نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۷۹,۸۷۴ نتیجه (۰.۱۴۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان-دانشگاه... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_488_87a1cee06f5599bceec88f1c8... ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ -  گردید ال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان ؤس 23پرسشنامه شامل ها و آزمون آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین ها ازبرای...  
PDF مفهومسازی ژئوپلیتیک ورزش-انجمن ژئوپلتیک ایران http://iag.ir/journal/archive/item/download/217 ۱۳۹۶/۴/۲ -  جوانان و ديگران در عرصه ورزش، ساختارهاي اجتماعي را تقويت كنيد م ملل كمك كنيد و ارتباطات اجتماعي را ارتقا دهيد و به حل مناقشات بين مردم، جوامع و تما (. 683 :6002...  
PDF چکیده مقایسه عملکرد دولت نهم با دولتهای قبل در حوزه وزارت علوم ،‌از... http://www.iust.ac.ir/files/site1/pages/gozaresh_88_3_5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  هیئت علمیاجرایی کرد 3 تدوین اساسنامه فدراسیون ورزشهای دانشگاهی کشورهای حاشیه دریای خزر 3 تدوین و ارایه طرح بازارچه های دانشجویی 3 طرح فضاسازی قرانی 3 طرح راه اندازی...  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  این شواهد نشان 31( گرفته در کشور ما نیز در این زمینه تاکنون موفق صورت های مناسبی برای توسعۀ ورزش همگانی یاستسو اندنبوده اتخاذ و اجرا نشده است. ورزش همگانی داری...  
PDF اصل مقاله (1533 K) طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1286_b804b51b470b6a18a0... ۱۳۹۷/۶/۱۶ -  تلفن: * نویسنده مسئول: و همکاران بنار 2شماره /5سال /7931تابستان مدیریت منابع انسانی در ورزش/ 812 مقدمه بل انکاری همواره از ماندگارترین نهادهای تاریخ بوده...  
PDF دانشگاه الزهرا س دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی پایان نامه جهت اخذ... http://wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/1_Afsaneh Koushafar.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۱ -  انجام شده و جامعه آماري آن زنان و مردان ورزشكار حرفه اي مي باشد كه در نفر براساس جدول مورگان و 191نفر كه تعداد 083 حجم جامعه آماري. هاي ورزشي فعاليت دارند در اين تحقيق...  
PDF تاثير ورزش بر تغييرات يادگيری متعاقب استرس-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/.../rahmani203-A-10-1900-1-5f29460.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  سال تاثیر ورزش بر تغییرات یادگیري متعاقب استرس *3، ناصر نقدي 2، رسول حمایت طلب 2، محمود شیخ 1احمد رحمانی دانشجوي دکتري رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران،...  
PDF اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری مطالعه... http://urs.ui.ac.ir/.../article_20038_438ec786aa11972ea38967890... ۱۳۹۵/۶/۲۴ -  فهبر مجموع متغيرهاي اقتصادي و همچنين بر هيچ يك از مؤل اماكن ورزشي، اثرات اجتماعي، اثرات اقتصادي، محيط شهري هاي كليدي: واژه 2931 بهار، شانزدهماي، سال...  
PDF گزارش فنی از پروژه های بخش ورزش استان-زنجان http://mpo-zn.ir/Portals/19/ _1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  خاتمـه دورترینو تکمیل سالن ورزشی روستایی رجعین مربوط به 4831 سال ،شروع پروژه ها سال دورترین و بیشـترین سال خاتمه آنها مشـخص شـده اسـت پروژه جدول زیر که بصورت رنگ قرمز...  
PDF تاثیرآموزش تغذیه به تنهایی و توام با برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت... http://jmums.mazums.ac.ir/.../mousavi-A-10-29-200-3183c4d.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -  03مدت ه بار در هفته ب 3، (ضربان قلب ذخیره تحقیق نظارت مستقیم یکی از اعضای تیم تحت قهیدق هفته اول 2ر به این ترتیب که گروه ورزش د . شد اجرا درصد ضربان 06 دقیقه با شدت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.