نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۲۸,۹۹۶ نتیجه (۰.۱۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ورزش درمانی ترکیبی عضلات مرکزی تنه و کف لگن در بهبود زنان مبتلا به بی... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-2657-fa.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  كه شايع ترين نوع بي اختياري مي باشد شود گفته مي تركيبـي بررسي كارايي تـاثير ورزش هـاي لذا هدف تحقيق حاضر. داردقدرت عضلات كف لگن رابطه قويي با كاركرد عضلات شكمي .مي...  
PDF تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و... http://fmss.journals.pnu.ac.ir/.../article_3285_18598fa2a73883e... ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ -  علاوه بر آن، گاه در تحق گیردمیقرار ققانمح موردتوجهدر حوزه ورزش دیجد یعبارات ائه ار هاییواژه نیاز چن یفیمذکور تعر قاتیدر تحق یکه حت در مثلاً. گرددمی شیدشوارتر از...  
PDF دریافت شماره 1, 3 خرداد 1396 نشریه بصورت pdf [0.45 مگابایت], 0 دریافت... https://www.iaumag.ir/uploads/.../pubfile_1498033040.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  رشته های فراوانی در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزینه زیادی را چه به عنوان شرکت کننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش می کنند. ورزش و ورزش کردن طی سالیان طولانی...  
PDF اصل مقاله (332 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_955_d0fefa42967ab9ceb71... ۱۳۹۵/۱۰/۲ -  بر يهگو 16با يو قهرمان يو ورزش همگان يجمع يساخته شده شامل دو بخش رسانه ها پـژوهش و بـا اسـتفاده يهـا يهفرض ـبـر اسـاس يپس از جمع آور يقتحق يبه دست آمد. داده ها a=...  
PDF تأثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان-انجمن علمی آموزش بهداشت و... http://journal.ihepsa.ir/.../n_hekmati1368-A-10-91-1-dfc2c65.pd... ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  نتیجه گیری: با توجه به اثرگذار بودن ورزش بر افسردگی، انتظار می رود ورزش به عنوان شیو های موثر و مکمل در کنار دیگر درمان های رایج به عنوان یک درمان غیردارویی و...  
PDF نسخه Pdf-ورزش http://www.payameasalooye.ir/Newspaper/PagePDF/19489 ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  قانونی که بی شک کارشناسی نیست. گویی وزارت نفت ملزم به هزینه در ورزش قهرمانی نیست و ورزش قهرمانی در این قانون فقط تیم فوتبال در لیگ برتر تعریف شده است! به واقع این...  
PDF آسیبشناسی راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش... https://jsm.ut.ac.ir/.../article_60793_f58d44dd69eda81e6ac8fc15... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  12( است جامعه اقشار تمام این ورزش دادن رواج ارای کوششی واقع در همگانی ورزش ).2( ایجاد کند، جوانان ویژ اه جامعه افراد در کردن ورزش ارای مناسبی هایانگیز تواندمی که...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/.../652.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  پس ذهن آن ها به طور طبیعی به س��وی ورزش می رود و شاید ناخودآگاه این سرودة ملک الشعرای بهار با آن هاست: تن زنده والا به ورزندگی ست که ورزندگی مایة زندگی ست به...  
PDF برای دانلود مجله اینجا را کلیک کنید-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://www.roshdmag.ir/roshdmag_content/media/.../814.pdf ۱۳۹۳/۷/۲۵ -  جامعه ای که به تدبیر و امید مجهز شود، پویا باقی می ماند. از میان هم��ة عوامل پویای جامعه می توان به فعالیت های ورزشی و در یک کلام، به ورزش اشاره کرد. این پدیده،...  
PDF جامعه جامعه شناسی شناسی ورزشی،حقوق،اقتصاد،تاریخ... https://uma.ac.ir/.../کتابچه_جامعه_شناسی_ورزشی،حقوق،اقتصاد،تاری... ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  زیؼا آٌچَ روح و روان را میلم ىی دُغ دیً و ؾتادت اؿث و آٌچَ زـو را جٍؼیف و جهعیف ىی ةعكغ قلاق ىٍؼو ظتیؿث در ةـحؼ اٌّاع ىعحهف ورزش وفؿانیث زـياٌی اؿث. تال پاؿط...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.