b9403bc1bdaa64f9e0bf1561e... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  با اين اهداف میورزشی زنان در شهر گرگان پی میاجتماعی بر مشاركت كاه اسات گرگاان سا به باالاي شاهر 11آماري، زنان يروش تحقیق، پیمايشی است و جام هو كاربردي است.  
PDF تاثیر برنامه جامع گرم کردن +11بر پیشگیری از آسیب، میزان چابکی و سرعت... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_1807_f4bff1fba20a382e... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  سرعتو میزان چابکی ،بر پیشگیري از آسیب( 11+)امه جامع گرم کردن تاثیر برن از میادین، افت عملکرد ورزشی و پتانسیل تبدیل شدن این پیامدهاي کوتاه مدت به مشکلات بلندمدت مثل...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1087-356971.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  برآورده کردن انتظارات ذینفعان سنجیده میعمیکرد سازمان ،دیگر مرتب با تحییل مدیریت که برای عمیکرد بهتر ورزشی و برتری در مدیریت آن، ورزش ،ای استعمیکرد ورزشی پدیده .)1119 رو...  
روزنامه دنياي اقتصاد95/8/11: جهان ورزش-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/npview.asp?ID=3457168 ۱۳۹۵/۸/۱۳ -  * اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله کاهش خواهد يافت. خريد اشتراک طلايي روزنامه دنياي اقتصاد95/8/11: جهان ورزش...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20161003153402-9569-232.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170612103604-10002-57.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۵ -  11شماره تربیتیپژوهش در ورزش بنیاد)داده ةیک نظری ةایرانی (ارائ سبک زندگی ورزشکاران نخبة ، 4، حسین معینی۳، حسن زارعی متین۲اله باقری، قدرت1احسان محمدی ترکمانی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384247.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  11شماره تربیتیپژوهش در ورزش بنیاد)داده ةیک نظری ةایرانی (ارائ سبک زندگی ورزشکاران نخبة ، 4، حسین معینی۳، حسن زارعی متین۲اله باقری، قدرت1احسان محمدی ترکمانی...  
PDF بررسی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی استان اصفهان... https://journals.ut.ac.ir/.../article_63928_47001e63144996e65c1... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  تصویب به جنوبی آفریقای در ترعادلانه اقتصادی رشد ایجاد برای راهبرد یک یابد دست شده یینتع اهداف به ورزشی گردشگری و ورزش ظرفیت طریق از تا یدکوش شدت به فوتبال 1111 یکشورها...  
PDF اصل مقاله (510 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_217_2e7e2b40742f5976a40bce96... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  یت، ورزش و مشاغل و ورزش و سلامت خِردگرایی، ورزش و معنو که توسط 1113 ی یوان کامل اشعار ملک الشعرای بهار، بر اساس نسخهد ،منبع اصلی تحقیق ،است. این تحقیق شده و سایر...  
PDF تحلیل ساختار برنامه ها و نقش های کارکردی شبکه های تلویزیونی منتخب... http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=483&sid=1&slc... ۱۳۹۷/۹/۷ -  ارتباط شبكه11است ( روشن ورزش از آنها اغلب دهند. می قرار هدف را جامعه مختلف برند. می بهره مخاطبان افزایش براى ابزارى عنوان به پرطرفدار و محبوب ورزش روى های...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.