نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۳۲ نتیجه (۰.۱۰۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100047-9616-204.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  روزنامه خراسـان زهرا حاجيان، «. وگو با خراسان اعلام كردند تكارشناسان در گف .11(: 9831ارديبهشت نامـه هفتـه محسـن سـيف، «. اي شناسي رسانه فوتبال از منظر جامعه شوت سهمگين...  
  PDF طبق نامه شماره 3/10013 مورخ 86/11/9 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت... http://article.irna.ir/fa/File/NewsAttachment/.../media 2.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ -  به رسانهفصلنامه ... آزاد است در حك، اصلاح و رسانهنيست و رسانهها لزوماً نظر نظرات مندرج در مقاله خذ بلامانع است.أبا ذكر م رسانهشود. نقل مطالب مطالب دريافت شده...  
  PDF خشونت در مطبوعات-ایرنا http://article.irna.ir/fa/File/NewsAttachment/2015/media.pdf ۱۳۹۴/۹/۴ -  نظر به اينكه مفاهيم و چارچوب نظري و عملي اين مدل، كمتر در منـابع نظري و تجربي مورد نقد قرار گرفته هاي مختلف مدل احتمال و جنبهاست، هدف از اين مقاله، معرفي ابعاد...  
PDF مجلﮥ تاریخ ادبیات-دانشگاه شهید بهشتی http://www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/.../شماره 65 تابستان 1389.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ماه و روز انتشار. خانوادگی، نام نام :روزنامه، خبرنامه .آدرس پایگاه اطلاعاتی اینترنت. عنوان. خانوادگی، نام، سال، ماه نام: پایگاه اطلاعاتی اینترنت اي از آن بر روي اصل...  
PDF متن کامل-مروری بر رویکرد حسابداری ارزش منصفانه http://www.iranjoman.org/fckeditor/editor/.../28-3.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  oohay@263imiharbE، مجتبی ابراهیمی رومنجان واحد خراسان جنوبی دانشگاهی جهاد ریزيبرنامه و نظارت آموزش، مدیر و حسابداري دکتري دانشجوي moc.oohay@fablamhkamdamhA...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100238-9616-237.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  مواردي كه بيرون از اين فاصله زماني قرار دارد؛ مربوط به تأخير در انتشار نشريه مربوطه است ارتباطات • ، ش 91، سـال (ضـميمه )روزنامـه همـشهري محسن اسـماعيلي، .  
PDF اینجا-ارتباط با استانداری فارس http://d-amoozesh.farsp.ir/.../لیست دوره های مصوب وزارت کشور 13... ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  ساختار هندسه ختصاص مقاطع و مفناح تعریفا -ترکیبهاي بارگذاري ویونی حالات -و مصالح المانها به هاي تعریف شدهختصاص تکیه گاها -ها در هندسه مدل تعریف بازشو -شده به المانها...  
PDF دانلود متن کامل فصلنامه http://www.fast-iran.ir/far/main/rahyaft3.pdf ۱۳۹۴/۶/۹ -  تعارضات ارزشی بسیاري را به همراه آورده است لات سـریعی هسـتند و به عبارتی، نظام جهانی و جهان تکنولوژي هر دو دستخوش تحـو ات بـه سـرعت این تحولات و دگرگونیها چنان...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hir.jrl.police.ir/.../364e4b06ccea97fcd33c444572f41f312e... ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  در حالی که عنوان کتاب درباره روزنامه شفق محمد سرخ است اما حجم کمی از محتواي کتاب به این روزنامه اختصاص داده شده است و اي به استبداد منور نکرده بیشتر مطالب آن...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160823142726-9831-150.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  است هـاي هاي مختلف براي پيشرفت و توسعه پژوهش تواند در جنبه هاي اين دوره، مي روزنامه عصر قاجار از ديگر تاريخي از يكسو و رمزگشايي از تحولات اجتماعي ـ اقتصادي ايران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.