نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۵۷ نتیجه (۰.۰۸۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فهرست-دانشگاه الزهرا(س) https://www.alzahra.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_0/.../azar97.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  8102در سال دانشگاه ایـرانـی، 61هاي جهان و از بین را در بین دانشگاه 644رتبه را به خود اختصاص داد. گفتنی است که دانشگاه الـزهـرا بـا 11رتبه پله در سطح جهانی شده است.  
PDF تبلیغ در فضای مجازی https://nafr.ir/wp-content/.../بذرافشان-تبلیغ-در-فضای-مجازی.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  . دومین محور از شبکهنام بردretiwTو deefdneirFشبیه و نمونه آن می توان از ،ها را داریممیکرو بلاگ توانیم نام را میtakrOهاي دوست یابی شکل گرفتند شبکه0002پس از سال هاي اجتماعی...  
PDF پژوهشنامه روابط بینالملل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_519164_c2595dead05de032de3f... ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  هاي هسته اي ایران و لغو تحریم هاي ایران حاصل شد جامع اقدام برنامه 1322 با تصویب قطعنامه (4931تیر 92) 5102 ژوییه 02سازمان ملل در قطعنامه شوراي امنیت اجازه انتقال تجهیزات...  
  PDF بسم اﷲ الرحمن الرحیم-سایت شهرداری تهران http://region5.tehran.ir/.../مطالعات شهر مجازی تهران(جلد 1).pdf... ۱۳۹۶/۹/۲۰ -  خدمات 711ینشان آتشخدمات یۀلا پژوهش جینتا 911 یپزشک يها تیفورخدمات لایه: 84 فصل 021متعارف فیتعر 221يمجاز يفضا در یپزشک يها تیفور 321یپزشک يها تیفور و درمان و یپزشک...  
PDF بررسی تأثیر شکست و پیروزی در رقابت بر عواطف مثبت و منفی،خودکارآمدی،... http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/193630/2/پ1922.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۴ -  و با یک گروهپس آزمون _ آزمایشی پیش آزمونشبه مطالعه حاضر در قالب طرح شناسی:روش انجام نفر بودند، 208که مدارس متوسطه دوم شهر کاکی درمرحله ای خوشه ای چندنمونه گیری...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب-دفتر تالیف کتب درسی http://www.talif.sch.ir/pdf/C81-3.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  و مهارت های زندگی در دورٔه اّول متوسطه 381 02ــ1ــ اهداف برنامٔه درسی آموزش آداب و مهارت زندگی در پایٔه اّول متوسطه 581 12ــ1ــ انتظارات از سایر برنامه های درسی در...  
PDF فصل نامه8-آتیه سازان بیمه سامان http://old.insurancesaman.com/PDF/Quarterly/quarterly8.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -  ــاری ولیک ــن تعری ــف کل ــی اعتم ــاد ب ــه نف ــس ای ــن اســت: ی ــک حــس زیب ــای مقتدران ــه در مواجهــه بــا کارهایــی کــه قبــًلا در انجــام کاری شــبیه...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه صنعت آب و برق https://www.pwut.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://en.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
PDF خردنامه 16.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://lib.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 16.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه: آدرس 120- 05420992: پست الکترونیکی دعوت به همکاری دو فصلنامه علمی ـ تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.