نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۵۷ نتیجه (۰.۱۳۳ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF مطالعات شهر مجازی تهران(جلد 1)-سایت شهرداری تهران http://region5.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=Mlc61JsI... ۱۳۹۶/۹/۲۰ -  خدمات 711ینشان آتشخدمات یۀلا پژوهش جینتا 911 یپزشک يها تیفورخدمات لایه: 84 فصل 021متعارف فیتعر 221يمجاز يفضا در یپزشک يها تیفور 321یپزشک يها تیفور و درمان و یپزشک...  
PDF بررسی تأثیر شکست و پیروزی در رقابت بر عواطف مثبت و منفی،خودکارآمدی،... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/193630/2/پ1922.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۴ -  و با یک گروهپس آزمون _ آزمایشی پیش آزمونشبه مطالعه حاضر در قالب طرح شناسی:روش انجام نفر بودند، 208که مدارس متوسطه دوم شهر کاکی درمرحله ای خوشه ای چندنمونه گیری...  
PDF دانلود فایل PDF-دانشگاه علوم اسلامی رضوی http://paper.razavi.ac.ir/index.php/ejt/article/download/.../66... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  میهمه گیرد و خوشبختی آفرین فراروي بشریت قرار میت سعادتو راه و رسم حیا ي دایمی را براي آدمی و پاکیزگی و شایستگی حقیقی را براي کل اعضاي جامعه ها با یکدیگر هاي درست ارتباط...  
PDF پژوهشنامه روابط بینالملل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_519164_c2595dead05de032de3f... ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  هاي هسته اي ایران و لغو تحریم هاي ایران حاصل شد جامع اقدام برنامه 1322 با تصویب قطعنامه (4931تیر 92) 5102 ژوییه 02سازمان ملل در قطعنامه شوراي امنیت اجازه انتقال تجهیزات...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب-دفتر تالیف کتب درسی http://www.talif.sch.ir/pdf/C81-3.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  و مهارت های زندگی در دورٔه اّول متوسطه 381 02ــ1ــ اهداف برنامٔه درسی آموزش آداب و مهارت زندگی در پایٔه اّول متوسطه 581 12ــ1ــ انتظارات از سایر برنامه های درسی در...  
PDF فصل نامه8-آتیه سازان بیمه سامان http://old.insurancesaman.com/PDF/Quarterly/quarterly8.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  ــاری ولیک ــن تعری ــف کل ــی اعتم ــاد ب ــه نف ــس ای ــن اســت: ی ــک حــس زیب ــای مقتدران ــه در مواجهــه بــا کارهایــی کــه قبــًلا در انجــام کاری شــبیه...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه صنعت آب و برق https://www.pwut.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://en.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://lib.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF چکیده مقاله‌های دومین همایش ملی جامعه و تعلیم‌وتربیت-دفتر تالیف کتب... http://www.talif.sch.ir//pdf/maghale/Abstract articles2.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  يها ساحت اهداف اساس بر ينيد تيترب يها مولفه يبررس 803 پرورش 613 شدن ياسلام با مواجهه در تيترب و ميتعل فلسفه يمفهوم يها چالش 023 ................. رانيا يعال آموزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.