نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۳۰ نتیجه (۰.۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
، صفحه 26-1 PDF اصل مقاله (484.65 K)-بین المللی امام خمینی http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/.../article_934_7faa8384cf23b06... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  گردیدند واقع کاوش مورد دادند یم شاه گریزي جایگاه در را گریزي مذهب زبانی متغیرهاي از کدام هر نوشتارهایش و گفتارها در رضاشاهدمحم ها آن برابر در وي که دهد یم نشان...  
، صفحه 46-27 PDF اصل مقاله (484.65 K)-بین المللی امام خمینی http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/.../article_934_7faa8384cf23b06... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  گردیدند واقع کاوش مورد دادند یم شاه گریزي جایگاه در را گریزي مذهب زبانی متغیرهاي از کدام هر نوشتارهایش و گفتارها در رضاشاهدمحم ها آن برابر در وي که دهد یم نشان...  
PDF دانلود متن کامل فصلنامه http://www.fast-iran.ir/far/main/rahyaft3.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  تعارضات ارزشی بسیاري را به همراه آورده است لات سـریعی هسـتند و به عبارتی، نظام جهانی و جهان تکنولوژي هر دو دستخوش تحـو ات بـه سـرعت این تحولات و دگرگونیها چنان...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/13920126.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  درمان و آموزش پزشکی روزنامه جمھوری اسلامی -از امروز وزارت بھداشتھفدھمین دوره آزمون زبان آغاز ثبت نام - ٣۶ -یلیون نفر بھتر می فھمد م ٠٧باید به مردم اعتماد کرد، نباید...  
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://ensani.miu.ac.ir/uploads/n13.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  انتشار ارر اول، شمار جلد، شمار صفحه و سال انتشار ارر دوم، شمار (نام خانواداي، سا جلد، شمار صفحه) (نیام اي از قرآن استناد شد است، بدين صورت آدرس داد شود: اار به آيه.  
PDF اصل مقاله (492 K) بازتاب فرهنگ عامه در آثار محمدعلی بهمنی و حسین... http://jmmlq.azad.ac.ir/.../article_511920_0f17d2578f487eff98a9... ۱۳۹۵/۹/۱۳ -  گشت هاي ، نوشته«نسیم شمال»، روزنامۀ «الارض حشرات»وزنامۀ فکاهی ر. شد زبان فارسی ساده و معمولی منتشر می هایی بودند که به ترویج زبان و هاي ایرج میرزا از جمله نمونه و...  
PDF مجلﮥ تاریخ ادبیات-دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/.../شماره 65 تابستان 1389.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ماه و روز انتشار. خانوادگی، نام نام :روزنامه، خبرنامه .آدرس پایگاه اطلاعاتی اینترنت. عنوان. خانوادگی، نام، سال، ماه نام: پایگاه اطلاعاتی اینترنت اي از آن بر روي اصل...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://karafarini.behdasht.gov.ir/uploads/13920126.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  درمان و آموزش پزشکی روزنامه جمھوری اسلامی -از امروز وزارت بھداشتھفدھمین دوره آزمون زبان آغاز ثبت نام - ٣۶ -یلیون نفر بھتر می فھمد م ٠٧باید به مردم اعتماد کرد، نباید...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100849-9616-347-3.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  93ـ83(: 3931)مرداد 15، ش مديريت ارتباطاتمه بهروز بلمه، ماهنا«. دانشگاه تربيت مدرس ، ش دجهـان اقتصـا روزنامهفرزاد اصلاني، «. سازي ساني و ارتباط با رسانه پاي لنگ...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100350-9616-256.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  35: (0931دي ـ بهمن )52 وگـو بـا ها در پيشگيري از جـرم در گفـت نقش رسانه : ترين كاركرد رسانه سازي شهروندان، مهم آگاه» • ،(ضـميمه حقـوق )روزنامـه همـشهري پـدرام...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.