نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۹۶,۶۲۹ نتیجه (۰.۱۹۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارائۀ مدل تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک-دانشگاه... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_60768_dc3fb83e436482ec602b4fc4... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  liamtoh@ilalajdijdam 36588474225 نويسندة مسئول : تلفن :  1395بهمن و اسفند ، 6شمارة ، 8دورة مديريت ورزشی، 268 مقدمه است. برخلاف اطلاعا و دانش بر...  
PDF اصل مقاله (198 K)-دانشگاه تهران https://jsm.ut.ac.ir/.../article_21960_f5ebf3acc844dbb96acc5d75... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  liamE 23731732190 :تلفن : نويسندة مسئول -11 9831 تابستان، 5 ورزشي، شمارة مديريتية نشر 63 مقدمه بخشي از منابع انسـاني را داوطلبـان . ها و جامعه، منابع انساني...  
PDF دانلود فایل : نشریه سروش سلامت شماره 3 .pdf-دانشگاه علوم پزشکی شهید... http://zpmc.sbmu.ac.ir/.../نشریه سروش سلامت شماره ۳ _509199.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  بدون علامت بوده و تنها با بررسی سلول ریزش کرده از دهانه ی رحم (تست پاپ 8931بهار سوم، شماره روش سلامت ، سال دومسورزشی -فصل نامه ی علمی 3 در مراحل اسمیر)...  
PDF طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل... http://faslname.msy.gov.ir/.../article_131_26d28b823f91bdb4f262... ۱۳۹۷/۴/۲۰ -  درونی و بیرونی آن است هاي قابلیت ،ها با آگاهی از سطوح شغلی، مهارت مدیر می تواند. گیردورزشی و امکانات را در بر می عقیدة به( 0931ر،کشک؛ قاسمی) .کارکنان، وظایف و...  
PDF اصل مقاله 724.77 K-نیروی انتظامی http://tps.jrl.police.ir/.../article_92412_8c5efacf1efd3060c205... ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  1112، مور و همکاران2112 آگاهی مردم از ضرورت پرداختن بذه ورزش همیذانی و فوایذد آن را از علذد اصذلی مذاقی و سذال و 81میلیارد نفر از مردم بذزرگ سذال جهذان (...  
PDF اصل مقاله 888.78 K-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_97209_6e52e3c41ddf76ae7b49302... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  دکتری مدیریت ورزشی2مه طباطبائی، تهران، ایران، ، دانشگاه علامدیریت و حسابداری ةدانشکد. استادیار، 1 ز . دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگر مرک3تربیت بدنی و علوم...  
PDF تاثیر یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر پاسخ حاد و تاخیری لپتین،... http://ijem.sbmu.ac.ir/files/.../z_taher-A-10-661-2-dfafb80.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۱ -  آوری شد جمع داری کاهش و ها بلافاصله پس از جلسات کنترل و ورزش مقاومتی متوسط و سنگین به طور معنی تمام آزمودنیدر نسبت به روز قبل از ورزش ،انرژی مصرفی روز پس از ورزش...  
PDF دریافت فایل-پرتال وزارت نیرو http://sport.moe.gov.ir/.../بررسی-اثرات-متقابل-ورزش-و-فرهنگ ۱۳۹۷/۷/۱۵ -  6631 ي رزش نیزنزول خواهدکرد وباتغییرنظام تولید، روابط اقتصاد است ضمن نشان دادن رفرهنگی قاد مناسبی هاي تواندزمینه میمهیا کند، رادرجامعه هاي زمینهورزش قادر است...  
PDF موانع پیش روی اقتصاد صنعت ورزش ایران https://jmss.ir/download/5259 ۱۳۹۸/۴/۲۱ -  با توجه به گرایش رو به رشد ورزش در جوامع، یکی از فرصتروزافزون به اهمیت آن افزوده می به طور ). بدون خط مشی مشخص و بررسی ۵931باشد (شریفیان و همکاران، های ورزشی...  
PDF دانلود اصل مقاله http://jmss.ir/download/5259 ۱۳۹۸/۴/۱۵ -  با توجه به گرایش رو به رشد ورزش در جوامع، یکی از فرصتروزافزون به اهمیت آن افزوده می به طور ). بدون خط مشی مشخص و بررسی ۵931باشد (شریفیان و همکاران، های ورزشی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.