نتایج جستجو
صفحه ۱۴ | ۱۸۳,۷۳۱ نتیجه (۰.۳۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (828 K) تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه-سایت... https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_3243_67dfa04368e386e1d12f... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  . جامعه آماری تحقیق را تمام روش پژوهش توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است روش شناسی: » چشمه زینل خان«تی گود سن 0305فروردین 05داد که در مسابقه تشکیل می چوخهورزشکاران...  
PDF موانع و چالشهای بازاریابی ورزش دانشجویی مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5844_6681d8d6a6c48c... ۱۳۹۸/۷/۲۷ -  ریزي و.... روبه رو هستند که این موارد گستردگی حیطه (. در این 3102، 1کار ورزش دانشجویی را نشان می دهد)میهاي دانشگاه پیام نور نیز ناگزیر است با بین اداره تربیت بدنی سنجش...  
PDF موانع اقتصادی توسعه ورزش های ساحلی مطالعه موردی: بخش مرکزی استان... http://rmt.iranjournals.ir/.../article_24921_200e813ccbbe13887a... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  )5137 ،(جهان تیغ ممکن و جالب باشد تواند يم ود عامل فراغت معلول که خ باشد يماز طرفي هم ورزش هم گردشگری يک جريان جهاني است که برخاسته از عامل فراغت برای يک دهد يميک...  
PDF شیوع مصرف مواد نیروزا و سطح آگاهی از اثرات و عوارض جانبی آ نها در... http://jfmh.mums.ac.ir/.../article_1584_1de3b91e783d0306ed8aa40... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  m 1130 -3752397: تلفن تماس 88/2/51 :تاريخ تاييد 78/9/02 :تاريخ وصول دانشگاه اصفهانگروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشيار 1 و تحقيقـات ي تربيت بدني وزارت علوم ي...  
PDF اصل مقاله (244 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_874_af28f68b42bffc84d7647... ۱۳۹۴/۸/۲۷ -  4 39 پاییز و زمستان/ بیستمشماره / سال دهم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی پژوهش 64 مقدمه بطوري . ورزشی تاثیر روز افزونی بر بخش هاي گوناگون زندگی انسان از...  
PDF بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتاب های درسی دورة ابتدایی... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_67154_b3a84700f6e3bd6afd712c21... ۱۳۹۷/۶/۷ -  K :liamE 89083432190 :تلفن : نويسندة مسئول  7931، بهار 1، شمارة 01مديريت ورزشي، دورة 66 مقدمه به كه كس آن هر و ورزشكاران براي تواند مي كه هايي درس...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160717145041-9937-140.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  9002، 3در ورزش هدفمند اشـاره دارد )آمـان و همكـاران ورزش همگاني توسط كميته پيشرفت ورزش شـوراي اروپـا هايي براي افـراد به عنوان يك عبارت و فراهم نمودن فرصت مند...  
PDF اصل مقاله (915 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_839_0673a0240bbcdba49d3ed66f... ۱۳۹۶/۸/۶ -  المللی شدتهای بیندر رقابت آوردن مدال ها موفقیت بیشتری از طریق آنبتوانند راهکارهایی هستند که کشف دنبال اندرکاران ورزش بهدست علاوه ).03، 2931سجادی، و قربانیان...  
PDF متن کامل [PDF 622 kb]-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/article-1-1066-fa.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۸ -  براساس آمار 31آید (شمار میجسم و روح انسان به ومیر مربوط به پنج درصد علل مرگ 14منتشره، بیش از تحرکی بیماری بوده است که سه بیماری آن در اثر کم راین، توسعۀ ورزش...  
PDF متن کامل-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=1066&sid=1&sl... ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  براساس آمار 31آید (شمار میجسم و روح انسان به ومیر مربوط به پنج درصد علل مرگ 14منتشره، بیش از تحرکی بیماری بوده است که سه بیماری آن در اثر کم راین، توسعۀ ورزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.