نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۷۹,۸۷۴ نتیجه (۰.۰۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 812 kb]-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد http://journal.skums.ac.ir/article-1-2732-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  c a r 2 t 3:3 + 9 30 03 no S uta adr F y be aur yr dr3 02 81 فقرات سعید تنورساز و همکارانستون یریدر آب بر انعطاف پذ یورزش تیماساژ و فعال 72...  
PDF رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_676_cff9eb3ad1f87885b7fca... ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  هم و موفقيت شغلي كاركنان رابطه مستقيم معني پيرسون بين انگيزه ورزش از 0/390انگيزه ورزش دداري مشاهده شد. در ضمن نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان دا...  
PDF تاثیر ورزش استقامتیمنظم بر شاخص های چاقی شکمی زنان شاغل در دانشگاه... http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-763-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  مرخ پژوهش از طريق تماس تلفني به طور مرتب از نظر انجام پيگيري ليست و پر کردن چک ورزشيهاي دادن حركت آموزش داده شد که تغييري در رژيم شاهد به گروه . شدند . هفته نداشته...  
PDF اصل مقاله (389 K) مقایسه تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته‌های... https://jsmed.ut.ac.ir/.../article_24142_f954a3c68f162beb4bd3c4... ۱۳۹۵/۹/۷ -  2 –اصغر نورستهعلی.8 دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان ییکارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشکارشناس ارشد آسیب شناسی ورزش ..33اد دانشگاه گیلان،اد دانشگاه گیلان،استاست ..22دانشیار...  
PDF ویژگی های روان سنجی پرسش نامه قضاوت اخلاقی در ورزش ورزشکاران ایرانی... http://jpmm.miau.ac.ir/.../article_2283_4d4c009c2e1642ca6d2d22e... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  کشوري در رشتهجامعه آماري پژ اي تصادفی از سال بودند. نمونه آماري با استفاده از روش خوشه 53تا 81و در دامنه سنی گوناگون هاي ورزشی فوتبال، والیبال، بوکس، تکواندو، جودو،...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/ch/article/download/16150/12911 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  د انشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزش، د انشکد ه علوم ورزشی، د انشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 3.د انشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، د انشکد ه ادبیات و...  
PDF ثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه-وب سایت دانشگاه علوم... http://salmandj.uswr.ac.ir/.../samanlove-A-10-278-75-6e546eb.pd... ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ -  کنش های ورزشکار بودن (نداشتن فعالیت ورزشی منظم حداقل 3روز در عمدی اشاره به فرآیندهای تلاش مدار و مقصودنگر زندگی فرد هفته در 6 ماه گذشته)، مصرف دارو (عدم مصرف منظم...  
PDF اصل مقاله (948 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1921_27d2b1b96d8031e2192b... ۱۳۹۷/۱۰/۳ -  استفاده شد نتایج نشان داد، عوامل داخل زمین و خارج زمین هر دو رابطه معناداری با تصویر برند ورزشکاران داشتند. :ها یافته بیشترین و 1/90و 1/03بعلاوه، مشخص شد عامل سبک...  
PDF اصل مقاله (428 K)-وب سایت دانشگاه بیرجند http://jpsbs.birjand.ac.ir/.../article_30_90917f8b3fa85cc148426... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  شناسـی ورزشـی و حرکات اصلاحی، دانشـکده تربیـت بدنی و علـوم ورزشـی، دانشـگاه گیلان، رشـت، ایـران؛ آدرس: قـم، 54 متری صـدوق، 02 متری امـام حسـین (ع) غربی، 03 متـری مفتح...  
PDF اصل مقاله (184 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_21921_922a85690b87ab32e76... ۱۳۹۵/۹/۶ -  شوند كسب و كار و موفقيت آن محسوب مي از آنجا كه بسياري از ورزشكاران بعد از (. 13)يافته و رو به توسعه دارند ي در كشورهاي توسعههاي شغل فرصت كنند، لازم است تا ميزان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.