نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸,۱۰۹ نتیجه (۰.۲۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه جام جم93/8/4: چرا مردم به قطع پخش زنده فوتبال اهميت... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3049800 ۱۳۹۶/۱/۶ -  براي اين دسته سال هاست مبلغ قرارداد مهم تر از تماشاگر و هوادار و پخش زنده است. چرا مردم به قطع پخش زنده فوتبال اهميت ندادند؟ □ روزنامه جام جم، شماره 4105 به تاريخ...  
PDF بررسی و تحلیل زیبایی بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زندة تلویزیونی... http://www.ensani.ir/storage/.../20121212131258-9569-30.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  زمینة پخش زنده وهمزمان را فراهم ساخت هایی خاص این رشتة ورزشی را قوت بخشید های تلویزیون، اندیشة تولید برنامه آشنایی با قدرت فوتبال و قابلیت البته این کار با . ة...  
روزنامه دنياي اقتصاد91/3/4: قيمت پخش زنده يورو 2012: 40 ميليارد تومان! http://magiran.com/npview.asp?ID=2508510 ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  خريد پخش زنده مسابقات فوتبال از سوي سازمان صداوسيما مساله ديروز و امروز نيست و هر سال ايران ديرتر از بقيه کشورهاي حاشيه خليج فارس اقدام به خريد اين امتياز مي کند.  
بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زنده تلویزیونی مسابقات فوتبال-پرتال... http://ensani.ir/fa/article/303440 ۱۳۹۸/۹/۷ -  در حقیقت، پخش زنده مسابقات فوتبال نوعی داستان سرایی با دوربین هاست. بنابراین برنامه زنده ورزشی مانند یک درام تلویزیونی است که آغاز، میانه و پایان دارد و برخلاف...  
PDF اصل مقاله 259.86 K-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5848_ed37866261d9c1... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  طریق از ورزشی هايباشگاه الهی،)شود می مینأت مسابقات پخش حق از ناشی درآمدهاي جنبه دو از فوتبال به جهان در معتبر فوتبال هايباشگاه .(5831 بین که است رقابتی آن، از جنبه...  
PDF شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر گسترش ورزش فوتبال در دوران پهلوی دوم... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-701-en.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  مقولهمیپارادادست آمده و در قالب مدل ارمغان بیاورد به موردگسترش ورزش فوتبال در دوران دهد کهکند. نتایج پژوهش نشان میها را تبیین میاست که سایر مقوله ی منطقِی...  
PDF متن کامل (PDF)-موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز - آمل http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-701-fa.pdf ۱۳۹۸/۴/۲۳ -  مقولهمیپارادادست آمده و در قالب مدل ارمغان بیاورد به موردگسترش ورزش فوتبال در دوران دهد کهکند. نتایج پژوهش نشان میها را تبیین میاست که سایر مقوله ی منطقِی...  
PDF دیگه‌کی‌ایمیل‌م‌یزنه؟!-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1394/10/20/pdf/16.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  خودمن تابه حال باشگاه ورزشی نرفته ام، اما به ورزش اعتقاد راسخ دارم و در منزل چندساعتی پخش زنده فوتبال نگاه می کنم و چندساعتی هم با گوشی ام بازی های ورزشی می...  
  PDF ایران شاخص قدرت و وحدت در منطقه است-روزنامه جام جم http://jamejamonline.ir/Media/pdfs/1391/03/.../100814747520.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  www غرب مذاکرات مسکو را مغتنم بشمارد یادداشت مهدی فضائلی ri.enilnomajemaj@ileazaF 12 قاب کوچک سیاهی لشکرها چگونه انتخاب می شوند برنامه پخش زنده فوتبال جام ملت های...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../54.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  امیلد اسلت بلا ارائلۀ دیدگاه هلا و نظلرات سلازنده و همچنیلن ایده هلای تحول بخلش خلود یاری رسلان خادملان خویلش در مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد باشلید. بلر خلود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.