نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۵۸,۶۳۶ نتیجه (۰.۲۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314062228-9995-38.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  دكتراي مديريت ورزشي، استاديار دانشگاه تربيت معلم ** دانشگاه تهران دكتراي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار * 19/2/3: پذيرش نهايي 09/01/41 :تجديد نظر 09/8/11 :تاريخ...  
، صفحه 137-150 PDF شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5... ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
PDF شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_58230_c0f08908cbc481050b5... ۱۳۹۵/۹/۹ -  11(گذارد یم یرو بر آن تأث پذیرد یم یرتأث یطیو از عوامل مح افتد یم ها قرار و دولت انمورد توجه محقق یراخ یها در سال یاجتماع یچیدۀپ یدۀپد یکعنوان به ورزش یحتفربه...  
تربیت بدنی و ورزش آموزشگاهی در اینترنت-پرتال جامع علوم انسانی http://ensani.ir/fa/article/216697 ۱۳۹۴/۲/۲ -  انسانی رشد آموزش تربیت بدنی تربیت بدنی و ورزش آموزشگاهی در اینترنت نویسندگان: شهرزاد کردبچه منبع: رشد آموزش تربیت بدنی تابستان 1382 شماره 11 حوزه های تخصصی: دریافت مقاله...  
PDF بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتاب های درسی دورة ابتدایی... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_67154_b3a84700f6e3bd6afd712c21... ۱۳۹۷/۶/۷ -  باشد آموزنده ،گذارد مي احترام آن به و نهد مي ارزش اجتماعي و فردي زندگي از تربيت اصولا،ً. ورزشي هاي فعاليت و ورزش طريق از تربيت بر باشد آغازي تا دش آغاز المپيك هاي...  
PDF متن کامل [PDF 519 kb]-AWT IMAGE http://jhpm.ir/article-1-994-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۹ -  اساس جهان بر اساس کم تحرکی و عدم ف از هر سه نفر بزرگسال در جهان، تنها یک نفر از لحاظ ورزشی به اندازه .]11[ باشدیکافی فعال م یکی از مهمترین دوران زندگی هر انسانی، دوران...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه تهران https://thesis2.ut.ac.ir/thesisinfo/.../250192600-15.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  -1-1 71 مدارس ورزش ییایآس و یجهان لاتیتشک -3-1 81 کشور یآموز دانش ورزش ونیفدراس نهیشیپ -4-1 11 رانیا یاسلام یجمهور یآماتور یورزش یها ونیفدراس اساسنامه -6-1...  
PDF بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی مورد مطالعه: زنان... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-418-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  نتایج نشان داد بهره گرفته somA زش تفریحی درصد)، ور 11محور (درصد)، ورزش سلامت 81/8م (درصد)، ورزش منظّ 01( زنان از درصد 22چنین درصد) مشارکت دارند. هم 8م (ت بدنی کم...  
PDF بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی مورد مطالعه: زنان... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-418-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  نتایج نشان داد بهره گرفته somA زش تفریحی درصد)، ور 11محور (درصد)، ورزش سلامت 81/8م (درصد)، ورزش منظّ 01( زنان از درصد 22چنین درصد) مشارکت دارند. هم 8م (ت بدنی کم...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120326112913-1132-120.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  را نام برد ( 11( )از فرزندان شناسی بوده و به ورزش زنان از جامعه ةها در حیط که اکثر این پژوهش هدد، نشان می است های شناسی ارتباط آن با نقش زنان در خانواده، ارتباط...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.