نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۳۴,۲۴۹ نتیجه (۰.۱۴۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول... http://nnj.mums.ac.ir/.../article_7373_d35bece39eab8d1107026d6e... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران * نویسنده مسئول: سمانه شمسى پور، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى،...  
PDF تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری http://shefayekhatam.ir/article-1-1471-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲ -  گروه تجربي در 61 جلسه ورزش هوازي شرکت کردند. پیش و پس از اتمام مداخلة تمرينی، عملکرد شرکت کنندگان با استفاده از آزمون شبکه هاي توجه و تکلیف ان بك مورد بررسي قرار...  
PDF اﺛﺮات ﺗﻮام ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ورزش ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺎﺑﺖ II-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_336_55a696761cb7d9a779825... ۱۳۹۷/۱۱/۱ -  شود استفاده می( ها رژیم غذایی، دارو، ورزش و مکمل)هاي مختلفی ان دیابت، از روشمعمولاً در فرآیند درم :سابقه و هدف امروزه شنبلیله به عنوان یک مکمل گیاهی در کنار .  
PDF اقدام پژوهی دبیر ورزش-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/2239045/304tanabzani.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۸ -  تحصیلی یکی از مهم ترین و ساده ترین روشها برای حفظ سلامتی و تندرستی معلم ورزش مشغول به خدمت بودم . ی در همان ابتدا چیز دانش آموزان ورزش طناب زنی است که بنده در ابتدای...  
PDF فراخوان اولین همایش سلامت روانی و ورزش-آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک... http://www.olympicacademy.ir/.../3510_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  بیشتر آشکار می کند هر روز نقش خود را متی روانیورزش، به عنوان یکی از مولفه های مربوط به سلا ،در این امر سازمان نظام روان شناسی ایران .سلامتی روانی به طور جامع...  
PDF اصل مقاله (1650 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2145_c03587a0827a89691224... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  سازی ورزشی حرفه فوریت پزشکی متخصصان، مؤلفه مدیریت و عملیات دارای بیشترین اثر در غنی های پزشکی ریتسازی فعالیت ورزشی در محیط سازمانی فوالگوی ساختاری مطلوبی جهت توسعه...  
PDF اصل مقاله (830 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_455_15a808b46b7244b417287c54... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  همچنين، باور اقتصادی العۀ حاضر های مطنگرش افراد نسبت به تبليغات از طریق ورزش را دارد. با عنایت به یافته کارهایی را جهت تعيين استراتژی مؤثر تبليغات از طریق ورزش...  
PDF اصل مقاله (336 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_288_0ba245bfa72931c3f9bb2f94... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  1( توجه و اهمیت به این منبع بسیار کمتر از حد مورد انتظار است های ورزشی دارند، مربیان ورزش هستند که کننده در سازمانتعیین یاز منابع انسانی که نقش زءکنند و در ساختار...  
PDF تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_808_e68c754752e385d6790b6... ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  همچن يورزشي آگاه يداهايدر رو يحقوق يها يتو مسئول يفورزش به وظا يانمرب يحقـوق يهـا يتدرخصوص مسئول يشتريب ي( بدين معني كه مربيان ورزش زن نسبت به مرد آگاه P ≤...  
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.