نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۸,۶۴۴ نتیجه (۰.۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله بررسی عملکرد شبکه خبر بر اساس معیارهای اعتمادسازی از دیدگاه... https://www.civilica.com/.../Paper-MEDIA04-MEDIA04_002=بررسی-عم... ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  شبکه خبر، روزانه چندین نوبت در ساعت های مختلف خبر پخش می کنند که بخش خبری ساعت 13 و ساعت 19 به عنوان بخش های خبری مشروح این شبکه انتخاب شد. یافته های این مقاله...  
PDF راهکارهای افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف رسانه ای مخاطبان با استفاده... http://journals.atu.ac.ir/.../article_7329_1d71044b26d22b3b9b23... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  5931، زمستان 8هاي نوین، سال دوم، شماره مطالعات رسانهفصلنامه 64 پیشینه پژوهش هاي جامعی که درباره آینده پخش فراگیـر و تلویزیـون انجـام یکی از پژوهش  کـه...  
PDF راهکارهای افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف رسانه ای مخاطبان با استفاده... http://nms.atu.ac.ir/.../article_7329_1d71044b26d22b3b9b23f8a3b... ۱۳۹۷/۲/۲ -  5931، زمستان 8هاي نوین، سال دوم، شماره مطالعات رسانهفصلنامه 64 پیشینه پژوهش هاي جامعی که درباره آینده پخش فراگیـر و تلویزیـون انجـام یکی از پژوهش  کـه...  
PDF وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشت ههای ورزشی در شبک ههای سیما ازدیدگاه... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0yNjImX2Fj... ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ -  به نظر می رسد پوشش هم زمان تلویزیون، در عامه پسند کردن )مشهور کردن( و برجسته کردن ورزش ها و کمک به جهانى سازى آن ها مؤثر است )بیک و بوسشارت2، 3002(. شبکه های...  
PDF اصل مقاله 847.31 K-انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات http://jcsc.iaocsc.ir/.../article_34329_4efe3b46b0e8ac1aec6ef29... ۱۳۹۸/۲/۲ -  ها را از زوایای گوناگون ای است که جشنواره رشته های میان حوزه 2مطالعات جشنواره فیلم دهد. سیاستگذاری فرهنگی به یک معنا مورد بررسی قرار می 3از جمله سیاستگذاری...  
الگوريتم وفقي دسته بندي ترافيک پخش زنده IPTV در شبکه EPON-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=312968 ۱۳۹۹/۲/۵ -  عنوان مقاله: الگوريتم وفقي دسته بندي ترافيک پخش زنده IPTV در شبکه EPON نویسندگان: احمدزاده محسن, بهدادفر محمد, نوري فرد محمدرضا آدرس: چکیده: در اين مقاله،...  
  PDF سیاست گذاری ماهواره در ایران: فرصت ها و مشکل ها-ایرنا http://article.irna.ir/fa/File/NewsAttachment/.../mahvare.pdf ۱۳۹۵/۵/۲۴ -  «بررسي و نقد شبکه هاي ماهواره ای د ر ايران،» پژوهش و سنجش، شماره 03 و 13: 72-45. فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه هاي جد يد د ر تلخيص و ويرايش مقالات آزاد است.  
PDF اصل مقاله-چکیده یکی از کارکردهای زبان، نقش ارتباطی آن است. این ارتباط... http://rokhsarezaban.ir/wp-content/uploads/2019/06/7-1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  دارد بستگی آن شکست یا موفقیت خواست به اعتنایی بی موجب بلکه است آن نویسندة اعتباري بی موجب فقط نه شود نوشته قدرت اداريمۀ نا خاصیت ترین مهم»( 32: 0831سمیعی،)«.شد...  
PDF روش زمانبندی جدید بر اساس ترکیب وزندار شده توابع نمایی و لگاریتمی... https://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_8466_934cde5c1697a16a90f... ۱۳۹۸/۱/۲۶ -  ویدئو پخش زندههای ، در این مقاله بر روی ترافیکازآنجاکه نظر مد یینماتابعدی بنعملکرد روش زمانبهبود ، تمرکز شکککده PIoVو های ترافیکی بندی ب ستهبرای اولویت جدیدیروش ، ن...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/fasl_mahvare/pdf/9.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -  «بررسي و نقد شبکه هاي ماهواره ای د ر ايران،» پژوهش و سنجش، شماره 03 و 13: 72-45. فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه هاي جد يد د ر تلخيص و ويرايش مقالات آزاد است.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.