نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۰۲,۹۷۷ نتیجه (۰.۱۳۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (592 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_306_8911cacb052e3aaeb4b5... ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  برای توسعه ورزش همگانی توصیه شده » هاجمی و توسعه ایت« بر این اساس استراتژی های است. بنابراین، بهره گیری از نقاط قوت شناسایی شده می تواند به انجام رسالت و وظایف آن...  
PDF مقایسة انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی مطالعة موردی :... http://ntsmj.issma.ir/article-1-404-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۸ -  آزمودنیت زنان در ورزشهای مشارکاین تحقیق با هدف مقایسة انگیزه ای نفر از زنان استان خراسان رضوی (از پنج منطقة شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان) بودند که به روش خوشه...  
PDF اصل مقاله (1650 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2145_c03587a0827a89691224... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  سازی ورزشی حرفه فوریت پزشکی متخصصان، مؤلفه مدیریت و عملیات دارای بیشترین اثر در غنی های پزشکی ریتسازی فعالیت ورزشی در محیط سازمانی فوالگوی ساختاری مطلوبی جهت توسعه...  
PDF اصل مقاله (830 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_455_15a808b46b7244b417287c54... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  همچنين، باور اقتصادی العۀ حاضر های مطنگرش افراد نسبت به تبليغات از طریق ورزش را دارد. با عنایت به یافته کارهایی را جهت تعيين استراتژی مؤثر تبليغات از طریق ورزش...  
PDF اصل مقاله (336 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_288_0ba245bfa72931c3f9bb2f94... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  1( توجه و اهمیت به این منبع بسیار کمتر از حد مورد انتظار است های ورزشی دارند، مربیان ورزش هستند که کننده در سازمانتعیین یاز منابع انسانی که نقش زءکنند و در ساختار...  
PDF تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_808_e68c754752e385d6790b6... ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  همچن يورزشي آگاه يداهايدر رو يحقوق يها يتو مسئول يفورزش به وظا يانمرب يحقـوق يهـا يتدرخصوص مسئول يشتريب ي( بدين معني كه مربيان ورزش زن نسبت به مرد آگاه P ≤...  
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
PDF اثیر ورزش صبحگاهی بر سلامت روان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ﻻرستان http://conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/.../29.pdf ۱۳۹۲/۸/۸ -  علم روان شناسی ورزش در ابتدا بیش تر برای ارتقای عملکرد ورزش کاران رقابتی پا به عرصه ورزش نهاد، ولی امروزه برخی از روان شناسان ورزش با آگاهی از اثرات فعالیت بدنی و...  
PDF متن کامل [PDF 202 kb]-دانشگاه علوم پزشکی یزد http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-1910-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۴ -  ورزشكار داشتند ورزشكار است هاي پژوهش، مبني بر اين كه ميزان افسردگي در زنان ورزشكار كمتر از زنان غير با توجه به يافته :گيري نتيجه .توان نتيجه گرفت كه وجود برنامه...  
PDF رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_676_cff9eb3ad1f87885b7fca... ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  هم و موفقيت شغلي كاركنان رابطه مستقيم معني پيرسون بين انگيزه ورزش از 0/390انگيزه ورزش دداري مشاهده شد. در ضمن نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان دا...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.