نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۲۰۶,۲۵۸ نتیجه (۱.۵۵۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تدوین برنامه استراتژی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yMzM2Jl9h... ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ -  2831)سند راهبردي، ني، رواني و اجتماعي، جزء پيشرفت انسان در ابعاد جسما اهداف ورزش قرار گرفته و اين انگيزش پيشرفت زير بنايي كرده كه را براي رشد رفتار رقابتي در...  
PDF اصل مقاله (839 K) موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار-سایت... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2851_46da4978cdf340d6e0dd... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  أتدر کشور ی این ورزشفدراسیون ملّ کوتاهی دارد این ورزش تاریخچه نسبتاًاگر چه یکی از ترین و گسترده اما، )2302امیرتاش، ( ه شهرستان سبزوار بهای ورزش ترینمحبوب باز در...  
PDF اصل مقاله (844 K) رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی... http://res.ssrc.ac.ir/.../article_415_3e203979625642b1be4c8de29... ۱۳۹۵/۱۰/۵ -  پاییز و زمستان 7شماره ژوهش در ورزش دانشگاهیپ های ورزشی رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد تیم دانشگاهی 3سید رضا حسینی نیا ، 2حسن...  
PDF اصل مقاله 369.98 K-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5851_ea3bca7c13b3c5... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  ارتقاء ورزش دانشگاه آزاد اسلام سازمان نیا يرا برا یزشور کیبرنامه استراتژ اشتنورزش، د 8931 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 241 ي ورزش...  
PDF متن کامل [PDF 446 kb]-سایت دانشگاه حکیم سبزواری http://journals.hsu.ac.ir/sbs/article-1-230-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  (3) است پاسخ هاي متابولیک و فیزیولوژیک ورزشکارانی که در ماه رمضان به ورزش کردن ادامه می دهند، ارتباط . (4-6) دارد اثر گرسنگی بر متابولیسم انرژي در بدن...  
PDF اصل مقاله (1018 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4293_71e37f06e467ddd27c4... ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -  Abstract 82 1335 زیي)، پا15 یاپي(پ 3در ورزش، دوره چهارم، شماره یرفتار سازمان تیریمطالعات مد مقدمه های ورزشی بزرگ و پیچیده مانند وزارت ورزش و سازمان یابی...  
مقاله تأثیر 3 هفته ورزش ایروبیک بر فشارخون بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا... https://www.civilica.com/.../Paper-SPORTIAU01-SPORTIAU01_353=تأ... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله تأثیر 3 هفته ورزش ایروبیک بر فشارخون بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به پرفشارخونی زهرا بیات - کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی...  
PDF اصل مقاله (367 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spsyj.ssrc.ac.ir/.../article_108_9b79a66e190cd2a41972655... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  داتسا نلایگ هاگشناد 1392، زمستان 6 ةشناسی ورزشی، شمار مطالعات روان 61 مقدمه مین أت برای ندهزهای تربیتی ساروش از بدنی فعالیت سات کودکاان ا ۀزندگی سالم در...  
PDF شناسایی موانع شرکت زنان 20 50 ساله شهرستان سبزوار در فعالیتهای... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac... ۱۳۹۵/۸/۲۲ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
PDF اصل مقاله (178 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac0b77... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.