نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۳۲ نتیجه (۰.۰۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فصلنامه شماره 22-21 http://qafqaz.ir/fa/.../دانلود-فصلنامه-شماره-22-21.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  نمایدمی همكاري به دعوت هستند، نشریه این در خویش مقالات :گرددمی ارائه ذیل شرح به مقالات تدوین جهت پیشنهادي با( آذربایجان جمهوري در خاورمیانه و آفریقا شمال در...  
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://ensani.miu.ac.ir/uploads/no5.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  ارسال یاصل متن همراه به شده هترجم مقالات  باشد. نرسیده چاپ به دیگر نشریات یا مقالات مجموعه کتاب، در قبلاً ارسالی مقاله  بازگرداندن از و دانسته محفوظ خود براي...  
PDF دانلود-معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه http://scpd.ir/Portals/0/.../بولتن خبری مرداد ماه هفته اول.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ -  ** خبرگزاری پانا، روزنامه های خراسان، وطن امروز، شهروند وچندین خبرگزاری و پایگاه اطلاع رسانی دیگر به ن الحجج (ع) و عدم حضور متهم ردیف سوم را صورت مشروح دهمین...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۶/۱/۳۱ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF متن کامل صد و سومین شماره فصلنامه علمی-معاونت مطبوعاتی https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/.../611581_orig.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  ب سا / 2 يمهـم را قربـان يدادهاي ـرو قي ـو حفظ نظام، گزارش دق يت اخلاق عموماحترام به سنّ يايمزا . نديگو يسخن م يكيها عموماً از وطن و رهبران آن به ن روزنامه “ديبر”حسب...  
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://ensani.miu.ac.ir/uploads/n13.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  انتشار ارر اول، شمار جلد، شمار صفحه و سال انتشار ارر دوم، شمار (نام خانواداي، سا جلد، شمار صفحه) (نیام اي از قرآن استناد شد است، بدين صورت آدرس داد شود: اار به آيه.  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tehoichmc.behdasht.gov.ir/uploads/13920126.pdf ۱۳۹۶/۲/۹ -  درمان و آموزش پزشکی روزنامه جمھوری اسلامی -از امروز وزارت بھداشتھفدھمین دوره آزمون زبان آغاز ثبت نام - ٣۶ -یلیون نفر بھتر می فھمد م ٠٧باید به مردم اعتماد کرد، نباید...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170201142348-9616-403.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  را پورقبادي، تشيرين الاديني، مي هما خراساني رساني، راديـو و هايي در زمينة ارتباطات جمعي، اينترنت و اطلاع آيد فهرست گزيدة مقاله آنچه در پي مي مـواردي .اسـت پ رسيده،...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170508092707-9910-90.pdf ۱۳۹۶/۳/۸ -  ها و خاطرات، اثرات اقتصادی و اجتماعی روزنامه فعالیت یو.کی.سی.سی در محدودة خراسان بررسی شود.می سؤالات پژوهش دلیل فعالیت شرکت حمل و نقل یو.کی.سی.سی ران و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.