نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۸۸ نتیجه (۱.۷۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه دنياي اقتصاد88/7/13: تمركز پرتفوي «وساپا» در فلزات اساسي-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=1961347 ۱۳۹۵/۵/۱ -  بر اساس گزاش سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي «وساپا» در پايان شهريور ماه شامل 47شركت بورسي بود كه 5درصد در گروه استخراج كانه هاي فلزي، 5درصد محصولات شيميايي،...  
روزنامه دنياي اقتصاد87/9/14: تمركز پرتفوي «وساپا» در سه صنعت-بانک... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1760311 ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ -  بنابراين گزارش، در آبان ماه امسال ارزش سرمايه گذاري هاي «وساپا» در سهام شركت هاي بورسي در پايان سال نسبت به بهاي تمام شده اين سرمايه گذاري ها در ابتداي سال با...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://jfmp.sbu.ac.ir/article/download/18966/7452 ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  همچنانگارد یم ای بر تخمین بتا های درون دورهکارگیری بازدهحاضر بر آن است که به مطالعه تأثیر بهپژوهش های گرفتن نوسان درنظرهای سهام و با های فازی بر مبنای قیمتابتدا...  
PDF اصل مقاله (307 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jik.srbiau.ac.ir/.../pdf_7665_bc2176edcea6883fc0070432ce... ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  یمنتایج بدست آمده نشان فاذر، فاسمین، فولاد، قپیرا، قشکر، قنیشا، کرماشا، کروي، وپترو، وساپا، وساخت، وسپه، وصندوق، ولساپا، وملت، ، ساپاو، رماشا، کنیشا، قشکر، قولاد،...  
PDF اصل مقاله (431.27 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_70018_3c4886286ecec47cd88... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  مقاله، ابتدا به بررسي پيشينه پژوهش در دو بخش نظري و عملي پرداختـه شـده، دست آمده از الگوريتم پيشنهاد نتايج به افزون بر ارائه اندر پاي. شوند پژوهش و مراحل و روابط الگوريتم...  
PDF 1398-10-07 09:37 https://www.sedayebourse.ir/d/2019/12/28/0/981940.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ -  ۳۴۴ میلیون سهم در صدر تقاضا جای گرفت. غالب نمادها با صف خرید به کار خود پایان دادند. توجه به گروه سرمایه گذاری و معاملات پر حجم در وساپا جالب توجه بود. بای��د در...  
PDF اصل مقاله (544 K)-دانشگاه امام صادق http://smt.journals.isu.ac.ir/.../article_2158_a70bf8f9066d1ce0... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  نماید می استفاده در ارزش. نمایـد مـی ارائه معین اطمینان سطح یک در را شد نخواهد بیشتر آن از زیان به. نماید می فراهم کنندگان استفاده براي بازار ریسک ازاي خلاصه...  
PDF اصل مقاله 868.53 K پرتفلیو بهینه فاستر-هارت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد... http://fej.iauctb.ac.ir/.../article_666244_fc9287bc2b6794744098... ۱۳۹۸/۵/۱۲ -  تعاریف مختلفی از ریسک تا کنون ارائه ت. حال آن که از دید شده است. مدل وی ریسک را تغییرات بازدهی یک دارایی در نظر می گرف ای هال کاهش آن نیستند. روشگذاران بخشی از...  
PDF اصل مقاله (1773 K)-دانشگاه الزهرا(س) https://jera.alzahra.ac.ir/.../pdf_1887_9bc05b271737c37bf56fe49... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  جبران نسبت خاصی از بدهی نیاز دارند اين باشرررد. میرزش شررررکت از ارزش موجود در بحران که نشررران دهنده تفاوت مورد انتظار ا است که شواهد تجربی ان به وسیله وی برای...  
PDF گزارش روزانه بازار مورخ 13920418-کارگزاری بانک ملت https://www.mellatbroker.com/.../get_file?p_l_id=10343&fold... ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  هتَلف ػلت ًواد ػادی سالیاًِهجوغ ذپارس وساپا، لرسر، ْنپیص تیٌز دسآهذ ّش ستؼذیل سْرهس ،ضفارس چافست، سالیاًِ ػادی ٍ الؼادُ فَق ػوَهز هجاهغ تشگضاسی حىوت سشهایِ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.