نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۲۰۶,۲۵۸ نتیجه (۰.۲۶۷ ثانیه)
نتایج علمی
بررسي عوامل موثر بر علاقه دانشجويان به ورزش: مطالعه موردي دانشجويان... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=67963 ۱۳۹۷/۸/۱ -  خارج از دانشگاه، آگاهي از تاثير جسمي ورزش و آگاهي از تاثير رواني ورزش بر علاقه دانشجويان به ورزش را مورد آزمون قرار داد. بدين منظور، تعداد 536 نفر دانشجوي دانشگاه علوم...  
PDF اینجا-دانستنی آنلاین https://danestanyonline.ir/wp-content/uploads/2019/.../اینجا.pd... ۱۳۹۸/۱/۲۲ -  باشدمی ،کارایی بر سازمان اجتماعی پذیري مسئولیت تاثیر بررسی تحقیق این هدف رو این از. رود-می روش. شد آوري جمعها پرسشنامه کارکنان سازمان ورزش پخش و تمام بین در...  
PDF تاثیرآموزش تغذیه به تنهایی و توام با برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت... http://jmums.mazums.ac.ir/.../mousavi-A-10-29-200-3183c4d.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -  03مدت ه بار در هفته ب 3، (ضربان قلب ذخیره تحقیق نظارت مستقیم یکی از اعضای تیم تحت قهیدق هفته اول 2ر به این ترتیب که گروه ورزش د . شد اجرا درصد ضربان 06 دقیقه با شدت...  
ملاحظات ضروري در تفسير آزمون ورزش مبتلايان به اختلال افسردگي... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=82938 ۱۳۹۷/۱۲/۹ -  يافته ها: نسبت افراد با آزمون ورزش مثبت در گروه افسرده و غير افسرده به ترتيب 23.6 و 19.4% بود (P>0.05). مدت زمان انجام آزمون با در نظر گرفتن متغيرهاي سن، جنس،...  
PDF رسی تاثیر ورزش هوازی مداوم و متناوب بر سطح لیپید و قند خون ناشتا در... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-245-0ce2f4a.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  اول گـروه در كه يافت افزايش دقيقه 03 به ورزش مدت دوم هفته در اي دقيقـه 01 جلـسه سـه صورت به دوم گروه در و مداوم صورت به كـه يافـت افزايش دقيقه 04 به ورزش مدت سوم هفته...  
PDF ورزش و پوکی استخوان در زنان یائسه-دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../O7.pdf ۱۳۹۷/۲/۷ -  استعارضه Dدهد كه ورزش به همراه دريافت کافي کلسيم و ويتامين مي زيادي در کاهش سرعت از دست رفتن تراکم استخوان تأثير براي ثر، مطمئن و ارزان ؤمهاي روش در واقع يکي از...  
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  این شاس با علائم متفاوت ام .درمانی استفاده نمایند سیاسکلروز پلیمولت ستایتعادل ا برنامه ورزش در آب مهارت شنا 33332990314اطلاعات نویسنده مسئول. تلفن:  
PDF متن کامل [PDF 280 kb]-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://journals.tums.ac.ir/sjsph/article-1-5241-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  p=0/310)بود ( ترنامطلوب) كمتر يداريطور معنكردند، بهيكه ورزش م طور كردند، بهي ميروادهيا فقط پيكردند و يورزش نم كه يدادند، نسبت به گروهي را انجام ميروادهيها به جز پر...  
PDF استعدادیابی ورزشی در عصر حاضر http://jarsport.ir/.../استعدادیابی-ورزشی-در-عصر-حاضر-صص68-45.pd... ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  استعدادیابی در ایران )که شامل سه مرحله است ،عوامل تعیین کننده 1379در الگوی پیشنهادی هادوی( ست :برای انتخاب ورزشکارمستعد به صورت زیر معرفی شده ا عوامل مربوط به اندازه...  
PDF اصل مقاله (482 K)-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان http://jahssp.azaruniv.ac.ir/.../pdf_12555_4a1881dbb8294816173b... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  .21مقایسه اثر 2 3931، زمستان 1شماره مجله علوم کاربردي ورزش و تندرستی مقدمه اي از سیر طبیعی عمر توان آن را مرحله اي است که میسالمندي پدیده سال 55-57توان به دو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.