نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۳۰ نتیجه (۰.۰۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100047-9616-204.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  روزنامه خراسـان زهرا حاجيان، «. وگو با خراسان اعلام كردند تكارشناسان در گف .11(: 9831ارديبهشت نامـه هفتـه محسـن سـيف، «. اي شناسي رسانه فوتبال از منظر جامعه شوت سهمگين...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100314-9616-245.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  اكبـر عبدالرشـيدي، علـي . «تاريخچه ستاره و حـضورش در رسـانه : ره فراتر از رسانه؟ ستا» • .96ـ76(: 0931 تير 81 )2941، ش 33 سال سروش، شـهريور 92 )73971، ش روزنامه خراسانعظيمي...  
  PDF خشونت در مطبوعات-ایرنا http://article.irna.ir/fa/File/NewsAttachment/2015/media.pdf ۱۳۹۴/۹/۴ -  نظر به اينكه مفاهيم و چارچوب نظري و عملي اين مدل، كمتر در منـابع نظري و تجربي مورد نقد قرار گرفته هاي مختلف مدل احتمال و جنبهاست، هدف از اين مقاله، معرفي ابعاد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160823142726-9831-150.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  است هـاي هاي مختلف براي پيشرفت و توسعه پژوهش تواند در جنبه هاي اين دوره، مي روزنامه عصر قاجار از ديگر تاريخي از يكسو و رمزگشايي از تحولات اجتماعي ـ اقتصادي ايران...  
، صفحه 30-42 PDF اصل مقاله (485 K)-بین المللی امام خمینی http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/.../article_934_7faa8384cf23b06... ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  گردیدند واقع کاوش مورد دادند یم شاه گریزي جایگاه در را گریزي مذهب زبانی متغیرهاي از کدام هر نوشتارهایش و گفتارها در رضاشاهدمحم ها آن برابر در وي که دهد یم نشان...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه صنعت آب و برق https://www.pwut.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF دانلود فصلنامه شماره 22-21 http://qafqaz.ir/fa/.../دانلود-فصلنامه-شماره-22-21.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  نمایدمی همكاري به دعوت هستند، نشریه این در خویش مقالات :گرددمی ارائه ذیل شرح به مقالات تدوین جهت پیشنهادي با( آذربایجان جمهوري در خاورمیانه و آفریقا شمال در...  
PDF نظام رسانه ای غرب و اشاعه مصرف گرایی فرهنگی در امت اسلامی فرایند پوش... http://resanevaomat.mazaheb.ac.ir/.../article_13659_f9654e19f9e... ۱۳۹۵/۱/۲۲ -  کازنو درباره قدرت رسانه های تصو یری می گو ید: همان طور که رودهای بزرگ از به هم پیوستخ جو یبار به وجود می آیند، رو یدادهای بزرگ از رو یدادهای کوچك پدید می آیند،...  
PDF تأثیر انقلاب اسلامی بر ارمنستان، فرصت ها و موانع همکاری دو... http://pree.saminatech.ir/WebUsers/pree/.../13971208177862-F.pd... ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  وارد ساز جدیدی مند نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده اسبا جمیوری اسلامی ایران با توجه بمه پیونمدهای تماریخی دو ملمب و های ففقاز جنموبی و از های گسترده افتصادی با...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170201142348-9616-403.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  را پورقبادي، تشيرين الاديني، مي هما خراساني رساني، راديـو و هايي در زمينة ارتباطات جمعي، اينترنت و اطلاع آيد فهرست گزيدة مقاله آنچه در پي مي مـواردي .اسـت پ رسيده،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.