نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۶۱۲ نتیجه (۰.۱۹۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سیاهه تمامی کتاب های فارسی کتابخانه -پژوهشکده علوم شناختی http://amoozesh.iricss.org/Sites/.../List_of_all_Farsi-books.pd... ۱۳۹۷/۱۰/۸ -  ۹۸۳۱ ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت( .۹۸۳۱ برایند پویش، : تهران.- تالیف علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده/ )با نگرشی بر پایان نامه نویسی(روشهای تحقیق در علوم...  
PDF بررسی اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044199.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  گیرد مي شکل محقق ذهن در که است فرضیاتي به پاسخگويي دنبال به علمي تحقیق هر و اشیاء ها، پديده بین روابط و چگونگي ماهیت، دربارۀ انديشمندانه گمان يا حدس از است عبارت...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 دی 93 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/93/10/93-10-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده های آینده با افزایش تازگی در کشور رواج...  
PDF تحقیقات منابع آب ایران-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1078850.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  تحت سازی معتقدند در مدل )5102( lhcsölB dna nalapaviS راستا، وقوع و ها، دامنههیدرولوژیکی اجتماعی نیز، پس از شناخت پدیده وم د سازی، مرحلهها در اولین مرحله از مدلمکانی...  
  PDF زمستان 96-وزارت آموزش و پرورش https://medu.ir/.../fileLoader.php?code=0035a8b9ef9f07b4e8be4c1... ۱۳۹۸/۱۰/۳ -  ،استثنايي شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست :انگليسيويراستاران ابوالفضل توكلي شانديز :فارسي ويراستار بازآفريني طرح: شاهرخ خرقاني پرستو رباطي،: طراح جلد ري: مريم...  
PDF مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار با نگاهی به شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../695.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  و باید به مقدار کافی تامین شوند در اقتصاد شهرها نقش مهمی بعهده دارند اي مصارف گوناگوننهاده و کالاي نهایی بر شهري اقتصاد رونق در ي هستند کهدیگر موثر هاي جنبه از ها...  
PDF اصل مقاله (367 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520083_e3a2f1a868f1b29... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  شهر شاندیز در فاصله ي می اي هاي طبیعی و آب و هواي مناسب همواره براي زائران جایگاه ویژه ن شهر و با برخورداري از جاذبهای ریزي و سیاست مشخص در حال حاضر در این هاي...  
PDF فایل-چکیده مقالات مدرسه شناسیروانهمایش ملی پنجمین ... http://www.sp.iepaconf.ir/.../2مجموعه چکیده مقالات همایش .pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  داشت خواهند همراه به مسیر طی در را کشور علمی جامعه حمایت و بوده موفق برخای باا قیااس قابال دولتای مادارس فیزیکی و محیطی ساختار که هستیم آن شاهد امروز نظاام...  
PDF تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای ییلاقی... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../article_6387_878f4dd30b5c89a1... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  حد متعادل و استاندارد خارج شود، منجر به ایجاد اثرات منفی در محیط خواهد شد كه این پدیده در تغییر كاربری های كشاورزی به گردشگری در محیط هایی روستایی نیز قابل تعمیم است.  
PDF    كتابچه راهنماي گروه فيزيك پزشكي-دانشگاه ع.پ مشهد http://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabchrh jadid.pdf ۱۳۹۵/۳/۱۸ -  رئيس مرکز تحقيقاتمت: س ri.ca.smum@tminyerhab:يآدرس الکترونيک تاريخ رشته دانشگاه مدرك تحصيلي 8431 فيزيک مشهد ليسانس 5531 حفاظت پرتوي و محيط زيست انگلستانساري...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.