نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۷۰,۲۰۸ نتیجه (۰.۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 3 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 3 آبان 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/8/95-8-3.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  شود درصد هزینه توسط کشاورز تأمین می05به صورت بلاعوض از سوی دولت و های کشاورزی به آبیاری نوین هزار هکتار زمین از عرصه 55۹امسال طبق برنامه :جهاد کشاورزی گفت معاون...  
PDF متن کامل [PDF 275 kb]-موسسه پژوهش آموزش عالی http://journal.irphe.ir/article-1-2152-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  دهندگان 0791-08 رسمی و گسترده از طریق استخدام صورت کاملاًهاي بالندگی بهاجراي برنامه با عنوان کارشناسان بالندگی براي برگزاري ( متخصص)افراد کارشناس کارگاههاي آموزشی...  
PDF پدیدۀ دولت های در حال غرق: چاره اندیشی هایی از نظرگاه حقوق بینالملل http://cila.ir/.../showfile.aspx?id=85f43a59-e62f-4a1a-aa7b-5f0... ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ -  بودن دولتالملل حاکم بر ب دریاها بر حقوق بینافزایش سطح آ ،خاص طور بهاز تغییر اقلیم و دولت عنوان بهیی که با تهدید موجودیت خود ها دولتاین مقاله تلاش شده است که ضمن...  
PDF گردآوری اطلاعات در پژوه شهای تاریخی-فصلنامه طب و تزکیه http://www.tebvatazkiye.ir/.../article_79327_4d497801936972d2d4... ۱۳۹۸/۲/۶ -  اند [02]. مدارك ممكن است به صورت يكی از اشكال زير باشند: 1- مدارك رسمی مانند قانون، فهرست مالياتی، آمار حياتی، گزارش رسمی هيأت دولت و بودجه. 2- مدارك شخصی مانند...  
PDF مطالعه تطبیقی روابط حقوقی میان سینماگران در کشورهای آمریکا، انگلیس،... https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/.../780898_orig.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۷ -  به مداخله ي دولت نيست را حقوق انحصاري به آنها در اين زمينه كه حق انحصاري تجويز يا منع فعاليت بر روي اثر سينمايي آنها منحص در اختيار آنهاست، با اين پرسش اساسي...  
PDF تحلیل سیاست گذاری طرح تحول سلامت در حوزه درمان کشور جمهوری اسلامی... http://nihr.tums.ac.ir/.../94690744-46c8-44bd-b685-6ef7f7970f40... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  دو حوزه در برنامه "بالا به پایین"استفاده از رویکرد ها و قوتخدمات درمانی دولتی 3 گذاری طرح تحول سازمانی در سیاستسازمانی و درونری طرح بود. دو گروه ساختارهای برونگذافرایند...  
PDF اصل مقاله (308 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62836_9d7a5b25f802eab6c76... ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  رونه اظهار داشت که توان این رردد، می ها مربوط می آوری داده تا آنجا که به روش جمع ه هیأت دولت در زمین اول مووباته های هشتم و نهم در درج برای بررسی عملکرد دولت ه...  
PDF نقدینگی ریالی کشور کجاست؟-آرمان امروز http://armandaily.ir/1393/12/15/Files/.../13931215-2707-10-2.pd... ۱۳۹۴/۲/۱ -  رونمایی روحانی از دو خودروی بنزینی - برقی رئیس جمهوری در پایان نشست دیروز هیات دولت از دو دسـتگاه خودروی برقی -بنزینی )دو نیروی پایه برقی( رونمایی و در اقدامی...  
PDF نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در جمهوری اسلامی ایران-دانشگاه علوم... http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../bimar.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF اصل مقاله (531 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512687_3fd27a87907664dd6fc8f051... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  تا در بين منتخبين مردم، هيات دولت و دانشجویا کند می و مخاطوب دهود موی را بيشتر به صورت انگشت ا اره با کف دست جم ده از خوود بوروز وی بوا دسوت داد . با روع کلمات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.