نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱۸۳,۵۶۳ نتیجه (۰.۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 446 kb]-سایت دانشگاه حکیم سبزواری http://journals.hsu.ac.ir/sbs/article-1-230-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  (3) است پاسخ هاي متابولیک و فیزیولوژیک ورزشکارانی که در ماه رمضان به ورزش کردن ادامه می دهند، ارتباط . (4-6) دارد اثر گرسنگی بر متابولیسم انرژي در بدن...  
PDF اصل مقاله (1018 K)-دانشگاه پیام نور http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4293_71e37f06e467ddd27c4... ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ -  Abstract 82 1335 زیي)، پا15 یاپي(پ 3در ورزش، دوره چهارم، شماره یرفتار سازمان تیریمطالعات مد مقدمه های ورزشی بزرگ و پیچیده مانند وزارت ورزش و سازمان یابی...  
PDF اصل مقاله (1094 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_916_22c9f44a3e02d47e98b86714... ۱۳۹۶/۶/۲۶ -  )391 ،9831 متین،( رشد گرایش مردم به بهروواین روند کم است بسیاربه ازای هر نفر در ایران نسبت به سایر کشورها ن ینیازمند مشارکت خیرشدت به ،دهد که دراین حوزهورزشی نشان...  
مقاله تأثیر 3 هفته ورزش ایروبیک بر فشارخون بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا... https://www.civilica.com/.../Paper-SPORTIAU01-SPORTIAU01_353=تأ... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله تأثیر 3 هفته ورزش ایروبیک بر فشارخون بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به پرفشارخونی زهرا بیات - کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی...  
PDF اصل مقاله (367 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://spsyj.ssrc.ac.ir/.../article_108_9b79a66e190cd2a41972655... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  داتسا نلایگ هاگشناد 1392، زمستان 6 ةشناسی ورزشی، شمار مطالعات روان 61 مقدمه مین أت برای ندهزهای تربیتی ساروش از بدنی فعالیت سات کودکاان ا ۀزندگی سالم در...  
PDF شناسایی موانع شرکت زنان 20 50 ساله شهرستان سبزوار در فعالیتهای... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac... ۱۳۹۵/۸/۲۲ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
PDF اصل مقاله (178 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac0b77... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170315095848-9766-54.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  صرر معا دیپلماسر از مهرم بخشر اینها از هرکدام که شرد بند دسته مهم طهقه مختلرف طرق به کها مقرله عنرا به ورزش )3 دهد؛ م قرار بررس مررد وسیع بعد )2 اسرت داشرته مردمرا...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  %040 2 %44 قهرمانی استانامکانات پایگاه ورزش 3S %403 4 %45 های ورزشی قهرمانی استانبندی رشتهمعیارهای اولویت 4S %400 2 %32 اثرات کمیت معلمان ورزش ( کلیه مقاطع تحصیلی)...  
PDF دریافت فایل-فدراسیون ورزش های همگانی http://www.isfaf.ir/old/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  %040 2 %44 قهرمانی استانامکانات پایگاه ورزش 3S %403 4 %45 های ورزشی قهرمانی استانبندی رشتهمعیارهای اولویت 4S %400 2 %32 اثرات کمیت معلمان ورزش ( کلیه مقاطع تحصیلی)...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.