نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۲۳۴,۲۴۹ نتیجه (۰.۰۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ورزش و آلودگی هوا-مجله علمی پژوهشی http://jmciri.ir/article-1-1674-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۷ -  ام ورزش بپردازند تا کمتر تحت تأثیر اثرات سوء آلایندهروز به انجبزرگ همواره این سؤال براي آنان مطرح بوده که در چه ساعتی از شبانه تواند تواند چشمگیر باشد. در فضاهاي...  
PDF رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش... http://journals.pnu.ac.ir/.../article_676_cff9eb3ad1f87885b7fca... ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  هم و موفقيت شغلي كاركنان رابطه مستقيم معني پيرسون بين انگيزه ورزش از 0/390انگيزه ورزش دداري مشاهده شد. در ضمن نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام نشان دا...  
PDF مقاله ای درباره ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست http://www9.manooodl.ir/365738/SaveAs.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  این کار ممکن است به صرفهجویی در هزینه بیانجامد! l مقاله ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست دانلود مقاله ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست هیات تحریریه ارگان حزب ما...  
PDF اصل مقاله (237 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1218_8f2385ac38edbb658ba7... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  در این میان از ورزش کشور با هاي مختلف مؤثر و ذینفع در توسعه ها، نهادها و سازماناي که باید میان بخشتعامل آگاهانه و سازنده گردشگري ورزشی وجود داشته باشد نباید غافل...  
PDF بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت شهر... http://journal.rums.ac.ir/article-1-2393-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ -  گردید هامواد و روش پژوهش حاضر به صورت یک کارآزمایی آموزشی و به روش پیش آزمون پس آزمون جهت بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر کیفیت زندگی کارکنان مرکز بهداشت اراك به...  
PDF ویژگی های روان سنجی پرسش نامه قضاوت اخلاقی در ورزش ورزشکاران ایرانی... http://jpmm.miau.ac.ir/.../article_2283_4d4c009c2e1642ca6d2d22e... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  روایی سازه همگرا همبستگی ترجمه شده داراي همسانی درونی قابل قبولی می نامه پرسش خشم و پرخاشگري رقابتی در ورزش نامه پرسشترجمه شده و نامه پرسشمناسبی را بین محتواي...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  ابزار جمع ورزش و جوانان و نیز مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش داشتند مدیریت ورزشی ایران و پایایی آن با روش از استادان ،...  
PDF عـــــــــلم ورزش-دانشگاه شهید بهشتی لرستان https://lu.ac.ir/usersfiles/27781.94152963.2274672.36052.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  در سال های اخیر تبیین و ارایه الگوهای فعالیت بدنی مناسب در سنین مختلف با تا کید بر پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سامت جامعه در دستور کار متخصصان فیزیولوژی ورزش...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/ch/article/download/16150/12911 ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ -  د انشیار فیزیولوژی ورزش، گروه علوم ورزشی، د انشکد ه ادبیات و علوم انسانی، د انشگاه جهرم، جهرم، ایران * نویسند ه مسئول: د کتر عبدالصالح زر، گروه تربیت بد نی و علوم...  
PDF ورزش درمانی ترکیبی عضلات مرکزی تنه و کف لگن در بهبود زنان مبتلا به بی... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-2657-fa.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  كه شايع ترين نوع بي اختياري مي باشد شود گفته مي تركيبـي بررسي كارايي تـاثير ورزش هـاي لذا هدف تحقيق حاضر. داردقدرت عضلات كف لگن رابطه قويي با كاركرد عضلات شكمي .مي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.