نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۵,۳۹۷ نتیجه (۰.۱۵۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره897-www.irica.ir http://www.irica.ir/.../1562656884084po0f7hrg10map1dt0tpoqrg4i0... ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  در بحث صادرات، مشکلات اصلی صادرکنندگان بخش خصوصی ازجمله موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و عوارض صادراتی باید به فوریت حل و فصل شود تا انگیزه بیشتری برای رشد...  
PDF چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک-دانشگاه علامه طباطبایی http://jplr.atu.ac.ir/.../article_181_24c22460c58ff9cd3ea452aee... ۱۳۹۵/۳/۳ -  کنسرسیوم، جوینت ونچر ، مشارکت مدنی و یا سندیکا تصور نمود اما با توجه به محدوده نسـبتًا هاي ها در طرحپارس جنوبی تجلی اراده ملی، نگاهی اجمالی بر روند مشارکت»: شرکت...  
PDF شماره 119-شرکت گاز http://research.nigc.ir/uploads/np.119.pdf ۱۳۹۸/۹/۹ -  امضای این تفاهم نامه در راستای تفاهم نامه قبلی فی ما بین وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحت عنوان "تولید و تجاری سازی کالاها و تجهیزات دانش بنیان...  
PDF هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل-وب سایت دانشگاه... http://jpll.iaubushehr.ac.ir/.../article_537885_c68f4580fe2148d... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  آيند شمار مي از جمله اين شاعران به هـا هـا و گـويش هـا، زبـان قوميـت برخي ازماند؛ ولي هويت ملي از خطر احتمالي در امان مي مختلـف طق همچنان در معرض خطر جدي قرار...  
  PDF 48نیوار، شماره مجله علمی و فنی همدیدي هاي هواشناسی هاي... http://irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/.../4.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  ساله در منطقه پارس جنوبی بوده است در محل ها باد توسط کشتی گیري شده هاي اندازه داده مطالعه، به 0391سال از سال 05که به مدت باشد میمیدان گاز پارس .اند آوري شده...  
PDF دریافت فایل-انجمن شرکت های ساختمانی http://acco.ir/wp-content/uploads/2019/05/Magazine-N324.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  زاده، مهندس عبدالعظیم گلچین ، مهندس محمدعلی پورشیرازی، مهندس جهانگیر عصرآزاد مهندس فر خ جمالی، مهندس مجتبی ضرابی، دكتر غلامرضا علی زاده سردبیر: دكتر غلامرضا علی زاده عکس...  
PDF دریافت فایل-انجمن شرکت های ساختمانی http://acco.ir/wp-content/uploads/2019/05/Magazine-N304.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  3ـ مشـکل ديگري كه در بودجه سال 29 وجود دارد تذكر كتبي 92 نماينده مجلس به رئيس جمهور است كه در آن خواسته شده اسـت كه دولت لايحه بودجه كل كشور را همراه با جداول...  
PDF  درسنامه دوره آموزشی توان افزایی زنان 4-ارتباط با استانداری سمنان http://amozesh.ostan-sm.ir/dorsapax/userfiles/file/part4.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  افزایی جمهور در ییسمشترك، در دستور کار معاونت ر يهمکار طی"هاول استانؤو مس یرزنان مد افزاییتوان منابع و ها،یتظرف یهاز کل یدکشور قرار گرفت و مقرر گرد وزارت نانامور زنان...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-589-148441.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  قطر به سطح زمين مي رسند. تعدادي از این چشمه ها در بستر جنوبي خليج فارس قرار دارند. اروند، مند، دالکي و ميناب بزرگترین و پر آب ترین رودهایي هستند كه به دریاي پارس...  
PDF کتابنامه متوسطه اول شماره 19-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../12731_orig.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  یها تابك: شوندیم میتقس یكل دسته دو به مجموعه نیا در شده یمعرف یتیترب و یآموزش یهاتابك . كنندیم انیب زیانگالیخ یشعرها ای داستان قالب در و میمستق ریغ صورت به را آن هستند،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.