نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۲۲,۸۵۴ نتیجه (۰.۱۵۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (830 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_455_15a808b46b7244b417287c54... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  همچنين، باور اقتصادی العۀ حاضر های مطنگرش افراد نسبت به تبليغات از طریق ورزش را دارد. با عنایت به یافته کارهایی را جهت تعيين استراتژی مؤثر تبليغات از طریق ورزش...  
PDF اصل مقاله (336 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_288_0ba245bfa72931c3f9bb2f94... ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  1( توجه و اهمیت به این منبع بسیار کمتر از حد مورد انتظار است های ورزشی دارند، مربیان ورزش هستند که کننده در سازمانتعیین یاز منابع انسانی که نقش زءکنند و در ساختار...  
PDF تفاوت آگاهی های حقوقی و مسئولیت مدنی مربیان ورزش زن و مرد در رویداهای... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_808_e68c754752e385d6790b6... ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  همچن يورزشي آگاه يداهايدر رو يحقوق يها يتو مسئول يفورزش به وظا يانمرب يحقـوق يهـا يتدرخصوص مسئول يشتريب ي( بدين معني كه مربيان ورزش زن نسبت به مرد آگاه P ≤...  
PDF )5مجموعه مقالات توسعه ( نقش ورزش در آینده توسعه ایرانعنوان مقاله: ... http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/articles/article5.pdf ۱۳۹۷/۸/۷ -  البته تبیین و تفسیر مشی یا خط کردچیزی است. باید اذعان تر از هرچگونگی توسعه ورزشی در عمل مهم ولت چه که دکنند کارگیری نفوذ سیاسی هستند و تعیین میها محصول بهسیاست...  
PDF اصل مقاله (581 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1917_c5c76244ff57cc781038... ۱۳۹۷/۹/۱۵ -  استعدادیابی ابی به عنوان زیر ساخت در مجموع می توان نتیجه گرفت که، ارزیابی سیستم توسعه استعدادی :گیری نتیجه بین المللی شود. های جهانی و د باعث موفقیت ورزش کشور در...  
PDF رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_676_cff9eb3ad1f87885b7fca... ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  هم و موفقيت شغلي كاركنان رابطه مستقيم معني پيرسون بين انگيزه ورزش از 0/390انگيزه ورزش دداري مشاهده شد. در ضمن نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان دا...  
PDF متن کامل [PDF 447 kb]-دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://sjku.muk.ac.ir/article-1-2328-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۳ -  رت ها در هر دو شرایط ورزش و بدون ورزش شد فضاییه ظملاتونین موجب کاهش معنی دار یادگیري و حاف :یافته ها در شرایط بدون ورزش شود اما هیچ تاثیري بر یادگیري و فضایییرنده...  
PDF بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر... http://journal.rums.ac.ir/article-1-2393-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  گردید هامواد و روش پژوهش حاضر به صورت یک کارآزمایی آموزشی و به روش پیش آزمون پس آزمون جهت بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت اراك به...  
PDF ویژگی های روان سنجی پرسش نامه قضاوت اخلاقی در ورزش ورزشکاران ایرانی... http://jpmm.miau.ac.ir/.../article_2283_4d4c009c2e1642ca6d2d22e... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  روایی سازه همگرا همبستگی ترجمه شده داراي همسانی درونی قابل قبولی می نامه پرسش خشم و پرخاشگري رقابتی در ورزش نامه پرسشترجمه شده و نامه پرسشمناسبی را بین محتواي...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  ابزار جمع ورزش و جوانان و نیز مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش داشتند مدیریت ورزشی ایران و پایایی آن با روش از استادان ،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.