نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۹۶,۵۵۰ نتیجه (۰.۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل ساختار ورزش تربیتی ایران-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_1184_6c6a022936caae12f56... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  0931 نوشیرانزاده،(دانند می اقتصادی و اجتماعی غیرمستقیم و مثبت پیامدهای سایر و و 5قهرمانی ورزش ،4همگانی ورزش ،3تربیتی مبنای مشارکت ورزشی، سطوح ورزش از ورزشبر و...  
PDF اصل مقاله (1.48 MB)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://res.ssrc.ac.ir/.../article_160_7d6f0c4bd45986906cec4b4b... ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ -  پژوهشی -فصلنامه علمی دانشگاهی هاي پژوهش در ورزش سوم، شماره اولسال 4شماره پیاپی: 2931 پاییز سال انتشار: 5432-1953شماره...  
PDF وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشت ههای ورزشی در شبک ههای سیما ازدیدگاه... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yNjImX2Fj... ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ -  به نظر می رسد پوشش هم زمان تلویزیون، در عامه پسند کردن )مشهور کردن( و برجسته کردن ورزش ها و کمک به جهانى سازى آن ها مؤثر است )بیک و بوسشارت2، 3002(. شبکه های...  
روزنامه ايران86/8/13: ايلخاني زاده: هيچ كس نمي داند اينجا چه خبر است... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1513467 ۱۳۹۵/۹/۲۷ -  com > روزنامه ايران > شماره 3778 13/8/86 > صفحه 19 (ورزشي) > متن ايلخاني زاده: هيچ كس نمي داند اينجا چه خبر است / چوگان؛ ورزش ۳هزار ساله ايراني نويسنده: علي رضايي...  
PDF اصل مقاله (470 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_fdc82ddf1b20f7... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF اصل مقاله (552 K)-دانشگاه پیام نور http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_861_b194a2426432f9... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF اصل مقاله (298 K) تمرینات ورزشی و دیابت ملیتوس نوع 2: مروری بر... http://jct.araku.ac.ir/.../article_947_43fca577a3ce7415fce1a949... ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  حساســيت انســوليني و ســازوكارهاي . كند مضاعف مجزا تحريك مي : ز خونسطوح گلوك -كنترل گليسميك پس از ورزش -3 حين ورزش بـا شـدت متوسـط در افـراد :اثرات ورزش هوازي هـاي...  
PDF اصل مقاله (337 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3442_94942cf42319e72eb3... ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ -  02، 0931باشند)پیري، می "ورزش به عنوان کسب و کار ه صور مختلفی تقسیم بندي ورزش انواع مختلفی داشته و ب شد با ورزش همگانی می هاي آن گردد، که یکی از زیرشاخه می در...  
PDF بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj00NDY0Jl9h... ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  پيشـرفته امـروزي جايگـاه تربيـت ورزش براي پيشبرد اهداف كلان هر كشور مشخص و بـديهي بدني را از ساير علـوم (. آنچه علم تربيت7831است )نصيرزاده، سازد، خيـل عظـيم مخاطبـان...  
PDF اصل مقاله (1573 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b6362... ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  دستخوش تغییرات تشکیلاتی قابل ورزش کشوربخش های اخیر، ها و سالدر دهه بدنی در ایران پس انجمن ملی تربیتگردد که برمی) 0031ۀ (تشکیلاتی ورزش در ایران به ده ۀسابق بدنی به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.