نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۲۳۴,۲۴۹ نتیجه (۰.۱۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 1.15 MB تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1399_a29c9a6f56699c6f50... ۱۳۹۸/۲/۶ -  دیو استخراج گرد یيشناسا رانیا ورزش زدگي و ورود افراد بازنشستة سیاست ،ترین موانع توسعة صنعت ورزش ایراننتایج این پژوهش نشان داد كه مهم گیری:نتیجه .استبه این صنعت...  
PDF اصل مقاله (1533 K) طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان... http://shm.shahroodut.ac.ir/.../article_1286_b804b51b470b6a18a0... ۱۳۹۷/۶/۱۶ -  در این میان، ورزشفعالیت بدنی و تندرستی اهمیت خاصی قائل می مسئله ینحو به فقر حرکتی و ایجاد نشاط اجتماعی جهت حل مشکل تواندمی بخشفرح و قیمت نارزا اىوسیله عنوان به...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان-دانشگاه... http://qrsm.atu.ac.ir/.../article_488_87a1cee06f5599bceec88f1c8... ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ -  برزیل برای نخستین بار مطرح کرد های ورزشی را که به صورت سنتی های فرهنگی و فعالیتها، جشنوارهتوانست آن دسته از بازی شد، به صورت مدون و اصولی به ها برگزار میهای...  
PDF متن کامل [PDF 446 kb]-سایت دانشگاه حکیم سبزواری http://journals.hsu.ac.ir/sbs/article-1-230-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  منجر به سازگاري هاي فیزیولوژیکی می شود ورزشکاران و مربیان باید بتوانند تصمیم گیري مناسبی با آگاهی از )در ارتباط با توقف ورزش در ماه رمضان با توجه به)، کاهش...  
PDF راهکارهای رسانهای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران-6-پژوهش های... http://www.sportrc.ir/.../article_89260_fa73e317688633aa94cd004... ۱۳۹۸/۴/۲ -  این شواهد نشان 31( گرفته در کشور ما نیز در این زمینه تاکنون موفق صورت های مناسبی برای توسعۀ ورزش همگانی یاستسو اندنبوده اتخاذ و اجرا نشده است. ورزش همگانی داری...  
PDF اصل مقاله (807.64 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890d... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF آسیبشناسی راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزة ورزش... https://journals.ut.ac.ir/.../article_60793_f58d44dd69eda81e6ac... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  12( است جامعه اقشار تمام این ورزش دادن رواج ارای کوششی واقع در همگانی ورزش ).2( ایجاد کند، جوانان ویژ اه جامعه افراد در کردن ورزش ارای مناسبی هایانگیز تواندمی که...  
PDF  -انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران https://www.issma.ir/download/triathlon.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ -  اساس بر سمنان شهرستان یورزش یدادهایرو یزبا نیم در موثر عوامل لیتحل مقطع ورزشکار غیر پسران تحصیلی شرفتیپ با آن رابطه و اضطراب میزان بر انفرادی و گروهی هایفعالیت تاثیر...  
PDF اصل مقاله 724.77 K-نیروی انتظامی http://tps.jrl.police.ir/.../article_92412_8c5efacf1efd3060c205... ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ -  ورزش به تواند این میکد را به نحو مطلو حد کند. ای ارزان قیمت و فرح بخش میوسیله یک بخش عمده از ورزش که با سلامتی و نیاط جامعه ارتراط نزدیک دارد و بسذیاری از...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1087-428158.pdf ۱۳۹۶/۷/۱ -  گرفـت قـرار تأیید مورد ،ورزشی اساتید توسط آن روایی که شد استااده) 4390( برومند اشتغا بر موثر .شد استااده استنباطی و توصیای آمار هایروش از ،هاداده تحلی برای .آمد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.