نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۸۳,۵۶۳ نتیجه (۰.۲۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (239 K)-دانشگاه ع.پ مشهد http://jfmh.mums.ac.ir/.../pdf_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40d7bd... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1190-219655.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  2331، پور محمد علي(پذیرد های طبيعي داخل و خارج شهر انجام ميمکان ریزی های ورزشي بر حسب شرایط محيط دروني و بيروني خود و با استفاده از فرایند برنامه طابق با ای، مکتشف...  
PDF اصل مقاله (469 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_326_5776204baefcf5fe8a85a36c... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  2331، پور محمد علي(پذیرد های طبيعي داخل و خارج شهر انجام ميمکان ریزی های ورزشي بر حسب شرایط محيط دروني و بيروني خود و با استفاده از فرایند برنامه طابق با ای، مکتشف...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150606124710-9763-284.pdf ۱۳۹۴/۵/۵ -  2331، پور محمد علي(پذیرد های طبيعي داخل و خارج شهر انجام ميمکان ریزی های ورزشي بر حسب شرایط محيط دروني و بيروني خود و با استفاده از فرایند برنامه طابق با ای، مکتشف...  
PDF بررسی دیدگاه زنان سالمند از موانع مشارکت در ورزش-دانشگاه ع.پ بابل http://cjhaa.mubabol.ac.ir/article-1-86-en.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  یتبر جنس یمبتن یتیفعال اساساً). ورزش 7( است % بوده30 یتبع امکانات ورزش و به شده یفمرد تعر با جنس یورزش های یتفعالواضح طور به یتماشتاچ یحت ،ورزشکار ورزش، یعبارت...  
PDF اصل مقاله (215 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1228_e16bf23cd69bbd6632cd... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  وکارآمدتتر وتر باعث ایجاد محیط کاري سالمکارمندان خوشحال جذب اعضا بیشتر در باشگاه خواهد شد. هاي ورزشی آمادگی جسمانی ایران را هاي ارزیابی عملکرد کمیته( شاخص0931کوچی ) بندي...  
PDF اصل مقاله (1020 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_210_d6d3a5274aa085ea8df74198... ۱۳۹۶/۵/۱ -  پرسشنامۀ محقق های تخصصی) و در های ورزشی (نایب رئیس، دبیر، رؤسای کمیته اندرکاران فدراسیونبا دست از متخصصان مدیریت ورزشی نفر 13و پس از استخراج این متغیرها فرآیندی...  
PDF اصل مقاله (1044 K) رابطه عدم تعادل تلاش - پاداش با دلبستگی شغلی... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2454_1490e039e3e1a183196c... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  مدیریت و توسعه ورزشدوفصلنامه 01، پیاپی اول، شماره ششمسال شغلی دبیران تربیت بدنی استان لرستان پاداش با دلبستگی -رابطه عدم تعادل تلاش 3 پورکامران...  
PDF اصل مقاله (628 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_2_e2a3a9f0ea6b38166cc230ec87... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  به گفته کیس3( نظر بگیرد از مربیان اعتقاد دارند که اصل اساسی در گزینش بازیکن بسیاري . )4،1( هستندهاي ورزشی هاي فنی یک بازیکن است و با اتکا به همین تفکر، بازدهی...  
PDF اصل مقاله (409 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_43_95db6432c38cd049c3e0d... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  la te nosredneH-2 دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 2931نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 22 که موجب تجمع لاکتات می شوند، رادیکال های آزاد را افزایش داده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.