نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۵۵,۲۳۹ نتیجه (۰.۲۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 712.41 K چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران-پژوهشگاه... https://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_444_772f442365179e9866ca3ba... ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  بانوآورانه تشویق و ایجاد فرهنگی 1121ورزش کانادا در سال برنامه استراتژیک ورزش کانادا به دنبال آن است که محیطی پویا و عالی در ورزش ایجاد نماید و در پی افزایش تعداد افرادي...  
PDF اصل مقاله (712 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../pdf_444_772f442365179e9866ca3ba9bba2... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  بانوآورانه تشویق و ایجاد فرهنگی 1121ورزش کانادا در سال برنامه استراتژیک ورزش کانادا به دنبال آن است که محیطی پویا و عالی در ورزش ایجاد نماید و در پی افزایش تعداد افرادي...  
آینده تربیت بدنی-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/216640 ۱۳۹۴/۲/۲ -  شماره 14 -رشد آموزش تربیت بدنی پاییز 1383 شماره 13 -رشد آموزش تربیت بدنی بهار 1383 شماره 12 سال ۱۳۸۲ (۲) -رشد آموزش تربیت بدنی تابستان 1382 شماره 11 -رشد آموزش تربیت...  
PDF متن کامل [PDF 547 kb] http://hrjbaq.ir/article-1-39-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  به کاهش آمادگی جسمانی و ترس از ورزش م ]11 بیشتر بیماران قادر به تشخیص تنگی نفس همراه با انقباض برونشی شوندیو دچار اضطراب م ستندیاز افزایش تهویه ن یاز تنگی نفس ناش و...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314062228-9995-38.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  دكتراي مديريت ورزشي، استاديار دانشگاه تربيت معلم ** دانشگاه تهران دكتراي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار * 19/2/3: پذيرش نهايي 09/01/41 :تجديد نظر 09/8/11 :تاريخ...  
، صفحه 137-150 PDF شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
PDF شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5... ۱۳۹۵/۹/۹ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
تربیت بدنی و ورزش آموزشگاهی در اینترنت-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/216697 ۱۳۹۴/۲/۲ -  انسانی رشد آموزش تربیت بدنی تربیت بدنی و ورزش آموزشگاهی در اینترنت نویسندگان: شهرزاد کردبچه منبع: رشد آموزش تربیت بدنی تابستان 1382 شماره 11 حوزه های تخصصی: دریافت مقاله...  
PDF بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتاب های درسی دورة ابتدایی... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_67154_b3a84700f6e3bd6afd712c21... ۱۳۹۷/۶/۷ -  باشد آموزنده ،گذارد مي احترام آن به و نهد مي ارزش اجتماعي و فردي زندگي از تربيت اصولا،ً. ورزشي هاي فعاليت و ورزش طريق از تربيت بر باشد آغازي تا دش آغاز المپيك هاي...  
PDF متن کامل [PDF 519 kb]-AWT IMAGE http://jhpm.ir/article-1-994-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۹ -  اساس جهان بر اساس کم تحرکی و عدم ف از هر سه نفر بزرگسال در جهان، تنها یک نفر از لحاظ ورزشی به اندازه .]11[ باشدیکافی فعال م یکی از مهمترین دوران زندگی هر انسانی، دوران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.